ES leidinių biuras šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Prekės - 339396-2019

19/07/2019    S138    Prekės - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Rumunija-Iași: Autoklavai

2019/S 138-339396

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași
Nacionalinis registracijos Nr.: 4541840
Adresas: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3
Miestas: Iași
NUTS kodas: RO213
Pašto kodas: 700490
Šalis: Rumunija
Asmuo ryšiams: Iulia Onică
El. paštas: aproviz@uaiasi.ro
Telefonas: +40 232407575
Faksas: +40 232407575

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.uaiasi.ro

Pirkėjo profilio adresas: www.e-licitatie.ro

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: www.e-licitatie.ro
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: Universitate
I.5)Pagrindinė veikla
Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Echipamente cuprinse în Programul Anual de Achiziții Publice 2019, aferent Proiectului „Centrul regional de cercetări avansate pentru boli emergente – Rovetemerg”, di [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Nuorodos numeris: 4541840_2019_PAAPD1082623
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33191110
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

În conformitate cu prevederile Contractului de finantare nr. 143/13.10.2016, în cadrul Proiectului „Centru regional de cercetări avansate pentru boli emergente, zoonoze si sigurantă alimentară – Rovetemerg”, se vor achizitiona in primă etapa – un nr. de 24 tipuri de utilaje si echipamente tehnologice, dintr-un total de 62 tipuri de echipamente pentru Platforma BSL 3 si respectiv 65 tipuri pentru Platforma BSL 2, în vederea dotării unui număr de 7 laboratoare componente. Cele 24 de tipuri de utilaje și echipamente, conform Caietului de sarcini pentru achiziții de produse, punctul 3.4.1. – Produse solicitate conform „Lista cu cantitățile de utilaje si echipamente tehnologice pentru dotare laboratoare din Platforma BSL 3” (Prima Etapă). Termen maxim de livrare: 4 luni.

Notă:

1) Numar de zile pana la care operatorii economici pot solicita clarificari: 15 zile înainte de data limită depunerii ofertelor/candidaturilor,

2) Autoritatea contractantă [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 3 738 796.95 RON
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33191000
33192310
33932000
34000000
34514200
35112200
35112300
35113100
38000000
38436700
39291000
39713100
39714000
39714110
44211110
44613600
51430000
80530000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO213
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași – Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Pavilion 3 Spitalizare, Tronson Sud, Parter.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Un nr. de 24 tipuri de utilaje si echipamente tehnologice inclusiv operatiuni de instalare, punere în funcțiune, testare, mentenantă, suport tehnic – si oricare altele asemenea, respectiv:

1) Bain Marie/35 l – 1 buc.;

2) Cabina de control al alergienilor – 4 buc.;

3) Cărucior container hrană – 3 buc.;

4) Căruț transport materiale – 10 buc.;

5) Chiuvetă mobilă de urgență – 3 buc.;

6) Duș mobil de urgență – 3 buc.;

7) Hotă de schimb pentru animale – 1 buc.;

8) Hotă de schimb pentru animale 1 – 3 buc.;

9) Hotă de transfer biosecuritate 3 – 1 buc.;

10) Hotă transfer biosecuritate 3 – 1 buc.;

11) Izolator experimentare animale – 1 buc.;

12) Mașină de spălat cuști și accesorii – 1 buc.;

13) Mașină de spălat și încărcat biberoane – 1 buc.;

14) Mașină de spălat sticlărie – 1 buc.;

15) Omogenizator de celule și țesuturi/triturator – 1 buc.;

16) Sas transfer probe – 1 buc.;

17) Sas tranzit cu duș de aer – 1 buc.;

18) Sas-decontaminator cu H2O2 – 1 buc.;

19) Sistem de cuști pentru șoareci – 4 buc.;

20) Sistem de cuști pentru șobolani – 4 buc.;

21) Unitate de transport completă cu UPS, mini-rak pentru 6 cuști – 1 buc.;

22) Troliu încărcare autoclav – 1 buc.;

23) Autoclav – 1 buc.;

24) Autoclav cu dublă intrare – 1 buc..

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Componenta tehnica / Lyginamasis svoris: 15
Kokybės kriterijus - Vardas: Componenta tehnica / Lyginamasis svoris: 15
Kaina - Lyginamasis svoris: 70
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 5
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Proiect POC 143/13.10.2016 ID P-36598, aprobat prin HG 932/2017

II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

1) Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016.

Ofertantul (asociatul, tertul sustinator, subcontractantul) va încărca DUAE atașat documentației de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016.

Participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Documentele justificative sunt următoarele:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general catre (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării.

Dovada îndeplinirii obligațiilor de plată a impozitelor și taxelor locale se va realiza pentru toate sediile secundare de lucru stabile pentru care contribuabilul figurează cu bunuri (mobile impozabile și/sau are obligația să solicite înregistrarea a acestora ca platitor de impozit pe venituri din salarii, conf. Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, reactualizată. Operatorii economici nerezidenți (străini) au dreptul să prezinte orice document pentru a demonstra faptul că și-au îndeplinit obligațiile de plată restante a impozitelor, taxelor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, în conformitate cu legislația din țara de rezidență, eliberate de autoritățile competente ale țării de origine (cum ar fi certificate, caziere sau alte documente echivalente),

— Cazierul judiciar al operatorului economic si Cazierul judiciar pentru fiecare din membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau de persoanele care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, în conformitate cu art. 164 alin. (2) din Legea nr. 98/2016,

— dacă este cazul: documente prin care să se demonstreze faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 165 alin. (3), art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) și art. 171 din Legea 98/2016,

— alte documente edificatoare.

Atentionări speciale:

1) Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinător/subcontractanti) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă;

2) La termenul de depunere a ofertelor, odata cu DUAE, se prezintă și: angajamentul ferm al tertului sustinător, acordul/rile de subcontractare si/sau acordul de asociere, după caz, potrivit modificarilor aduse la art. 193 alin. (2) din Legea 98/2016 act.;

2) Neîncadrarea în prevederile art. 59 (evitarea conflictului de interese), coroborat cu art. 60 din Legea 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Ofertantul asociatul, tertul sustinator, subcontractantul) vor completa DUAE la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Toti participantii la procedura vor prezenta, odata cu depunerea DUAE, o declaratie conform art. 60 din Legea 98/2016.

În vederea completării declarației si a formularului DUAE precizăm că persoanele cu funcție de decizie în cadrul autorității contractante (conform art. 63 din Legea 98/2016) și cele implicate în desfășurarea procedurii de atribuire din cadrul autorității contractante sunt:

— rector – prof. univ. dr. Vasile Vîntu,

— contabil şef – ec. Gabriela Radu,

— director general administrativ – ing. Adrian Doru Neagu.

Comisia de Evaluare:

— prof. univ. dr. Gheorghe Solcan – preşedinte Comisie de Evaluare cu drept de vot,

— sef de lucrări dr. Dragos Anită – membru,

— ing. Romeu Lupu – membru,

— adm. financiar. Carmen Măslin – membru,

Echipa manageriala:

— prof. univ. dr. Gheorghe Savuța – manager proiect,

— prof. univ. dr. Liviu Dan Miron – responsabil imagine si comunicare,

— sef lucr. [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Cifra de afaceri anuala generala a. Cifra de afaceri: operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească că Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani financiari anteriori (2016, 2017, 2018), este de cel puțin 3 700 000 00 RON.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Ofertantul (liderul, asociatul, tertul sustinator) vor prezenta în formularul DUAE – informatiile cu privire la situatia lor financiară pentru ultimii 3 ani financiari anteriori (2016, 2017, 2018), răspunzând explicit la întrebările din DUAE, astfel încât să poată fi evitate situațiile de respingere a ofertelor pentru motive legate de o completare necorespunzătoare a secțiunilor. La solicitarea AC, ofertantul (asociatul, tertul sustinator), clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire, vor proba informațiile prezentate în DUAE cu documente cum ar fi:

— bilanturi/balanțe anuale din care rezulta cifra de afaceri globală anuală,

— rapoarte anuale emise de auditori sau societăți specializate,

— scrisori de bonitate sau orice alt document care sa demonstreze o Medie a cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani financiari anteriori (2016, 2017, 2018) de cel puțin 3 700 000,00 RON. Pentru o evaluare unitara a modului de îndeplinire a cerinței, menționam faptul că, pentru calculul echivalenței se va aplica cursul mediu anual RON/valută comunicat de BNR, pentru fiecare an în parte.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Conf. art. 179 lit. b) din Legea 98/2016, AC solicita urmatoarele cerinte:

(b) Experiența similară: lista principalelor livrări de produse efectuate în cursul unei perioade care acoperă cel mult 3 ani, calculați retroactiv de la data limita de depunere a ofertelor, cu indicarea valorilor, datelor și denumirea beneficiarilor publici sau privați; din care sa reiasa o valoare cumulată de cel puțin 3 738 796,95 RON fără TVA.

