Dostawy - 344282-2020

Submission deadline has been amended by:  354385-2020
22/07/2020    S140

Polska-Warszawa: Urządzenia sieciowe

2020/S 140-344282

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Krajowy numer identyfikacyjny: BZP-WPP-2374-1-34-DZIK-PN-TK/2019
Adres pocztowy: ul. Stefana Batorego 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-591
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Kryształowicz
E-mail: bzp.wpp@mswia.gov.pl
Tel.: +48 226013526
Faks: +48 228456751
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gov.pl/web/mswia/bip
Adres profilu nabywcy: https://www.gov.pl/web/mswia/zamowienia-publiczne
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mswia.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://mswia.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mswia.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Najem przełączników sieciowych na okres 36 miesięcy

Numer referencyjny: BZP-WPP-2374-1-18-DT-PN-TK/2020
II.1.2)Główny kod CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest najem przełączników sieciowych na okres 36 miesięcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w projekcie umowy i w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu umowy.

Projekt umowy zawarty jest w Załączniku nr 10 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 295 261.63 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72514200 Usługi rozbudowy systemów komputerowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ul. Stefana Batorego 5 w Warszawie, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Najem przełączników sieciowych na okres 36 miesięcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w projekcie umowy i w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu umowy.

Projekt umowy zawarty jest w Załączniku nr 10 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 295 261.63 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1. cena – waga 60 %;

1. termin dostawy – waga 30 %;

1. obsługa skryptów w języku Python przez urządzenia – waga 10 %.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączonymi dowodami określającymi czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór Wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

Uwaga:

1) Dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz których usługi były wykonane (a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

2) W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty, potwierdzające ich należyte wykonanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie i terminowo wykonał co najmniej jedną (1) dostawę (umowę) w której skład wchodziła dostawa lub dzierżawa lub najem urządzeń sieciowych wraz ze wsparciem oraz wdrożeniem o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto.

Uwaga:

1. W przypadku umów nadal realizowanych (dotyczy wyłącznie świadczeń okresowych lub ciągłych) Wykonawca winien podać ich wartość tylko w zakresie już zrealizowanym.

2. W przypadku zamówień (umów) rozliczanych w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w PLN wg średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikował informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikował ww. informacje.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały zawarte w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/08/2020
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 sierpnia 2020 r. o godz. 10:10 za pośrednictwem platformy w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wydział Prowadzenia Postępowań, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, II piętro, pok. nr 206, POLSKA. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Po otwarciu nastąpi upublicznienie (tj. upublicznienie złożonych Formularzy ofert) w sekcji „Dokumenty udostępnione”, w folderze „Publiczna sesja otwarcia ofert”.

Otwarcie będzie transmitowane na kanale You Tube Zamówienia Publiczne MSWiA https://www.youtube.com/channel/UCg-kkELT1OnIBe3RxpinvFA

Ze względów bezpieczeństwa brak jest możliwości uczestnictwa zainteresowanych osób w otwarciu ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca składa wraz z ofertą, wskazane w rozdziale VIII. A2 SIWZ wykazy i oświadczenia. Brak załączenia przez Wykonawcę wykazów i oświadczEń spowoduje odrzucenie jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

A. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem: (https://mswia.ezamawiajacy.pl)

B. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 36 000,00 PLN(słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych).

C. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % (słownie: pięć procent) ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

D. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie art.24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.

E. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (tj. informacji z otwarcia ofert), Wykonawca, za pośrednictwem platformy, składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia podany jest w Załączniku nr 4 do SIWZ.

F.1. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów, składa zobowiązanie (o którym mowa w rozdziale VI ust. 3 SIWZ) tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

F.2. Zamawiający wymaga złożenia aktualnego na dzień składnia ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „JEDZ”.

F.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

F.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

G. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni (z zastrzeżeniem zawartym w dziale D ust. 3 i 4), aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

1. spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wskazanych w pkt III.1.3 ogłoszenia;

2. brak podstaw do wykluczenia: dokumenty i oświadczenia, o których mowa w par. 5 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp odnoszące się do postępowań na usługi i dostawy o wartości powyżej 139 000 EUR, tj. zgodnie z art. 180 i kolejnymi ustawy Pzp – odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej (wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ);

3) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia (wobec czynności innych niż wymienione powyżej).

2. Wykonawca przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/07/2020