Dostawy - 344125-2020

22/07/2020    S140

Polska-Nowy Sącz: Meble medyczne

2020/S 140-344125

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
Adres pocztowy: ul. Młyńska 10
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: zespół ds. zamówień publiczych
E-mail: zamowieniapubliczne@szpitalnowysacz.pl
Tel.: +48 184436635
Faks: +48 184436635

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpitalnowysacz.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szpitalnowysacz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli medycznych, biurowych i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Psychiatrycznego, Pulmonologicznego, Geriatrycznego i Rehabilit...

Numer referencyjny: DA.271-30/20
II.1.2)Główny kod CPV
33192000 Meble medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje 8 zadań:

— zadanie nr 1 – dostawa pozostałego wyposażenia Oddziału Psychiatrycznego i Pulmonologicznego (meble, AGD, kubły, kosze itp.),

— zadanie nr 2 – dostawa dozowników dla Oddziału Psychiatrycznego, Pulmonologicznego, Geriatrycznego i Rehabilitacyjnego,

— zadanie nr 3 – dostawa rolet okiennych dla Oddziału Geriatrycznego i Psychiatrycznego,

— zadanie nr 4 – dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziału Psychiatrycznego, Pulmonologicznego, Geriatrycznego i Rehabilitacyjnego,

— zadanie nr 5 – dostawa zmywarek dla Oddziału Psychiatrycznego, Pulmonologicznego, Geriatrycznego i Rehabilitacyjnego,

— zadanie nr 6 – dostawa sprzętu biurowego dla Oddziału Psychiatrycznego, Geriatrycznego i Rehabilitacyjnego,

— zadanie nr 7 – dostawa aparatu do nieinwazyjnej wentylacji płuc dla Oddziału Pulmonologicznego,

— zadanie nr 8 – dostawa kompletów mebli dla Oddziału Psychiatrycznego i Pulmonologicznego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 316 938.30 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1 – dostawa pozostałego wyposażenia Oddziału Psychiatrycznego i Pulmonologicznego (meble, AGD, kubły, kosze, itp.)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33192000 Meble medyczne
39100000 Meble
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego – Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 1 – dostawa pozostałego wyposażenia Oddziału Psychiatrycznego i Pulmonologicznego (meble, AGD, kubły, kosze, itp.) – szczegóły patrz SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 26 536.57 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

W ramach projektu Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych o nr RPMP.12.01.02-12-0447/17 w ramach Podziałania 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium zad. nr 1 – 270 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2 – dostawa dozowników dla Oddziału Psychiatrycznego, Pulmonologicznego, Geriatrycznego i Rehabilitacyjnego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39831700 Automatyczne dozowniki mydła
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego – Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 2 – dostawa dozowników dla Oddziału Psychiatrycznego, Pulmonologicznego, Geriatrycznego i Rehabilitacyjnego – szczegóły patrz SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 16 333.31 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

W ramach projektu Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych o nr RPMP.12.01.02-12-0447/17 w ramach Podziałania 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium zad. nr 2 – 160 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 3 – dostawa rolet okiennych dla Oddziału Geriatrycznego i Psychiatrycznego

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39515400 Rolety
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego – Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 3 – dostawa rolet okiennych dla Oddziału Geriatrycznego i Psychiatrycznego – szczegóły patrz SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 18 699.18 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

W ramach projektu Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych o nr RPMP.12.01.02-12-0447/17 w ramach Podziałania 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium zad. nr 3 – 190 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 4 – dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziału Psychiatrycznego, Pulmonologicznego, Geriatrycznego i Rehabilitacyjnego

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
33192000 Meble medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego – Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 4 – dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziału Psychiatrycznego, Pulmonologicznego, Geriatrycznego i Rehabilitacyjnego – szczegóły patrz SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 142 925.71 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

W ramach projektu Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych o nr RPMP.12.01.02-12-0447/17 w ramach Podziałania 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium zad. nr 4 – 1 430 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 5 – dostawa zmywarek dla Oddziału Psychiatrycznego, Pulmonologicznego, Geriatrycznego i Rehabilitacyjnego

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42959000 Zmywarki do naczyń inne niż używane w gospodarstwie domowym
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego – Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 5 – dostawa zmywarek dla Oddziału Psychiatrycznego, Pulmonologicznego, Geriatrycznego i Rehabilitacyjnego – szczegóły patrz SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 26 016.28 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

W ramach projektu Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych o nr RPMP.12.01.02-12-0447/17 w ramach Podziałania 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium zad. nr 5 – 260 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 6 – dostawa sprzętu biurowego dla Oddziału Psychiatrycznego, Geriatrycznego i Rehabilitacyjnego

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30232100 Drukarki i plotery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego – Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 6 – dostawa sprzętu biurowego dla Oddziału Psychiatrycznego, Geriatrycznego i Rehabilitacyjnego – szczegóły patrz SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 23 902.43 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

W ramach projektu Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych o nr RPMP.12.01.02-12-0447/17 w ramach Podziałania 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium zad. nr 6 – 240 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 7 – dostawa aparatu do nieinwazyjnej wentylacji płuc dla Oddziału Pulmonologicznego

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego – Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 7 – dostawa aparatu do nieinwazyjnej wentylacji płuc dla Oddziału Pulmonologicznego – szczegóły patrz SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 12 037.04 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

W ramach projektu Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych o nr RPMP.12.01.02-12-0447/17 w ramach Podziałania 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium zad. nr 7 – 120 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 8 – dostawa kompletów mebli dla Oddziału Psychiatrycznego i Pulmonologicznego

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39100000 Meble
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego – Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 8 – dostawa kompletów mebli dla Oddziału Psychiatrycznego i Pulmonologicznego – szczegóły patrz SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 50 487.78 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

W ramach projektu Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych o nr RPMP.12.01.02-12-0447/17 w ramach Podziałania 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium zad. nr 8 – 500 PLN

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawcy spełnią warunek, jeśli wykażą, że wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykażą, że wykonują należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują:

dla przedmiotu zamówienia określonego niniejszym postępowaniem – nie mniej niż 1 dostawy odpowiadającej swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tj. dostawa spełniająca poniższe wymogi:

— zadanie nr 1:

• dostawa o wartości min. 25 000,00 PLN brutto,

• dostawa w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia – dostawa mebli/AGD/drobnego wyposażenia,

— zadanie nr 2:

• dostawa o wartości min. 15 000,00 PLN brutto,

• dostawa w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia – dostawa dozowników,

— zadanie nr 3:

• dostawa o wartości min. 17 000,00 PLN brutto,

• dostawa w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia – dostawa rolet okiennych,

— zadanie nr 4:

• dostawa o wartości min. 116 000,00 PLN brutto,

• dostawa w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia – dostawa mebli medycznych/aparatury medycznej,

— zadanie nr 5:

• dostawa o wartości min. 24 000,00 PLN brutto,

• dostawa w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia – dostawa sprzętu AGD,

— zadanie nr 6:

• dostawa o wartości min. 22 000,00 PLN brutto,

• dostawa w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia – dostawa sprzętu komputerowego – komputerów, drukarek, itp.,

— zadanie nr 7:

• dostawa o wartości min. 10 000,00 PLN brutto,

• dostawa w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia – dostawa aparatury medycznej,

— zadanie nr 8:

• dostawa o wartości min. 46 000,00 PLN brutto,

• dostawa w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia – dostawa mebli.

Przez wykonaną dostawę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną w ramach danej umowy i odebraną przez Zamawiającego lub odbiorcę jako należycie wykonaną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawionych danych wskazanych przez wykonawcę w ofercie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Złożenie dokumentu (na wezwanie Zamawiającego) – wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 5 do SIWZ).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Reguluje wzór umowy, będący załącznikiem do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/08/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/08/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w zespole ds. zamówień publicznych Działu Administracyjno-Technicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu (ul. Młyńska 10, POLSKA).

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu również na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 „ustawy”.

Wykaz oświa. i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące ... – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej ... – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy;

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy;

f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy;

g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy;

Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego:

— świadectwa dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie Polski – zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych:

• do oferowanych wyrobów medycznych załączyć deklarację zgodności producenta wystawioną na wyrób medyczny o danym numerze katalogowym, potwierdzającą zgodność oferowanego wyrobu medycznego o danym numerze katalogowym z dyrektywą 93/42/EEC,

• w przypadku gdy opisany w SIWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi, Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia,

— materiały producenta dotyczących przedmiotu zamówienia (np. foldery, opisy techniczne, oświadczenia producenta, wyciągi z katalogów, itp. materiały – ze wskazaniem pozycji, której dotyczą).

Dokumenty winny w sposób jednoznaczny potwierdzić spełnianie wymagań postawionych przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy oryginalne materiały informacyjne pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego – Zamawiający dopuszcza i uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych dystrybutora wraz z oświadczeniem dystrybutora, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. Szczegóły określa SIWZ. Ponadto: Oswia. w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ (JEDZ) oraz oferta. Szczegóły przygotowania określa SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/07/2020