Proportia de subcontractare.

(k) Subcontractare. Informații privind partea/părțile din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze și prezentarea acordurilor de subcontractare o data cu DUAE;

Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitate l) Descrieri sau fotografii ale produselor care urmează a fi livrate, a căror autenticitate trebuie certificată la solicitarea autorităţii contractante.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

1) Ofertantul (asociatul, tertul sustinator, subcontractantul) vor raspunde la cerinţele solicitate prin formularul DUAE ataşat documentaţiei de atribuire – partea IV, sectiunea C, pentru fiecare cerință în parte, respectiv:

(b) informații aferente principalelor livrari de echipamente din ultimii 3 ani, calculați retroactiv de la data limita de depunere a ofertelor, astfel ca sa reiasă ca au fost executate livrari de echipamente similare, cu o valoare cumulată de cel puțin 3.738.796,95 RON, la nivelul a minimum un contract – maximum a 5 contracte: aceste informații vor cuprinde:

— numărul și data contractului/contractelor invocate/e drept experiență, obiectul contractului/lor, valoarea, data de incepere si incheiere, beneficiarul/beneficiarii,

— data si numărul documentului/lor de receptie, precum si ponderea si/sau activitătile pentru care a fost responsabil;

2) La solicitarea AC, ofertantul (asociatul, tertul sustinator, subcontractantul) clasat pe primul loc va prezenta:

(a) lista principalelor livrari de produse executate în ultimii 3 ani, calculați retroactiv de la data limita de depunere a ofertelor și oricare din urmatoarele documente:

— copii ale unor contracte/părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit,

— procese verbale certificate de predare-primire,

— recomandări,

— procese-verbale de recepţie,

— certificări de bună execuţie,

— certificate/documente constatatoare pentru susţinerea informaţiilor din DUAE sau oricare alte documente, pentru demonstrarea executării în bune condiţii a livrarilor similare finalizate in valoare cumulată de cel puţin 3 738 796,95 RON fără TVA, la nivelul a minimum un contract – maximum a 5 contracte.

În DUAE ofertantul (inclusiv asociatul, tertul sustinator, subcontractantul) vor preciza despre: partea/partile din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze si cu cine; Odata cu DUAE va prezenta si acordul/acordurile de subcontractare cu acestia.

Atenționări speciale:

1) La termenul limita de depunere a ofertelor odată cu DUAE se prezinta și „angajamentului ferm al terțului susținător, acordul de subcontractare și/sau a acordul de asociere, după caz”, potrivit modificărilor aduse la art. 193 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

1) În DUAE ofertantul (inclusiv asociatul, tertul sustinator, subcontractantul) vor preciza despre: descrieri sau fotografii ale produselor care urmează a fi livrate, a căror autenticitate va trebui certificată la solicitarea autorităţii contractante;

2) La solicitarea AC, ofertantul (inclusive asociatul, tertul sustinator, subcontractantul) clasat pe primul loc va prezenta: Documente privind descrieri sau fotografii ale produselor care urmează a fi livrate, a căror autenticitate trebuie certificate.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 21/08/2019
Vietos laikas: 15:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Rumunų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 21/11/2019
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 21/08/2019
Vietos laikas: 15:00
Vieta:

In SEAP.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să dețină/instaleze pe stația de lucru, aplicația care permite verificarea semnăturii electronice și vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătură electronica).

Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016.

Deoarece criteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate/pret”,

Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc, cu prețuri egale:

În conformitate cu prev art. 139 alin. (1) și (3) din HG 395/2016 actualizată, respectiv: „(1) În cazul în care atribuirea contractului de achiziție publică [...] se face pe baza criteriului «cel mai bun raport calitate-preț», evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentația de atribuire”și alin. (3) În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mica”.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresas: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miestas: București
Pašto kodas: 030084
Šalis: Rumunija
El. paštas: office@cnsc.ro
Telefonas: +40 213104641
Faksas: +40 213104642 / +40 218900745

Interneto adresas: www.cnsc.ro

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

VI.4) Cai de atac.

În conformitate cu art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016 respectiv, în termen de 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Compartiment Juridic
Adresas: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3
Miestas: Iași
Pašto kodas: 700490
Šalis: Rumunija
Telefonas: +40 232407357
Faksas: +40 232407575

Interneto adresas: www.uaiasi.ro

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
16/07/2019