Dostawy - 341589-2020

21/07/2020    S139

Polska-Lublin: Serwery

2020/S 139-341589

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 7120104697
Adres pocztowy: ul. Narutowicza 73
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-019
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Mazur
E-mail: zamowienia@lu.policja.gov.pl
Tel.: +48 478115371
Faks: +48 478111534

Adresy internetowe:

Główny adres: www.lubelska.policja.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://lubelska.policja.gov.pl/lub/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/41599,Aktualne-postepowania.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania

Numer referencyjny: 39/13/20/SZP/D
II.1.2)Główny kod CPV
48820000 Serwery
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia określony jest w załącznikach nr 1.1 do 1.9 do SIWZ „Wymogi techniczne minimalne” oraz w załącznikach nr 5, 6, 7 do SIWZ – tj. wzory umów.

2. Zamawiający wymaga akceptacji wzoru umowy w całości w zależności od wybranego pakietu.

3. Zaoferowany przez Wykonawcę asortyment winien spełniać wszystkie parametry określone w opisie technicznym (załączniki nr 1 oraz od nr 1.1 do nr 1.9 do SIWZ). W przedmiotowych załącznikach należy wypełnić „wykropkowane” miejsca (...) podając w szczególności:

— nazwy producenta, typu i modelu oferowanego sprzętu informatycznego i oprogramowania,

— ceny jednostkowe brutto i wartości brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),

— okres gwarancji (pakiet 3–9).

Oraz podać inne wymagane dane.

Dodatkowo Wykonawca oświadczy, że zaoferowany przez niego asortyment spełnia min. wymogi techn.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 605 528.46 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Licencje dostępowe klienta usług pulpitu zdalnego Windows Server 2019 dla administratorów SEOD

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48800000 Systemy i serwery informacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lublin, ul. Narutowicza 73, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia określony jest w załączniku nr 1.1 do SIWZ „Wymogi techniczne minimalne” oraz w załączniku nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji zamówienia / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 15 854.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.02.01.00-06-0004/16 „Wdrożenie nowych e-usług oraz rozwiązań zwiększających stopień dostępności lubelskiej policji dla obywateli” realizowanego w ramach RPO WL na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Licencje dostępowe CAL dla użytkowników SEOD (Windows Server 2019 CAL)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48800000 Systemy i serwery informacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lublin, ul. Narutowicza 73, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia określony jest w załączniku nr 1.2 do SIWZ „Wymogi techniczne minimalne” oraz w załączniku nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji zamówienia / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 198 699.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.02.01.00-06-0004/16-00 „Wdrożenie nowych e-usług oraz rozwiązań zwiększających stopień dostępności lubelskiej policji dla obywateli” realizowanego w ramach RPO WL na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Serwery i wyposażenie serwerowe wraz z oprogramowaniem do zarządzania stanowiskami komputerowymi

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48800000 Systemy i serwery informacyjne
48822000 Serwery komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lublin, ul. Narutowicza 73, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia określony jest w załączniku nr 1.3 do SIWZ „Wymogi techniczne minimalne” oraz w załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy.

5. W przypadku pakietu nr 3 na przedmiot zamówienia składają się dostawa, zainstalowanie i uruchomienie wyposażenia serwerowego oraz dostawa oprogramowania do zarządzania stanowiskami komputerowymi oraz przeprowadzeniu szkoleń na zasadach określonych w załączniku nr 2 do umowy (umowa stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji zamówienia / Waga: 10
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 541 463.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.02.01.00-06-0004/16-00 „Wdrożenie nowych e-usług oraz rozwiązań zwiększających stopień dostępności lubelskiej policji dla obywateli” realizowanego w ramach RPO WL na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Skaner dwustronny

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38520000 Skanery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lublin, ul. Narutowicza 73, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia określony jest w załączniku nr 1.4 do SIWZ „Wymogi techniczne minimalne” oraz w załączniku nr 7 do SIWZ – wzór umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji zamówienia / Waga: 10
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 158 537.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.02.01.00-06-0004/16-00 „Wdrożenie nowych e-usług oraz rozwiązań zwiększających stopień dostępności lubelskiej policji dla obywateli” realizowanego w ramach RPO WL na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Skaner piórowy

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38520000 Skanery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lublin, ul. Narutowicza 73, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia określony jest w załączniku nr 1.5 do SIWZ „Wymogi techniczne minimalne” oraz w załączniku nr 7 do SIWZ – wzór umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji zamówienia / Waga: 10
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 40 650.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.02.01.00-06-0004/16-00 „Wdrożenie nowych e-usług oraz rozwiązań zwiększających stopień dostępności lubelskiej policji dla obywateli” realizowanego w ramach RPO WL na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Monochromatyczna drukarka laserowa

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232110 Drukarki laserowe
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lublin, ul. Narutowicza 73, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia określony jest w załączniku nr 1.6 do SIWZ „Wymogi techniczne minimalne” oraz w załączniku nr 7 do SIWZ – wzór umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji zamówienia / Waga: 10
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 341 463.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.02.01.00-06-0004/16-00 „Wdrożenie nowych e-usług oraz rozwiązań zwiększających stopień dostępności lubelskiej policji dla obywateli” realizowanego w ramach RPO WL na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Monochromatyczna drukarka laserowa

