Programska napaka vpliva na prikaz URL v e-obrazcih. Prizadevamo si rešiti težavo. Medtem vam predlagamo, da odstranite vejico (ali kateri koli drug poseben znak), ki se pojavi na koncu URL. Opravičujemo se za nevšečnosti.

Storitve - 337667-2015

Prikaži skrčeni pogled

26/09/2015    S187

Belgija-Bruselj: Celostni pristop k financiranju biotske raznovrstnosti: vrednotenje rezultatov in analiza možnosti za prihodnost

2015/S 187-337667

Obvestilo o oddaji naročila

Storitve

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Evropska komisija, Generalni direktorat za okolje
Poštni naslov: BU 9 01/005
Kraj: Bruselj
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
E-pošta: env-tenders@ec.europa.eu

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik
Celostni pristop k financiranju biotske raznovrstnosti: vrednotenje rezultatov in analiza možnosti za prihodnost
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 12: Arhitekturne storitve; inženiring storitve in integrirane inženiring storitve; storitve urbanističnega načrtovanja in krajinskega inženiringa; sorodne znanstvene in tehnične svetovalne storitve; storitve tehničnega preizkušanja in analiz
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: „Extra muros“.
Šifra NUTS
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
II.1.4)Kratek opis naročila ali nabave
Splošni cilj študije je oceniti možne načine za povečanje učinkovitosti celostnega pristopa k financiranju biotske raznovrstnosti in raziskati druge možnosti za povečanje finančne podpore na področju narave in biotske raznovrstnosti EU. Študija mora predstaviti možnosti za povečanje učinkovitosti trenutne ureditve možnosti financiranja, ki vključujejo potencialne izboljšave in/ali spremembe na področju vodenja in upravljanja, kakor tudi dopolnilne pristope (označevanje na področju narave in biotske raznovrstnosti, povečanje obsega programa LIFE, dodatni namenski sklad). Študija mora prav tako zagotoviti določitev ekonomskih instrumentov, ki bi se lahko uporabljali na dopolnilen način kot dodatki k obstoječim instrumentom EU, zlasti tistih ekonomskih instrumentov, ki doslej še niso bili raziskani z vidika EU. Ugotovitve študije morajo omogočati določitev ustreznih kombinacij politik za bolj učinkovito podporo iz različnih virov za biotsko raznovrstnost EU v prihodnosti. Študija bo posebej osredotočena na financiranje mreže Natura 2000 glede na pravno zavezujočo naravo EU teh področij. Raziskati mora, kateri mehanizmi financiranja so primernejši za specifične potrebe Natura 2000 in pod kakšnimi pogoji bi bili najbolj učinkoviti.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil

90700000 Okoljske storitve

II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da
II.2)Skupna končna vrednost naročil
II.2.1)Skupna končna vrednost naročil
Vrednost: 175 750 EUR
Brez DDV

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na
1. Kakovost predlagane metodologije. Ponder 70
2. Organizacija dela. Ponder 20
3. Ukrepi za nadzor kakovosti. Ponder 10
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena je elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik
ENV.B.3/ETU/2015/0014.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom

Predhodno informativno obvestilo

Številka obvestila v UL: 2015/S 38-064198 z dne 24.2.2015

Obvestilo o naročilu

Številka obvestila v UL: 2015/S 90-160907 z dne 9.5.2015

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: 07.0202/2015/712612/ETU/ENV.B.3
V.1)Datum oddaje naročila:
15.9.2015
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 6
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: Institute for European Environmental Policy (IEEP)
Poštni naslov: 11 Belgrave Road, IEEP Offices, Floor 3
Kraj: London
Poštna številka: SW1V 1RB
Država: Združeno kraljestvo

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 175 750 EUR
Brez DDV
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
Število mesecev: 15
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: da
Navedite vrednost ali delež naročila, ki bo verjetno oddan podizvajalcem:
Delež: 57 %
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki bo s pogodbo oddan podizvajalcem: 31,3 % + 15,7 % + 6,8 % + 3,2 %.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.2)Dodatne informacije:
V skladu s členom 134.1(f) pravil za izvajanje Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25.10.2012 (finančna uredba) lahko naročnik v 3 letih od oddaje prvotnega naročila uporabi izjemni postopek s pogajanji za dodatne storitve (brez predhodne objave obvestila o naročilu), ki obsegajo ponovitev podobnih storitev (do največ 50 % vrednosti prvotnega naročila), oddanih gospodarskemu subjektu, kateremu je bilo oddano prvotno naročilo s strani istega naročnika.

Upoštevajte, da je bilo to objavljeno v predhodnem informativnem obvestilu UL 2015/S 38-064198 dne 24.2.2015, s proračunom 200 000 EUR; ta je sedaj v razponu med 170 000 EUR in 200 000 EUR.

VI.3)Pritožbeni postopki
VI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Vložitev pritožb
Navedite rok za vložitev pritožb: Morebitne pripombe v zvezi s postopkom oddaje naročila lahko pošljete naročniku na naslov iz točke I.1.

Če menite, da je prišlo do nepravilnosti, lahko vložite pritožbo pri Evropskem varuhu človekovih pravic v 2 letih od datuma, ko ste bili obveščeni o dejstvih, ki predstavljajo podlago za pritožbo (glejte http://www.ombudsman.europa.eu). Takšna pritožba ne vpliva na zadržanje navedenega obdobja za sprožitev pritožbe ali na začetek novega obdobja za vložitev pritožb.

Pritožbo lahko predložite organu iz točke VI.3.1 v 2 mesecih od uradnega obvestila o sklepu o oddaji naročila.
VI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
VI.4)Datum pošiljanja tega obvestila:
16.9.2015