Dostawy - 338151-2016

30/09/2016    S189

Polska-Bydgoszcz: Tramwajowe wagony pasażerskie

2016/S 189-338151

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Adres pocztowy: ul. Toruńska 174 a
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-Toruński
Kod pocztowy: 85-844
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bogna Klimczewska, Monika Konopka
E-mail: bogna.klimczewska@zdmikp.bydgoszcz.pl
Tel.: +48 525822797/69
Faks: +48 525822777
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdmikp.bydgoszcz.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdmikp.bydgoszcz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: budowa i utrzymanie sieci drogowej i obiektów inżynierskich, lokalny transport zbiorowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 18 sztuk (15 szt. długich i 3 szt. krótkich) fabrycznie nowych tramwajów wieloczłonowych całkowicie niskopodłogowych ... (pełna nazwa zamówienia w pkt II.1.4 ogłoszenia).

Numer referencyjny: 044/2016
II.1.2)Główny kod CPV
34622100 Tramwajowe wagony pasażerskie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Pełna nazwa zamówienia „Dostawa 18 sztuk (15 szt. długich i 3 szt. krótkich) fabrycznie nowych tramwajów wieloczłonowych całkowicie niskopodłogowych wraz ze specjalistycznym wyposażeniem obsługowym, pakietem eksploatacyjno-naprawczym i świadczeniami dodatkowymi.”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 18 sztuk (15 szt. długich i 3 szt. krótkich) fabrycznie nowych tramwajów wieloczłonowych, całkowicie niskopodłogowych wraz ze specjalistycznym wyposażeniem obsługowym, pakietem eksploatacyjno-naprawczym i świadczeniami dodatkowymi, takimi jak dostawy i usługi powiązane z dostawą tramwajów, w zakresie i na warunkach wykonania zamówienia, szczegółowo określonych w następujących załącznikach do SIWZ, stanowiących jej integralną część: 1) wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Wymaganiach techniczno-eksploatacyjnych dostawy tramwajów niskopodłogowych (dalej: Wymagania T-E), stanowiących załącznik nr 1 do wzoru Umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-Toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Bydgoszcz.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wymagania T-E zostały sporządzone z uwzględnieniem wymagań określonych w art. 29 ust. 5 i 6 uPzp.

Wszystkie oferowane wagony tramwajowe (tj. 15 szt. długich i 3 szt. krótkich), odpowiednio muszą być tego samego typu, długości, skonstruowane w ten sam sposób, według tej samej dokumentacji technicznej przez tego samego producenta.

Zamawiający nie dopuszcza oferowania rozwiązań prototypowych.

Normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz odniesienia do marek, numerów katalogowych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę wskazane przez Zamawiającego w SIWZ, mają wyłącznie właściwości opisowe, a nie ograniczające. Zamawiający w takich przypadkach dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym rozwiązaniom. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego rozwiązaniom, zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Wybrane parametry techniczne tramwaju:

Długość tramwaju musi znajdować się w zakresie:

— długi: od 29 do 31 m,

— krótki: od 19 do 21 m.

Szerokość tramwaju nie może być większa niż 2,40 m i nie mniejsza niż 2,35 m.

Dopuszczalna maksymalna wysokość, bez odbieraka prądu nie może przekraczać 3,6 m.

Rozstaw kół tramwaju musi być dostosowany do toru o szerokości 1000 mm.

Koła jezdne muszą być odsprężynowane.

Naciski poszczególnych osi tramwaju na tor nie mogą przekroczyć 100 kN.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Unifikacja podzespołów (oznaczenie U) / Waga: 33
Kryterium jakości - Nazwa: Serwis techniczny – (oznaczenie S) / Waga: 7
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: 6.1-44.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiotowe zamówienie współfinansowane będzie przez Unię Europejską ze środków:

1) Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (15 szt. tramwajów długich);

2) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (3 szt. tramwajów krótkich).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1.O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust 1 uPzp:

1.1. nie podlegają wykluczeniu;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie określonym przez Zamawiającego – Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, którego wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

2. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4-8 uPzp.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

3.1. Jednolity europejski dokument zamówienia (dale JEDZ) aktualny na dzień składania ofert, stanowiący wstępne oświadczenie na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

3.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa JEDZ dotyczący każdego z tych podmiotów;

3.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 uPzp, składa JEDZ dotyczący tych podwykonawców.

