Oficiul pentru Publicații al UE actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Lucrări - 340215-2018

04/08/2018    S149    Agenții - Lucrări - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Spania-Alicante: Îmbunătățirea sistemului de aer condiționat

2018/S 149-340215

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală
Număr naţional de înregistrare: V-03965324
Adresă: Avenida de Europa, 4
Localitate: Alicante
Cod NUTS: ES521
Cod poștal: 03008
Țară: Spania
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3898
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Îmbunătățirea sistemului de aer condiționat

Număr de referinţă: AO/007/18
II.1.2)Cod CPV principal
71242000
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Domeniul de aplicare al contractului include toate activitățile de gestionare, tehnice și administrative pentru:

(1) Redactarea și prelucrarea proiectelor, documentației suplimentare conexe și modelarea BIM pentru furnizarea, instalarea, testarea și darea în folosință a echipamentelor pentru lucrările de reamenajare care fac obiectul prezentei invitații la licitație. Acesta include, de asemenea, un proiect pentru distribuția mobilierului și decorarea interiorului la sediu în funcție de mobilierul standard al EUIPO.

Contractantul va fi responsabil de pregătirea documentației necesare pentru a obține toate licențele și autorizațiile necesare de la început până la darea în funcțiune și legalizare;

(2) executarea lucrărilor. Executarea materialelor pentru lucrările de furnizare și instalare definite în proiect, inclusiv furnizarea tuturor echipamentelor, forței de muncă și a instrumentelor. Este exclusă furnizarea de mobilier standard la EUIPO;

(3) întreținere în perioada de garanție.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45213150
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ES521
Locul principal de executare:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Spania.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

EUIPO intenționează să atribuie un contract de redactare a proiectului și executarea ulterioară a lucrărilor de reamenajare în următoarele zone ale clădirii AA1, în principal din cauza necesității de a renova instalațiile de aer condiționat:

— partea de nord a etajului 4,

— partea de sud a etajelor 4 și 5,

— partea de nord și de sud a acoperișului.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 500 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 269
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea opţiunilor:

Restaurarea completă a sistemului de izolație pe întreaga suprafață a acoperișului, după cum este indicat în planuri, este o opțiune. Ofertanții trebuie să includă o astfel de opțiune în oferta lor tehnică și financiară; totuși, autoritatea contractantă are dreptul să o solicite sau nu.

II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 28/09/2018
Ora locală: 13:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 03/10/2018
Ora locală: 11:00
Locul:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Spania.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Fiecare ofertant poate trimite maximum 2 reprezentanți.

Numele și numerele documentelor de identitate ale reprezentanților trebuie trimise către EUIPO prin e-mail la adresa procurement@euipo.europa.eu până la 28.9.2018.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Dosarul licitației va fi disponibil pentru descărcare la adresa indicată la punctul I.3. Site-ul va fi actualizat periodic și este responsabilitatea ofertanților să verifice eventualele actualizări, modificări sau răspunsuri la întrebări pe parcursul perioadei de licitație.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburgo
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
30/07/2018