Usługi - 339545-2020

Submission deadline has been amended by:  430642-2020
20/07/2020    S138

Polska-Lidzbark Warmiński: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 138-339545

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim
Krajowy numer identyfikacyjny: 510554703
Adres pocztowy: ul. Piłsudskiego 18
Miejscowość: Lidzbark Warmiński
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 11-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Kocęba
E-mail: i.koceba@pwiklw.home.pl
Tel.: +48 897671504
Faks: +48 897672670
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pwiklw.home.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.pwiklw.home.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie i wdrożenie e-usług wraz z dostawą zestawów telemetrycznych

Numer referencyjny: ZP.371.13.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie e-usług w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lidzbarku Warmińskim wraz z dostawą zestawów telemetrycznych w ramach realizowanego projektu pn. „Telemetria na służbie mieszkańców – uruchomienie usług elektronicznych dla PWiK Sp. z o.o.”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
38821000 Radiowe urządzenia zdalnie sterowane
38421100 Wodomierze
32260000 Urządzenia do przesyłu danych
51200000 Usługi instalowania urządzeń do mierzenia, kontroli, badania i nawigacji
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
79417000 Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.: przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej; opracowania i wdrożenia Systemu eBOK, co w szczególności obejmuje: konsultacje oraz szkolenia dla administratorów, dostarczenie niezbędnego oprogramowania wraz z dokumentacją, wdrożenie systemu nadzoru telemetrii wraz z dostawą i montażem wodomierzy oraz modułów telemetrycznych do wodomierzy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, zaimplementowanie Systemu eBOK zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, przeprowadzenie testów; wdrożenie e-usług; zapewnienia świadczenia usługi asysty technicznej w ramach udzielonej gwarancji jakości wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby realizowane przez Wykonawcę prace prowadzone były w podziale na niżej przedstawione etapy:

Etap I: przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej wraz z przedstawieniem koncepcji, w tym graficznej portalu do akceptacji Zamawiającego;

Etap II: opracowanie i wdrożenie systemu portalu eBOK wraz z e-usługami;

Etap III: wdrożenie systemu nadzoru telemetrii wraz z dostawą sprzętu i montażem;

Etap IV: przeprowadzenie procedury Odbioru Końcowego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Telemetria na służbie mieszkańców – uruchomienie usług elektronicznych dla PWiK Sp. z o.o. nr RPWM.03.01.00-28-0031/19-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych).

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunki Wykonawcy mogą spełniać łącznie. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez Wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego.

— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych).

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykażą się posiadaniem doświadczenia minimum w zakresie:

1. wykonania jednego zamówienia polegającego na dostawie modułów telemetrycznych wraz z systemem nadzoru telemetrycznego oraz komunikacją z urządzeniami telemetrycznymi dla co najmniej 200 wodomierzy lub ciepłomierzy;

2. wykonania jednego zamówienia polegającego na zaprojektowaniu i wdrożeniu e-usług udostępniających informację publiczną i dostawie aplikacji mobilnej o wartości projektu min. 500 000 PLN brutto.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują przynajmniej:

1 jedną osobą wskazaną jako specjalistę ds. zarządzania projektem posiadającą następujące kwalifikacje:

a) wykształcenie informatyczne oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu lub zarządzaniu projektem;

b) udział jako specjalista ds. zarządzania projektem w co najmniej jednym projekcie o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto, który obejmował wdrożenie i zasilenie systemu odczytami z modułów telemetrycznych z wykorzystaniem technologii GSM;

c) certyfikat ITIL® Foundation w zakresie zarządzania usługami IT lub równoważny.

Jedną osobą wskazaną jako – specjalistę ds. rozwiązań chmurowych (cloud) posiadającą następujące kwalifikacje:

a) wykształcenie informatyczne;

b) min. 3-letnie doświadczenie jako programista systemów informatycznych;

c) min. 2 letnie doświadczenie jako programista rozwiązań opartych o architekturę cloud,

d) certyfikat MCSD lub równoważny;

e) udział jako specjalista ds. rozwiązań „chmury” w co najmniej jednym projekcie (z podaniem nazw, przedmiotu i zakresu wskazanych projektów) o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto, które obejmowały wdrożenie i zasilenie systemu odczytami z modułów telemetrycznych z wykorzystaniem technologii GSM.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują przynajmniej:

aktualnym certyfikatem zgodności wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji z wymaganiami PN-ISO/IEC 27001:2017 oraz wymaganiami PN-ISO/IEC 27018:2017, obejmującymi bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w chmurach obliczeniowych.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy oraz istotne dla stron postanowienia umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/08/2020
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Piłsudskiego 18, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/ na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39–46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej: „ustawą” (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy, rozporządzeniami wykonawczymi.

1) Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp.

2) Zamawiający przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp Wykonawcy:

a) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2020 poz.1228 tj);

b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

3) Wykluczenie Wykonawcy następuje:

a) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

b) w przypadkach, o których mowa:

— w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp,

— w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia, w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

c) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

d) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

e) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 Pzp oraz 16–20 Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Zapisów zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono …

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/07/2020