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
30232100 Drukarki i plotery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lublin, ul. Narutowicza 73, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia określony jest w załączniku nr 1.7 do SIWZ „Wymogi techniczne minimalne” oraz w załączniku nr 7 do SIWZ – wzór umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji zamówienia / Waga: 10
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 300 813.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.02.01.00-06-0004/16-00 „Wdrożenie nowych e-usług oraz rozwiązań zwiększających stopień dostępności lubelskiej policji dla obywateli” realizowanego w ramach RPO WL na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Monochromatyczna drukarka laserowa

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
30232110 Drukarki laserowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lublin, ul. Narutowicza 73, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia określony jest w załączniku nr 1.8 do SIWZ „Wymogi techniczne minimalne” oraz w załączniku nr 7 do SIWZ – wzór umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji zamówienia / Waga: 10
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 317.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Monochromatyczna drukarka laserowa

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
30232110 Drukarki laserowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lublin, ul. Narutowicza 73, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia określony jest w załączniku nr 1.9 do SIWZ „Wymogi techniczne minimalne” oraz w załączniku nr 7 do SIWZ – wzór umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji zamówienia / Waga: 10
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 732.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa szczegółowego wymogu dotyczącego ww. warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa szczegółowego wymogu dotyczącego ww. warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się wykonaną:

a. dostawą oprogramowania komputerowego o wartości łącznej nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto), w przypadku składania oferty na pakiet nr 2;

b. dostawą i instalacją (uruchomieniem) serwerów o wartości łącznej nie mniejszej niż 200 000 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto), w przypadku składania oferty na pakiet nr 3;

c. dostawą drukarek laserowych i/lub/albo laserowych urządzeń wielofunkcyjnych o wartości łącznej nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych brutto), w przypadku składania oferty na pakiet nr 6;

d. dostawą drukarek laserowych i/lub/albo termicznych urządzeń wielofunkcyjnych o wartości łącznej nie mniejszej niż 150 000 PLN brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto), w przypadku składania oferty na pakiet nr 7.

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana oraz załączy dowody, czy została wykonana należycie – załącznik nr 4 do SIWZ.

Wskazane wartości mogą wynikać z nie więcej niż 3 zrealizowanych umów dla każdego warunku wskazanego w pkt a, b, c, d.

W przypadku, gdy Wykonawca składał będzie ofertę na więcej niż jeden z ww. pakietów wówczas musi wykazać spełnianie dla każdego spośród nich osobno.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zapisy dotyczące warunków realizacji umowy zostały w szczególności zawarte w załącznikach nr 5, 6, 7 do SIWZ – wzory umów.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Skrócenie terminu i potrzeba pilnego udzielenia zamówienia uzasadnione jest przede wszystkim tym, że przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania przewidziana w ramach oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu „Wdrożenie nowych e-usług oraz rozwiązań zwiększających stopień dostępności lubelskiej policji dla obywateli” dofinansowanego z Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020, którego rozliczenie musi być dokonane do końca bieżącego roku. Ponadto, biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną w kraju i na świecie znacznie wydłużają się terminy związane z realizacją dostaw i bieżącą dostępnością sprzętu informatycznego, co przekłada się na ryzyko związane z koniecznością powtórzenia przedmiotowego zamówienia.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/08/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 04/08/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, 20-019 Lublin, ul. Narutowicza 73, POLSKA, pok. nr 18.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/) i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, które odbędzie się Sekcji Zamówień Publicznych KWP w Lublinie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Na podstawie art. 10a. 1 ustawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jedz, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Czas otwarcia ofert wskazany w pkt IV.2.2 został określony na godz. 11 min 00, sek. 00.

2. Wykonawca w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest do wpłaty wadium zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale VII SIWZ.

3. Z postępowania o zamówieniu wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz ust. 5 pkt 1, 8 ustawy Pzp.

Wykluczenie Wykonawców następuje zgodnie z przypadkami wskazanymi w art. 24 ust. 7. Szczegółowe regulacje dotyczące wykluczenia Wykonawców znajdują się w rozdziale IV i V SIWZ.

4. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu należy złożyć:

— jednolity europejski dokument zamówienia (zwany dalej JEDZ),

— załącznik nr 2 do SIWZ, dokument należy złożyć zgodnie z wymogami określonymi w pkt VI SIWZ,

— Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów,

— Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące podwykonawców.

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz innych wymaganych dokumentów niezbędnych do przedmiotowego postępowania przedstawiony został rozdziale V SIWZ.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wskazany został w rozdziale IV i V SIWZ.

7. Wykaz dokumentów, które muszą złożyć Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wskazany został w rozdziale V SIWZ. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3.

9. W postępowaniu oświadczenia składa się w w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

10. Informacje o sposobie porozumiewania się oraz o sposobie złożenia dokumentu JEDZ zostały zawarte w pkt VI SIWZ.

11. Klauzula informacyjna zgodna z art. 13 RODO została opisana w rozdz. XXI SIWZ, w szczególności: informujemy, że od 25.5.2018 obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, które ma bezpośrednie zastosowanie w państwach członkowskich, w tym także do udzielenia zamówień publicznych. Dlatego zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1, 2 i 3 RODO, informujemy, że: administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, z siedzibą przy ul. Narutowicza 73, tel. +48 478115737. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w KWP w Lublinie – e-mail: iod.kwp@lu.policja.gov.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej wnosi się zgodnie z zapisami zawartymi w dziale VI (Środki ochrony prawnej) ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniając wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w powyższym punkcie zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/07/2020