Padėkite mums tobulinti svetainę TED užpildydami trumpą klausimyną!

Prekės - 339390-2019

19/07/2019    S138    Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Русе: Електрическа енергия

2019/S 138-339390

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Русенски университет „Ангел Кънчев“
Национален регистрационен номер: 000522685
Пощенски адрес: ул. „Студентска“ № 8
Град: Русе
код NUTS: BG323
Пощенски код: 7017
Държава: България
Лице за контакт: Зорница Георгиева Дочева
Електронна поща: zdocheva@uni-ruse.bg
Телефон: +359 82888403
Факс: +359 82888570

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.uni-ruse.bg

Адрес на профила на купувача: www.uni-ruse.bg/procurements

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.uni-ruse.bg/procurements/procedures/00585-2019-0007
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на нетна електрическа енергия при свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“

Референтен номер: 00585-2019-0007
II.1.2)Основен CPV код
09310000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката включва доставката на нетка активна електрическа енергия на ниво средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН), необходима за сградния фонд на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО ЕАД, както и поемане на разходите за небаланси на обектите, находящи се в градовете Русе, Разград, Силистра, с. Шкорпиловци и с. Стоевци.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 350 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323
Основно място на изпълнение:

град Русе, БЪЛГАРИЯ и други съгласно решението за провеждане на процедурата и настоящето обявление

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставката на нетна активна електрическа енергия за ниво средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН), необходима за сградния фонд на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО ЕАД, както и поемане на разходите за небаланси на обектите, находащи се в гр. Русе, Силистра, Разград, с. Шкропиловци и с. Стоевци, а именно:

а) доставка на електрическа енергия за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ за ниво средно напрежение за кампуса на университета с административен адрес ул. „Студентска“ № 8, град Русе;

б) доставка на електрическа енергия на нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ за ниво ниско напрежение за други обекти в гр. Русе, филиали в Разград и Силистра, почивни бази в с. Стоевци и с. Шкорпиловци.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 350 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

А. Участникът следва да притежава валиден лиценз за дейността „търговия с електрическа енергия“ съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ и правата и задълженията, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, издаден от КЕВР, а за чуждестранните лица — еквивалентен документ съгласно законодателството на държавата, в която е установен (на етап подаване на документи). Преди подписване на договора чуждестранното лице следва да представи изискуемия лиценз, описан по-горе, тъй като за изпълнението на дейностите по предмета на договора се изисква лиценз по законодателството на Република БЪЛГАРИЯ (чл. 40, ал. 1 и ал. 7, чл. 39, ал. 1, т. 4 и ал. 5 от ЗЕ).

Б. При подаване на офертите участниците декларират съответствието си с критерия за подбор, като попълват част IV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“ от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и посочват националните бази данни, в които се съдържа информация за декларираното обстоятелство. Посочва се видът на документа, органът, който го е издал, номер и дата на издаване, срок на валидност и обхват.

В. Доказване на декларираните обстоятелства от участника, определен за изпълнител, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

В случай че не е възможно изпълнението на условието по чл. 67, ал. 8 от ЗОП за достъп на възложителя до съответната база данни, ще бъдат изискани съответни документи по чл. 67, ал. 5 от ЗОП за доказване на информацията, посочена в ЕЕДОП, както следва: заверено от участника копие на лиценз от КЕВР за дейността „търговия с електрическа енергия“ съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ и правата и задълженията, свързани с дейността „координатор на балансираща група“.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се поставят изисквания.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се поставят изисквания.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят предвижда участниците да докажат своите технически възможности за изпълнение предмета на договора в съответствие с изискването на чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП — участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

При подаване на офертите участниците декларират съответствието си с критерия за подбор, като попълват част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Доказване на декларираните обстоятелства от участника, определен за изпълнител, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Доказването на изискването на възложителя се установява чрез представяне на списък на извършеното проектиране, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите заедно с документи, които доказват извършената работа.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Под дейност „идентична или сходна с предмета на поръчката“ следва да се разбира доставка на електрическа енергия за мрежи средно или ниско напрежение при свободно договорени цени.

Под „обем“ следва да се разбира доставката на 3 920 MKWh електрическа енергия за мрежи средно или ниско напрежение при свободно договорени цени.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Изпълнителят следва да доставя електрическата енергия за всички тарифни зони за ниво средно и ниско напрежение с качество и по ред, установени със ЗЕ, останалите нормативни актове и договора.

В качеството на координатор на балансираща група изпълнителят ще следва да включва възложителя в пазара на балансираща енергия като участник в стандартна балансираща група, без възложителят да заплаща допълнителна такса за участие. Изпълнителят поема отговорността за балансиране, както и задължението да осигури прогнозиране на потреблението на възложителя, включително администриране на часовите графици за потребление на възложителя.

Изпълнителят следва да заплаща разходите за мрежови услуги към мрежовия оператор по цени, определени от КЕВР, а възложителят ще ги заплаща на изпълнителя.

Предвидена е гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 процента от прогнозната стойност на договора. Подробна информация относно гаранцията се съдържа в документацията за провеждане на процедурата.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 22/08/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 23/08/2019
Местно време: 14:00
Място:

град Русе, ул. „Студентска“ № 8, стая № 1.330, централен корпус

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Офертите ще се отворят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. При промяна в датата и часа на отваряне на офертите ще бъде публикувано съобщение в профила на купувача на възложителя поне 48 часа преди новоопределения час.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. За участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; свързаните лица по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата; за участниците да не са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

2. В документацията за участие са предвидени специални условия за редовност на офертата, с които участниците следва да се запознаят. Неизпълнението на изискванията на закона и на възложителя са основания за отстраняване на офертите.

3. На основание чл. 47, ал. 4 от ЗОП възложителят указва на участниците, че компетентните органи са: относно данъчно и осигурителното право — Министерство на финансите и НАП; опазване на околната среда — Министерство на околната среда и водите; закрила на заетостта и условията на труд — Министерство на труда и социалната политика.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да бъде подадена на основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — против решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/07/2019