Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Roboty budowlane - 339907-2014

Wyświetl widok skrócony

08/10/2014    S193

Polska-Katowice: Roboty budowlane

2014/S 193-339907

Ekoenergia Silesia S.A., ul. Żeliwna 38, Osoba do kontaktów: Paweł Hejduk, Katowice40-599, Polska. Tel.: +48 322208071. Faks: +48 322208071. E-mail: kontakt@ekoenergiasilesia.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 27.9.2014, 2014/S 186-327162)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45000000 Roboty budowlane

Roboty budowlane

Zamiast: 

III.1.4) Inne szczególne warunki:

5. Termin rozstrzygnięcia postępowania: do 17.10.2014.

6. Termin zawarcia umowy: do 24.10.2014.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

10.10.2014 (10:30)

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Do: 24.10.2014

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

10.10.2014 (11:00)

VI.3) Informacje dodatkowe:

2. Termin rozstrzygnięcia postępowania do 17.10.2014.

3. Termin zawarcia umowy do 24.10.2014.

5. Po złożeniu oferty, przedłużenie terminów wskazanych w pkt 3 i 4 powyżej ponad dzień 24.10.2014 r.

pociąga za sobą konieczność przedłużenia okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe wniesienia nowego wadium na przedłużony okres, o czym Wykonawcy zostaną powiadomieni. Brak zgody na przedłużenie powyższego terminu będzie skutkował wykluczeniem Wykonawcy z postępowania bez zatrzymania przez Zamawiającego wadium Wykonawcy, który nie wyraził zgody na przedłużenie.

Powinno być: 

III.1.4) Inne szczególne warunki:

5. Termin rozstrzygnięcia postępowania: do 20.10.2014.

6. Termin zawarcia umowy: do 27.10.2014.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

13.10.2014 (10:30)

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Do: 27.10.2014

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

13.10.2014 (11:30)

VI.3) Informacje dodatkowe:

2. Termin rozstrzygnięcia postępowania do 20.10.2014.

3. Termin zawarcia umowy do 27.10.2014.

5. Po złożeniu oferty, przedłużenie terminów wskazanych w pkt 2 i 3 powyżej ponad dzień 27.10.2014 r. pociąga za sobą konieczność przedłużenia okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe wniesienia nowego wadium na przedłużony okres, o czym Wykonawcy zostaną powiadomieni. Brak zgody na przedłużenie powyższego terminu będzie skutkował wykluczeniem Wykonawcy z postępowania bez zatrzymania przez Zamawiającego wadium Wykonawcy, który nie wyraził zgody na przedłużenie.

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.