Dostawy - 338721-2020

Submission deadline has been amended by:  382457-2020
20/07/2020    S138

Polska-Warszawa: Spektrometry masy

2020/S 138-338721

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Krajowy numer identyfikacyjny: ZP/220-50/20/JBS
Adres pocztowy: ul. Wawelska 52/54
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-922
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Bohdan Sukiennik
E-mail: zamowienia@gios.gov.pl
Tel.: +48 223692075

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gios.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://gios.ezamawiający.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://gios.ezamawiający.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa spektrometrów mas sprzężonych z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS)

Numer referencyjny: ZP/220-50/20/JBS
II.1.2)Główny kod CPV
38433100 Spektrometry masy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa spektrometrów mas sprzężonych z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP MS do badania zawartości metali w wodach powierzchniowych i morskich oraz w mineralizatach próbek środowiskowych.

2) Zamówienie obejmuje dostawę i instalację urządzeń na terenie Polski, prezentację działania, szkolenie w zakresie obsługi, materiały eksploatacyjne, szkolenia aplikacyjne.

3) Zamówienie będzie realizowane do 4 odbiorców końcowych – wskazanych laboratoriów oddziałów centralnego laboratorium badawczego. Zadaniem Wykonawcy zamówienia będzie dostarczenie na koszt własny i instalacja urządzeń we wskazanych w załączniku nr 5 do umowy miejscach. Wykonawca zamówienia uruchomi i przetestuje wszystkie urządzenia, zademonstruje występującym w imieniu Zamawiającego odbiorcom końcowym pełną sprawność dostarczonych urządzeń.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 595 762.05 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
30214000 Stacje robocze
30231300 Monitory ekranowe
48300000 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia harmonogramów i produkowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1) Podstawowym celem zakupu jest doposażenie wytypowanych oddziałów centralnego laboratorium badawczego w aparaturę niezbędną do realizacji badań w ramach państwowego monitoringu środowiska o wymaganym poziomie jakości danych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometrów mas sprzężonych z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-MS do badania zawartości metali w wodach powierzchniowych i morskich oraz w mineralizatach próbek środowiskowych.

2) Zamówienie obejmuje dostawę i instalację urządzeń na terenie Polski, prezentację działania, szkolenie w zakresie obsługi, materiały eksploatacyjne, szkolenia aplikacyjne.

3) Zamówienie będzie realizowane do 4 odbiorców końcowych - wskazanych laboratoriów oddziałów centralnego laboratorium badawczego. Zadaniem Wykonawcy zamówienia będzie dostarczenie na koszt własny i instalacja urządzeń we wskazanych w załączniku nr 5 do umowy miejscach. Wykonawca zamówienia uruchomi i przetestuje wszystkie urządzenia, zademonstruje występującym w imieniu Zamawiającego odbiorcom końcowym pełną sprawność dostarczonych urządzeń

4) Akceptacja wykonania zamówienia nastąpi po wykonaniu instalacji urządzenia, zademonstrowaniu prawidłowej pracy, wykazaniu uzyskania wymaganych poziomów oznaczalności, przeprowadzeniu szkolenia. Prace instalacyjne nie obejmują doprowadzenia zasilania i innych prac przygotowujących infrastrukturę, które zapewnią odbiorcy końcowi.

5) Wraz z dostawą urządzeń dostarczone zostaną materiały eksploatacyjne zalecane przez producenta w ilościach zapewniających poprawną pracę wymienione Tabeli zgodności oferowanego produktu z wymaganiami Zamawiającego w tabeli nr 2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena oferty brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 595 762.05 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-0002/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. W przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp). Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana po uzyskaniu dostępności środków.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje opisu dokonania oceny spełnienia tego warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN brutto.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej co najmniej 2 umowy obejmujące dostawy aparatów ICP-MS na łączną kwotę nie mniejszą niż 1 500 000 PLN brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania.

2) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej trzema osobami posiadającymi przynajmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi i serwisowania aparatów ICP-MS. W przypadku osoby niewładającej biegle językiem polskim, Wykonawca zapewni na swój koszt odpowiedniego tłumacza.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

2. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).

3. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/08/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/08/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych elektronicznych formularzy ofert na platformie zakupowej Zamawiającego.

2. Otwarcie ofert jest jawne i Wykonawcy mogą je obserwować w siedzibie Zamawiającego 20.8.2020 o godz. 11.30 w pokoju 443.

3. Zamawiający informuje, że niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na platformie zakupowej informację z otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, a także na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1.

2. Każdy Wykonawca ma prawo do złożenia tylko jednej oferty zawierającej jedną propozycję cenową.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.

5. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

6. Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/07/2020