Na naši spletni strani, namenjeni covidu-19, boste našli več informacij o javnih razpisih za nabavo medicinske opreme.

Konferenca o prihodnosti Evrope je vaša priložnost, da delite svoje zamisli in oblikujete prihodnost Evrope. Naj se sliši vaš glas!

Gradnje - 338565-2021

Submission deadline has been amended by:  352768-2021
06/07/2021    S128

Slovenija-Gornja Radgona: Splošna gradbena dela na cevovodih

2021/S 128-338565

Obvestilo o naročilu

Gradnje

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Občina Gornja Radgona
Nacionalna identifikacijska številka: 5880289000
Poštni naslov: Partizanska cesta 13
Kraj: Gornja Radgona
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 9250
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Mateja Coklin
E-naslov: mateja.coklin@gor-radgona.si
Telefon: +386 25643804
Telefaks: +386 25643814
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.gor-radgona.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Občina Apače
Nacionalna identifikacijska številka: 2215632000
Poštni naslov: Apače 42B
Kraj: Apače
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 9253
Država: Slovenija
E-naslov: info@obcina-apace.si
Telefon: +386 25698550
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.obcina-apace.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Občina Sveti Jurij ob Ščavnici
Nacionalna identifikacijska številka: 5880319000
Poštni naslov: Ulica Bratka Krefta 14
Kraj: Sveti Jurij ob Ščavnici
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 9244
Država: Slovenija
E-naslov: obcina@sveti-jurij.si
Telefon: +386 25644520
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.sveti-jurij.si/
I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.gor-radgona.si/
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4283
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Nadgradnja vodovoda sistema C - 2. faza, Sklop 2: Občina Apače

II.1.2)Glavna koda CPV
45231100 Splošna gradbena dela na cevovodih
II.1.3)Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4)Kratek opis:

Predmetno javno naročilo zajema:

— Izgradnjo primarnega vodovoda na odsekih:

— Vodovod Segovci - Apače VH Lešane (LTŽ DN200, l = 4 455 m);

— Vodovod Apače - Črnci - Žepovci (LTŽ DN200, l = 3 745 m);

— Izgradnjo sekundarnega vodovoda na odsekih:

— Vodovod Črnci - Sp. Konjišče - Žepovci (Mihovci) (LTŽ DN100, l = 1 194 m);

— Vodovod Žiberci - Sp. Konjišče (odsek 1) (LTŽ DN100, l = 2 128 m)

— Vodovod Žiberci - Sp. Konjišče (odsek 2) (LTŽ DN100, l = 1 428 m)

— Vodovod Vratja vas - Trate (LTŽ DN150, l = 1 168 m)

Obseg del je natančneje razviden iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
44160000 Cevovod, cevovodni sistemi, zaščitne cevi, proizvodne cevi in z njimi povezani izdelki
44161000 Cevovodi
44161200 Glavni vodovodi
44162000 Cevovodni sistemi
44162500 Cevovodni sistemi za pitno vodo
45231100 Splošna gradbena dela na cevovodih
45231110 Gradbena dela pri polaganju cevi
45232150 Dela, povezana s cevovodi za distribucijo vode
71320000 Storitve gradbenega projektiranja
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Občina Apače

II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmetno javno naročilo zajema:

— Izgradnjo primarnega vodovoda na odsekih:

— Vodovod Segovci - Apače VH Lešane (LTŽ DN200, l = 4 455 m);

— Vodovod Apače - Črnci - Žepovci (LTŽ DN200, l = 3 745 m);

— Izgradnjo sekundarnega vodovoda na odsekih:

— Vodovod Črnci - Sp. Konjišče - Žepovci (Mihovci) (LTŽ DN100, l = 1 194 m);

— Vodovod Žiberci - Sp. Konjišče (odsek 1) (LTŽ DN100, l = 2 128 m)

— Vodovod Žiberci - Sp. Konjišče (odsek 2) (LTŽ DN100, l = 1 428 m)

— Vodovod Vratja vas - Trate (LTŽ DN150, l = 1 168 m)

Obseg del je natančneje razviden iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 745
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Podaljšanja so mogoča skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in Zakonom o javnem naročanju.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

6-1-55/Pomurje C/0

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Razvidno iz razpisne dokumentacije in morebitnimi dopolnitvami le-te (vključno s pojasnili).

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 02/08/2021
Lokalni čas: 10:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 7 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 02/08/2021
Lokalni čas: 11:00
Kraj:

Odpiranje ponudb bo javno v sistemu e-JN. Odpiranje ponudb v sistemu e-JN poteka samodejno, tako da je razkrit dokument, ki ga ponudnik naloži v razdelek "Predračun".

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, prednostne osi 6 »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe 6.1 »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj »Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo«.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.7.2021 12:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Občina Gornja Radgona
Poštni naslov: Partizanska cesta 13
Kraj: Gornja Radgona
Poštna številka: 9250
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
01/07/2021