JEDZ powinien być sporządzony zgodnie z formularzem określonym w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Wzór oświadczenia JEDZ stanowi załącznik do SIWZ.

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 UPZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej – tej samej co inni wykonawcy, który złożył oferty w przedmiotowym postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ).

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. Na podstawie art. 26 ust. 1 UPZP wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane w JEDZ, o których mowa w § 5 pkt. 1 do 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126) z uwzględnieniem §7 oraz §8 tego Rozporządzenia, szczegółowo opisane w SIWZ.

6. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, a także w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcom, to wykonawca składa wskazane wyżej w pkt. 5 dokumenty i oświadczenia również w odniesieniu do tego podmiotu lub podwykonawcy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 80 000 000 PLN (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych 00/100).

3. W celu wykazania spełniana przez wykonawcę powyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu, wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

3.1. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), o którym mowa w pkt III.1.1 ppkt 3 niniejszego ogłoszenia;

3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp – oprócz JEDZ dla tego podmiotu, składa dowody na to, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. Na podstawie art. 26 ust. 1 uPzp, wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień złożenia niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane w złożonym/złożonych JEDZ, tj.: Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (lub podmiotu, na którego zdolnościach finansowych wykonawca polega), o których mowa powyżej, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

W przypadku, gdy wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową wyrażone w innej walucie niż złoty, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przeliczy podane kwoty na złoty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej dostawy polegającej na wyprodukowaniu i dostarczeniu minimum 10 sztuk fabrycznie nowych tramwajów wieloczłonowych z 100 % udziałem niskiej podłogi (tj. długości niskiej podłogi przedziału pasażerskiego w osi podłużnej wagonu).

3. W celu wykazania spełniana przez wykonawcę powyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu, wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

3.1. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), o którym mowa w pkt III.1.1 ppkt 3 niniejszego ogłoszenia;

3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp – oprócz JEDZ dla tego podmiotu, składa dowody na to, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. Na podstawie art. 26 ust. 1 uPzp, wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień złożenia niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane w złożonym/złożonych JEDZ, tj.: wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie (wg wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik do SIWZ), przy czym dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określone zostały we wzorze Umowy, stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Wzór Umowy zawiera w szczególności zmiany przewidziane w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/11/2016
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/11/2016
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Podany w pkt II.2.7) ogłoszenia okres obowiązywania zamówienia 20 miesięcy, jest okresem przybliżonym. Właściwy termin wykonania zamówienia: do 30.9.2018, przy czym terminy wykonania poszczególnych dostaw zostały określone w pkt 9 SIWZ oraz we wzorze Umowy stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.

2. Dodatkowa informacja do pkt II.2.14) ogłoszenia: Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art.93 ust.1a UPZP, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

3. Dodatkowa informacja do pkt IV.2.2): Miejsce składania ofert: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, pokój nr 20 (kancelaria/parter).

4. Dodatkowa informacja do pkt IV.2.6) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni.

5. Informacje na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 2 000 000 PLN (słownie: dwóch milionów złotych 00/100). Wadium winno być wniesione przed terminem składania ofert. Informacje na temat wadium zostały szczegółowo określone w SIWZ.

6. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Zgodnie z art. 23 uPzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (np. konsorcjum, s.c.) ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowaniaich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument ustanawiający Pełnomocnika (pełnomocnictwo) winien być załączony do oferty. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania oraz wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

7. Na podstawie art. 26 ust. 1 uPzp, wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień ich złożenia oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. Oświadczenie i dokumentów wymagane w tym zakresie szczegółowo określono w SIWZ.

8. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 uPzp.

9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 2 uPzp. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w oświadczeniu (JEDZ)części zamówienia (zakresu rzeczowego), której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.

11. Adres poczty elektronicznej, na który Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną (e-mail): bogna.klimczewska@zdmikp.bydgoszcz.pl oraz monika.konopka@zdmikp.bydgoszcz.pl.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 uPzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający, nie opublikował w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Zasady postępowania po wniesieniu odwołania, zostały określone w Dziale VI uPzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/09/2016