Usługi - 337821-2021

05/07/2021    S127

Polska-Sosnowiec: Usługi gospodarki ściekowej

2021/S 127-337821

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 110-289319)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Sosnowiec – reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sosnowca Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Adres pocztowy: al. Zwycięstwa 20
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 41-200
Państwo: Polska
E-mail: u.mysior@um.sosnowiec.pl
Tel.: +48 322960777
Faks: +48 322960581
Adresy internetowe:
Główny adres: www.um.sosnowiec.pl
Adres profilu nabywcy: www.um.sosnowiec.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Bieżące utrzymanie i konserwację obiektów przepompowni wód deszczowych na terenie miasta Sosnowca

Numer referencyjny: WZP.271.1.27.2021.UM
II.1.2)Główny kod CPV
90480000 Usługi gospodarki ściekowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje bieżące utrzymanie i konserwację obiektów przepompowni wód deszczowych na terenie miasta Sosnowca.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej: „SOPZ”) stanowi Załącznik nr 3 do SWZ wraz z Wykazem obiektów objętych usługą i specyfikacją techniczną - Załącznik nr 3a do SWZ.

3. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych usług.

4. Zakres zamówienia podobnego obejmuje powtórzenie podobnych usług objętych zamówieniem podstawowym w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji obiektów przepompowni wód deszczowych objętych miesięcznym ryczałtem.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 110-289319

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. Minimalny poziom ewentualnych wymaganych standardów
Zamiast:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat usługę lub usługi o łącznej wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto, obejmujące łącznie utrzymanie co najmniej 6 obiektów przepompowni wód deszczowych, w tym jeden obiekt z pompami o mocy pow. 50kW i jeden obiekt wyposażony w czerpadła śrubowe; każda z wykazanych usług winna trwać nieprzerwanie przez okres 12 następujących po sobie miesięcy. W przypadku usług nadal wykonywanych Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu w zakresie części usługi już wykonanej.

Powinno być:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat usługę lub usługi o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto obejmujące łącznie utrzymanie co najmniej 6 obiektów przepompowni wód deszczowych, w tym jeden obiekt z pompami o mocy pow. 50kW; każda z wykazanych usług winna trwać nieprzerwanie przez okres 12 następujących po sobie miesięcy.

W przypadku usług nadal wykonywanych Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu w zakresie części usługi już wykonanej.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 06/07/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 09/07/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą. Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 03/10/2021
Powinno być:
Data: 06/10/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 06/07/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 09/07/2021
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: