Paslaugos - 340554-2019

19/07/2019    S138

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe

2019/S 138-340554

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka
Krajowy numer identyfikacyjny: 1525966300036
Adres pocztowy: ul. Modlińska 197
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-122
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Lubbe
E-mail: BIALOLEKA.ZP@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224438405
Faks: +48 223254166

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bialoleka.waw.pl

Adres profilu nabywcy: https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia elektronicznego dla placówki oświatowej – szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej 8 w Warszawie w ramach inwestycji pt. Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej

Numer referencyjny: UD-II-WZP-271.87.2018.MLU.MKA/PN-d Au
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia elektronicznego dla placówki oświatowej – szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej 8 w Warszawie w ramach inwestycji pt. Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 201 855.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100 Drukarki i plotery
38652120 Projektory wideo
30121100 Fotokopiarki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia elektronicznego dla placówki oświatowej – szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej 8 w Warszawie w ramach inwestycji pt. Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej. Szczegółowy opis został zawarty w załączniku nr 9 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: długość okresu gwarancji jakości / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Obowiązek informacyjny wynikający z art 13 RODO zgodnie z pkt 19 SIWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 197-444834
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: UD-II-WZP-271.87.2018.MLU.MKA/PN-d Au
Nazwa:

Dostawa wyposażenia elektronicznego dla placówki oświatowej – szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej 8 w Warszawie w ramach inwestycji pt. Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/06/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Wolności 8 lok. 4
Miejscowość: Radom
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-600
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 334 975.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 201 855.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Uzasadnienie prawne:

Oferta wyżej podanej firmy spełnia wymagania Zamawiającego wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Została wybrana w oparciu o kryterium oceny ofert: Cena brutto za realizację całego zamówienia - 60 %, długość okresu gwarancji – 40 %, uzyskując 100 punktów. Podstawa prawna: art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 15.3.2019 r. Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

W dniu 25.3.2019 r. Wykonawca Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Wolności 8 lok. 4, POLSKA, złożył do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie na czynność Zamawiającego. Pozostali Wykonawcy nie przystąpili do odwołania.

W wyniku wyroku Krajowej Izby Odwoławczej sygn. akt 514/19 z dnia 8.4.2019 r., na odwołanie Wykonawcy Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Wolności 8 lok. 4, POLSKA, Zamawiający ponownie przeprowadził ocenę oferty w wyniku, czego dokonał wyboru oferty ww. Wykonawcy, jako najkorzystniejszej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/07/2019