Usługi - 344261-2017

01/09/2017    S167    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kielce: Usługi związane z odpadami

2017/S 167-344261

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 146-301815)

Legal Basis:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Kielce
Rynek 1
Kielce
25-303
Polska
Osoba do kontaktów: Lidia Kałuża, Maria Lech-Bielecka, Ewelina Nartowska, Adam Rogaliński
Tel.: +48 413676441/413676042/413676657/413676313
E-mail: bzp@um.kielce.pl
Faks: +48 413676141
Kod NUTS: PL721

Adresy internetowe:

Główny adres: www.um.kielce.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i transport odpadów komunalnych.

Numer referencyjny: Or-III.271.32.2017
II.1.2)Główny kod CPV
90500000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w obszarze Miasta Kielce i transporcie wszystkich odebranych odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Promniku gmina Strawczyn.

Szczegółowy zakres usługi oraz wymogi w zakresie jej świadczenia zawarty jest w:

— wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ,

— opisie przedmiotu zamówienia z załącznikami 1-3, stanowiącym załącznik do wzoru Umowy.

Załącznik ten określa wymagania w zakresie: odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości, wyposażenia punktów gromadzenia odpadów w pojemniki/kontenery wraz z ich geolokalizacją, wyposażenia pojazdów w systemy i rejestratory, przesyłu danych i interfejsu wymiany danych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/08/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 146-301815

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 07/09/2017
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 15/09/2017
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 07/09/2017
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 15/09/2017
Czas lokalny: 12:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: