Usługi - 343104-2020

21/07/2020    S139

Polska-Chełmno: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 139-343104

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 115-279534)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: pl. Rydygiera 1
Miejscowość: Chełmno
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy: 86-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grażyna Marcinkowska
E-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl
Tel.: +48 566772601
Faks: +48 566772710
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz.chelmno
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: ul. Plac Rydygiera 1
Miejscowość: Chełmno
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy: 86-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grażyna Marcinkowska
E-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl
Tel.: +48 566772601
Faks: +48 566772710
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz.chelmno

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja systemu HIS oraz dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu: Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacj...

Numer referencyjny: 8/2020
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację projektu „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap”, realizowanego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Projekt realizowany jest w ramach umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu, przy pl. Teatralnym 2 (lider projektu) a Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Chełmnie, pl. Rydygiera 1 (partner projektu).

2. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/07/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 115-279534

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Okres w miesiącach: 2

Powinno być:

Okres w miesiącach: 4

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 31/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 07/08/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 31/07/2020
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 07/08/2020
Czas lokalny: 10:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: