Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 343174-2015

Wyświetl widok skrócony

30/09/2015    S189

Polska-Mikołajki: Usługi udzielania kredytu

2015/S 189-343174

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: Warszawska 32
Miejscowość: Mikołajki
Kod pocztowy: 11-730
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Olszewik
E-mail: biuro@zuk-mikolajki.pl
Tel.: +48 874216009
Faks: +48 874216009

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.mikolajki.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości do 7 000 000 PLN (siedem milionów złotych) na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanych przy ul. Ptasiej w Mikołajkach – w ramach Gminnego Programu budowy Mieszkań Komunalnych »Dla systematycznych«”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Mikołajki.

Kod NUTS PL622 Olsztyński

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości do 7 000 000 PLN (siedem milionów złotych) na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanych przy ul. Ptasiej w Mikołajkach – w ramach Gminnego Programu budowy Mieszkań Komunalnych »Dla systematycznych«”.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66113000 Usługi udzielania kredytu

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 969 078 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 240 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu obowiązany jest wnieść wadium w PLN stosownie do art. 45 i następne ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w wysokości 35 000 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) z dopiskiem Wadium na: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości do 7 000 000 PLN na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanych przy ul. Ptasiej w Mikołajkach – w ramach Gminnego Programu budowy Mieszkań Komunalnych »Dla systematycznych«”.
2. Wykonawca wnoszący wadium w formie pieniężnej winien przelać je na konto: Banku Spółdzielczego w Mikołajkach nr 33 9350 0001 0005 9721 2072 0002.
3. W przypadku wniesienia wadium w formach niepieniężnych, oryginał wadium należy złożyć w sekretariacie ZUK Sp. z o. o., 11-730 Mikołajki, ul. Warszawska 32
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
Uwaga! Za termin wniesienia wadium w tej formie uważa się termin wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 ze zm.).
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. Ustawy Pzp.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę, przed upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7 niniejszej części SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
c) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, ze wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Udzielenie kredytu winno nastąpić na niżej wymienionych warunkach:
1. Uruchomienie kredytu będzie następowało na pisemne polecenie Zamawiającego w ciągu 7 dni od otrzymania informacji od Zamawiającego (dopuszcza się możliwość przesłania pisemnego polecenia za pomocą faksu).
2. Okres kredytowania od podpisania umowy do całkowitej spłaty kapitału i odsetek: do 20 lat.
3. Spłata w równych ratach kapitałowo-odsetkowych płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca. Za spłatę kredytu lub raty przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności raty kredytowej przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy – spłata raty następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy.
4. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok równa się rzeczywistej liczbie dni tj. 365/366 od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości lub części kapitału kredytu bez obciążenia Zamawiającego kosztami z tego tytułu, a odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostałego do spłaty. W przypadku wcześniejszej spłaty ustalony będzie nowy harmonogram. Za sporządzenie nowego harmonogramu Wykonawca nie będzie pobierał jakichkolwiek opłat i/lub prowizji.
7. Zamawiający dopuszcza prowizję za udzielenie kredytu w wysokości max. 0,1 % całkowitej kwoty kredytu. Prowizja za udzielenie kredytu płatna będzie ze środków własnych jednorazowo w dniu pierwszego uruchomienia transzy kredytu.
8. Oprocentowanie kredytu zmienne przez cały okres kredytowania, oparte na stawce WIBOR 3 M + stała marża Wykonawcy. W celu porównania złożonych ofert Zamawiający wskazuje do obliczeń wysokość stopy WIBOR 3 M z 1.7.2015 r. tj. 1,72 % – zgodnie z załącznikiem 4. Ponadto dla porównania ofert przyjmuje się jednorazowe uruchomienie kredytu w dniu 1.12.2015 r. Pierwsza rata w dniu 31.12.2015 r. ostatnia w dniu 30.11.2035 r.
9. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 3M zostanie ona, za porozumieniem Stron, zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 3M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 3M, bez kosztów obciążających Zamawiającego
10. Zabezpieczenie kredytu: hipoteka na nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania, weksel własny in blanco wystawiony przez Zamawiającego oraz przelew wierzytelności z przedwstępnych umów, które będą zawierane z przyszłymi najemcami. W przypadku wcześniejszej spłaty Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwolnienia z zabezpieczenia hipotecznego poszczególnych lokali.
11. Zamawiający nie ponosi żadnych innych dodatkowych kosztów oprócz wyszczególnionych w SIWZ w załączniku nr 4.
12. Zamawiający przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego.
13. Zamawiający dopuszcza możliwość otwarcia rachunku pomocniczego u wybranego Wykonawcy i udzielenia pełnomocnictwa do jego dysponowania.
14. Zamawiający dopuszcza możliwość finansowania ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
15. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu złoży w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty parafowany projekt umowy kredytowej, która będzie uwzględniała wszystkie warunki określone w SIWZ.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w części V pkt SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:
1.1. Zezwolenie przewidziane ustawą Prawo bankowe (Dz.U. z 2015, poz. 128 ze zm.) lub inny dokument równoważny uprawniający do prowadzenia działalności bankowej w Polsce.
II W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wraz z ofertą należy dostarczyć:
3.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na druku lub według druku stanowiącym załącznik nr 3.
3.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.7. W przypadku zamówień innych niż zamówienia, o których mowa w art. 131a ust. 1 i art. 132 ust. 1 ustawy, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3.8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej na druku lub według druku stanowiącym załącznik nr 5.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 5–8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8 oraz 10–11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
Dokumenty wymienione powyżej mogą być przedstawione w formie oryginału lub czytelnych kserokopii poświadczonym „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2B ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Uwaga!
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w części VI SIWZ:
1.1. w pkt 3.2.; 3.3.; 3.4.; 3.5.; 3.7 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
1.2. w pkt 3.6. i 3.8 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz 10 i 11ustawy Pzp.
2. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 1.1 lit. a) i c) oraz 1.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt. 1.1. lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione
do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.11.2015 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 5.11.2015 - 10:30

Miejscowość:

Mikołajki.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VII. Inne oświadczenia i dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą
1. Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub według druku stanowiącego załącznik nr 1.
Uwaga! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem np. konsorcjum.
2. Pełnomocnictwo w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z zapisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, w tym wynikające z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.
Dokument wymieniony w części VII pkt 2 może być przedstawiony w formie oryginału, czytelnej kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Mocodawcę lub notarialnie poświadczonej kopii.
VIII. Informacja na temat możliwości składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów oraz uczestnictwa podwykonawców
1. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki.
b) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo
nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie / pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, Uwaga: pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (lit. a i b) może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą albo z umowy konsorcjum.
c) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika),
d) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien złożyć oświadczenie z art. 22 i 24 ustawy Pzp.
Dopuszcza się możliwość złożenia jednego wspólnego oświadczenia z art. 22 i 24 ustawy Pzp pod warunkiem, i oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów występujących wspólnie lub przez wszystkie podmioty składające ofertę wspólną.
e) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien złożyć dokumenty wymienione w części VI SIWZ w pkt 3.
f) Wykonawcy wspólnie tworzący jeden podmiot mogą złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, postawionych w SIWZ (wystarczające będzie, jeżeli dokumenty te złoży tylko jeden z Wykonawców wspólnie składających ofertę, o ile potwierdzać
to będzie spełnianie warunków udziału w postępowaniu postawionych w SIWZ),
g) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (pełnomocnik / lider konsorcjum).
2. Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uczestnictwo podwykonawców. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaka część/zakres zamówienia (rodzaj pracy) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca.
Należy wypełnić odpowiednio – formularz ofertowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.
IX. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, z zastrzeżeniem pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ, Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek przekazywać wyłącznie na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną (adres Zamawiającego, nr faksu oraz adres
e-mail podany został w oznaczeniu Zamawiającego na stronie tytułowej SIWZ – adres do korespondencji).
2. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić) w takiej samej formie, w jakiej składa się je wraz z ofertą tj. w formie pisemnej.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, bądź drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek potwierdzić fakt otrzymania korespondencji.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
5. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią Specyfikacji. Zostanie ona doręczona wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację (oraz zadającym pytania do SIWZ) i będzie dla nich wiążąca.
7. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

8. Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym adresem: http://www.bip.zuk.mikolajki.pl. Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym wyżej adresem internetowym.

9. Zamawiający wyznacza następującą osobę do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach dotyczących niniejszego postępowania: Michał Olszewik – Prezes Zarządu.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25.9.2015