Roboty budowlane - 338294-2020

Submission deadline has been amended by:  424708-2020
20/07/2020    S138

Polska-Rzeszów: Wznoszenie konstrukcji budynków

2020/S 138-338294

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polgrys Kruszywa Sp. z o.o., Sp. k.
Krajowy numer identyfikacyjny: 813-366-67-94
Adres pocztowy: ul. Dominikańska 25
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-077
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Janas
E-mail: przetargi@polgrys.pl
Tel.: +48 177150206
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.polgrys.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.polgrys.pl/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka z o.o., sp.k.
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych oraz wykonanie przyłączy w budynku usługowo-handlowym z garażem podziemnym 2-kondygnacyjnym w Rzeszowie

Numer referencyjny: 1/POPW/POLGRYS
II.1.2)Główny kod CPV
45262410 Wznoszenie konstrukcji budynków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych oraz wykonanie przyłączy w budynku usługowo-handlowym z garażem podziemnym 2-kondygnacyjnym w Rzeszowie, przy ul. Armii Krajowej dz. ew. 285, 286, 287, obr. 208 Rzeszów

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262300 Betonowanie
44112410 Konstrukcje dachowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. Armii Krajowej dz. ew. 285, 286, 287, obr. 208 Rzeszów, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych oraz wykonanie przyłączy w budynku usługowo-handlowym z garażem podziemnym 2-kondygnacyjnym w Rzeszowie, przy ul. Armii Krajowej dz. ew. 285, 286, 287, obr. 208 Rzeszów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowy okres gwarancji (łącznie do 10 lat) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przedmiotu zamówienia (skrócenie) / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 30/09/2020
Koniec: 31/07/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POPW.01.03.02-18-0014/19

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie „sytuacji ekonomicznej lub finansowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

2. W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował:

a) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie obiektu:

— z co najmniej dwiema kondygnacjami podziemnymi wykonanymi w technologii „białej wanny” wraz z wykonaniem konstrukcji zabezpieczającej wykop z co najmniej trzech stron obiektu i,

— zrealizowanego w gęstej zabudowie miejskiej, którego powierzchnia zabudowy w poziomi terenu stanowi co najmniej 75 % powierzchni działki/działek na której jest zlokalizowany i

— o powierzchni min. 5 000 m2 i,

— o wartości nie mniejszej niż 8 000 000,00 PLN brutto;

b) co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie obiektu lub zespołu obiektów o powierzchni użytkowej minimum 5 000 m2 każdy oraz wartości nie mniejszej niż 8 000 000 PLN każdy, w tym minimum jeden posiadający garaż podziemny.

Zamawiający informuje, iż przez budowę rozumie się wykonanie budynku w określonym miejscu, oraz odbudowę, rozbudowę, nadbudowę jak również przebudowę i modernizację budynku;

2) dysponuje lub będzie dysponować osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, a mianowicie: dysponuje lub będzie dysponował osobą do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane – jednym kierownikiem budowy (1 osoba) posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo, w tym kierowanie co najmniej 2 (dwiema) budowami polegającymi na budowie lub przebudowie obiektu o wartości co najmniej 8 000 000,00 PLN brutto każda.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone przez Zamawiającego we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/08/2020
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/10/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/08/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Polgrys Sp. z o.o., Sp.k.

Adres: 35-041 Rzeszów, ul. Dominikańska 25, POLSKA

Otwarcie ofert nastąpi z wykorzystaniem miniPortalu.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone są o stawiennictwo i oczekiwanie w recepcji Zamawiającego co najmniej na 5 minut przed terminem określonym powyżej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1–2 uPzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie określonym w art. 24 ust. 7 uPzp, a mianowicie:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 498);

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zwane jednolitym europejskim dokumentem zamówienia (JEDZ), zawierające w szczególności informacje:

1) o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale VI SIWZ. Zamawiający informuje, że w części IV JEDZ dopuszcza możliwość wypełnienia tego dokumentu jedynie w sekcji α (alfa) – „ogólne oświadczenie” i w związku z tym Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ;

2) o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1–2 uPzp;

3) o innych podmiotach na zasoby których powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

4) o częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom;

5) o podwykonawcach, na zasobach których Wykonawca polega, jeśli jest już wiadome Wykonawcy jakim podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.

Wykonawca wypełnia JEDZ tworząc dokument elektroniczny.

3. W przypadku, w którym Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych wart. 22a uPzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości łącznie 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy zł) przed upływem terminu składania ofert.

5. Zamawiający przewidział zmiany umowy we wzorze umowy stanowiącego zał. nr 3 do SIWZ.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na platformie wraz z informacją z otwarcia ofert.

7. Wykonawca składający ofertę przedstawi kosztorys szczegółowy do weryfikacji zgodności oferty z SIWZ.

8. Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie post …

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej/Krajowa Izba Odwoławcza/Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza/Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/07/2020