Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 342147-2020

21/07/2020    S139

Polska-Łódź: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

2020/S 139-342147

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 118-285749)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk
Adres pocztowy: Sienkiewicza 112
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-363
Państwo: Polska
E-mail: cbmm@cbmm.lodz.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://cbmim.ezamawiajacy.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa aparatury dla potrzeb projektu „Aktywne składniki leków, ich formulacja, systemy transportu oraz kontrolowane uwalnianie – utworzenie platformy innowacyjnych badań w ramach CBMiM PAN”

Numer referencyjny: TZ/28-D/7/UE/20
II.1.2)Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa aparatury dla potrzeb projektu „Aktywne składniki leków, ich formulacja, systemy transportu oraz kontrolowane uwalnianie – utworzenie platformy innowacyjnych badań w ramach CBMiM PAN”:

— pakiet nr 1 – dostawa spektrometru NMR 400 MHz z dodatkowym wyposażeniem,

— pakiet nr 2 – dostawa magnesu nadprzewodzącego oraz modernizacja posiadanego przez Zamawiającego spektrometru NMR Bruker Avance III 500 MHz,

— pakiet nr 3 – dostawa spektrometru mas wyposażonego w źródła jonów pracujące pod ciśnieniem atmosferycznym,

— pakiet nr 4 – dostawa systemu monokrystalicznego dyfraktometru rentgenowskiego,

— pakiet nr 5 – dostawa dyfraktometru rentgenowskiego do badań preparatów polikrystalicznych z możliwością badań SAXS/WAXS wraz z urządzeniem do wstępnej klasyfikacji badań/próbek.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/07/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 118-285749

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 27/07/2020
Czas lokalny: 15:00
Powinno być:
Data: 04/08/2020
Czas lokalny: 15:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 27/07/2020
Czas lokalny: 16:00
Powinno być:
Data: 04/08/2020
Czas lokalny: 16:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: