Dostawy - 344307-2020

Submission deadline has been amended by:  393040-2020
22/07/2020    S140

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 140-344307

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Górski
E-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych (...)”, części: 1–4; znak postęp. ZZP-157/20

Numer referencyjny: ZZP-157/20
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. dostawa i instalacja infrastruktury w lokalizacjach Zamawiającego (partnera projektu);

2. konfiguracja i uruchomienie infrastruktury w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego (partnera projektu);

3. dostarczenie i instalacja oprogramowania;

4. udzielenie licencji na rzecz Zamawiającego (partnera projektu);

5. przeprowadzenie instruktaży dla administratorów z zakresu administrowania dostarczonym sprzętem i oprogramowaniem;

6. świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego

– w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”, w zakresie i zgodnie z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 4
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i instalacja sprzętu serwerowo-sieciowego u partnera 06, którym jest Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Odział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdrój

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000 Serwery
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce realizacji zamówienia – siedziba Zamawiającego (partnera projektu). Szczegółowe informacje dotyczące miejsca realizacji dostawy zostały zawarte w załączniku do OPZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia ws. dokumentów w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić na żądanie Zamawiającego właściwym dokumentem (warunki przedmiotowe). W związku z powyższym Zamawiający ma prawo żądać w szczególności niżej wymienionych dokumentów:

1. szczegółowa dokumentacja techniczna producenta oferowanych sprzętów zgodnie z wymaganiami. Dokumentacja techniczna będzie podstawą do potwierdzenia zgodności parametrów technicznych zaoferowanych urządzeń lub rozwiązań z parametrami wymaganymi w poszczególnych OPZ (Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentacji technicznej w języku angielskim);

2. dokument potwierdzający, że firma, która będzie realizowała serwis oferowanych urządzeń, posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 lub równoważną w zakresie świadczenia usług serwisowych;

3. dokument potwierdzający, że producent oferowanego urządzenia lub rozwiązania posiada certyfikat zgodności:

— z normą ISO 9001:2015 lub równoważną w zakresie zarządzania jakością,

— z normą ISO 14001:2015 lub równoważną co najmniej zakresie serwisu produktów i rozwiązań informatycznych, będących przedmiotem zamówienia,

a także z innymi normami wymaganymi dla poszczególnych urządzeń i rozwiązań – o ile zostały wymienione w OPZ i załącznikach do OPZ;

4. certyfikat lub deklaracja zgodności CE oferowanego urządzenia;

5. oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany sprzęt objęty jest gwarancją producenta sprzętu na okres wskazany w ofercie Wykonawcy, oraz że usługi gwarancyjne producenta będą świadczone przez producenta lub autoryzowany serwis producenta zgodnie z wymaganiami OPZ.

Dokumenty, o których mowa powyżej, są składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, z wyjątkiem dokumentów technicznych, o których mowa w pkt 1.

Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów przedmiotowych, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni).

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji niniejszej dostawy zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia dla danej części / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla danej części / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POPC.02.01.00-00-0092/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia dla każdej części postępowania wynosi maksymalnie 70 dni od daty podpisania umowy, o ile Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie zaoferuje skrócenia tego terminu w ramach kryterium oceny ofert, zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w OPZ oraz IPU.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego u partnera 06, którym jest Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Odział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdrój

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce realizacji zamówienia – siedziba Zamawiającego (partnera projektu). Szczegółowe informacje dotyczące miejsca realizacji dostawy zostały zawarte w załączniku do OPZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia ws. dokumentów w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić na żądanie Zamawiającego właściwym dokumentem (warunki przedmiotowe). W związku z powyższym Zamawiający ma prawo żądać w szczególności niżej wymienionych dokumentów:

1. szczegółowa dokumentacja techniczna producenta oferowanych sprzętów zgodnie z wymaganiami. Dokumentacja techniczna będzie podstawą do potwierdzenia zgodności parametrów technicznych zaoferowanych urządzeń lub rozwiązań z parametrami wymaganymi w poszczególnych OPZ (Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentacji technicznej w języku angielskim);

2. dokument potwierdzający, że firma, która będzie realizowała serwis oferowanych urządzeń, posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 lub równoważną w zakresie świadczenia usług serwisowych;

3. dokument potwierdzający, że producent oferowanego urządzenia lub rozwiązania posiada certyfikat zgodności:

— z normą ISO 9001:2015 lub równoważną w zakresie zarządzania jakością,

— z normą ISO 14001:2015 lub równoważną co najmniej zakresie serwisu produktów i rozwiązań informatycznych, będących przedmiotem zamówienia,

a także z innymi normami wymaganymi dla poszczególnych urządzeń i rozwiązań – o ile zostały wymienione w OPZ i załącznikach do OPZ;

4. certyfikat lub deklaracja zgodności CE oferowanego urządzenia;

5. oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany sprzęt objęty jest gwarancją producenta sprzętu na okres wskazany w ofercie Wykonawcy, oraz że usługi gwarancyjne producenta będą świadczone przez producenta lub autoryzowany serwis producenta zgodnie z wymaganiami OPZ.

Dokumenty, o których mowa powyżej, są składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, z wyjątkiem dokumentów technicznych, o których mowa w pkt 1.

Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów przedmiotowych, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni).

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji niniejszej dostawy zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia dla danej części / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla danej części / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W zależności od potrzeb Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, do zwiększenia podstawowej ilości kupowanego przedmiotu zamówienia w trakcie trwania umowy.

Maksymalny zakres i rodzaj zamówienia podlegającego prawu opcji oraz szczegółowe informacje zostały określone w rozdz. VII pkt 1.3 SIWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POPC.02.01.00-00-0092/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia dla każdej części postępowania wynosi maksymalnie 70 dni od daty podpisania umowy, o ile Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie zaoferuje skrócenia tego terminu w ramach kryterium oceny ofert, zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w OPZ oraz IPU.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i instalacja sprzętu serwerowo-sieciowego u partnera 31, którym jest Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000 Serwery
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce realizacji zamówienia – siedziba Zamawiającego (partnera projektu). Szczegółowe informacje dotyczące miejsca realizacji dostawy zostały zawarte w załączniku do OPZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia ws. dokumentów w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić na żądanie Zamawiającego właściwym dokumentem (warunki przedmiotowe). W związku z powyższym Zamawiający ma prawo żądać w szczególności niżej wymienionych dokumentów:

1. szczegółowa dokumentacja techniczna producenta oferowanych sprzętów zgodnie z wymaganiami. Dokumentacja techniczna będzie podstawą do potwierdzenia zgodności parametrów technicznych zaoferowanych urządzeń lub rozwiązań z parametrami wymaganymi w poszczególnych OPZ (Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentacji technicznej w języku angielskim);

2. dokument potwierdzający, że firma, która będzie realizowała serwis oferowanych urządzeń, posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 lub równoważną w zakresie świadczenia usług serwisowych;

3. dokument potwierdzający, że producent oferowanego urządzenia lub rozwiązania posiada certyfikat zgodności:

— z normą ISO 9001:2015 lub równoważną w zakresie zarządzania jakością,

— z normą ISO 14001:2015 lub równoważną co najmniej zakresie serwisu produktów i rozwiązań informatycznych, będących przedmiotem zamówienia,

a także z innymi normami wymaganymi dla poszczególnych urządzeń i rozwiązań – o ile zostały wymienione w OPZ i załącznikach do OPZ;

4. certyfikat lub deklaracja zgodności CE oferowanego urządzenia;

5. oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany sprzęt objęty jest gwarancją producenta sprzętu na okres wskazany w ofercie Wykonawcy, oraz że usługi gwarancyjne producenta będą świadczone przez producenta lub autoryzowany serwis producenta zgodnie z wymaganiami OPZ.

Dokumenty, o których mowa powyżej, są składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, z wyjątkiem dokumentów technicznych, o których mowa w pkt 1.

Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów przedmiotowych, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni).

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji niniejszej dostawy zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia dla danej części / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla danej części / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POPC.02.01.00-00-0092/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia dla każdej części postępowania wynosi maksymalnie 70 dni od daty podpisania umowy, o ile Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie zaoferuje skrócenia tego terminu w ramach kryterium oceny ofert, zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w OPZ oraz IPU.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego u partnera 31, którym jest Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce realizacji zamówienia – siedziba Zamawiającego (partnera projektu). Szczegółowe informacje dotyczące miejsca realizacji dostawy zostały zawarte w załączniku do OPZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia ws. dokumentów w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić na żądanie Zamawiającego właściwym dokumentem (warunki przedmiotowe). W związku z powyższym Zamawiający ma prawo żądać w szczególności niżej wymienionych dokumentów:

1. szczegółowa dokumentacja techniczna producenta oferowanych sprzętów zgodnie z wymaganiami. Dokumentacja techniczna będzie podstawą do potwierdzenia zgodności parametrów technicznych zaoferowanych urządzeń lub rozwiązań z parametrami wymaganymi w poszczególnych OPZ (Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentacji technicznej w języku angielskim);

2. dokument potwierdzający, że firma, która będzie realizowała serwis oferowanych urządzeń, posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 lub równoważną w zakresie świadczenia usług serwisowych;

3. dokument potwierdzający, że producent oferowanego urządzenia lub rozwiązania posiada certyfikat zgodności:

— z normą ISO 9001:2015 lub równoważną w zakresie zarządzania jakością,

— z normą ISO 14001:2015 lub równoważną co najmniej zakresie serwisu produktów i rozwiązań informatycznych, będących przedmiotem zamówienia,

a także z innymi normami wymaganymi dla poszczególnych urządzeń i rozwiązań – o ile zostały wymienione w OPZ i załącznikach do OPZ;

4. certyfikat lub deklaracja zgodności CE oferowanego urządzenia;

5. oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany sprzęt objęty jest gwarancją producenta sprzętu na okres wskazany w ofercie Wykonawcy, oraz że usługi gwarancyjne producenta będą świadczone przez producenta lub autoryzowany serwis producenta zgodnie z wymaganiami OPZ.

Dokumenty, o których mowa powyżej, są składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, z wyjątkiem dokumentów technicznych, o których mowa w pkt 1.

Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów przedmiotowych, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni).

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji niniejszej dostawy zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia dla danej części / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla danej części / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W zależności od potrzeb Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Pzp, do zwiększenia podstawowej ilości kupowanego przedmiotu zamówienia w trakcie trwania umowy.

Maksymalny zakres i rodzaj zamówienia podlegającego prawu opcji oraz szczegółowe informacje zostały określone w rozdz. VII pkt 1.3 SIWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POPC.02.01.00-00-0092/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia dla każdej części postępowania wynosi maksymalnie 70 dni od daty podpisania umowy, o ile Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie zaoferuje skrócenia tego terminu w ramach kryterium oceny ofert, zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w OPZ oraz IPU.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 (jedną) dostawę sprzętu informatycznego, obejmującego co najmniej zestawy komputerowe lub laptopy lub serwery lub macierze, z których wartość każdej dostawy jest nie mniejszej niż kwota brutto określona w rozdz. V pkt 2.3.1 SIWZ.

2. Wykonawca skieruje do realizacji każdej części zamówienia, na którą składa ofertę, osobę zdolną do realizacji zamówienia (personel kluczowy Wykonawcy):

— eksperta ds. ITS sprzęt serwerowo-sieciowy – w przypadku części zamówienia dotyczącej sprzętu serwerowo-sieciowego,

— eksperta ds. ITS sprzęt komputerowy – w przypadku części zamówienia dotyczącej sprzętu komputerowego,

spełniającą wymagania określone w rozdz. V pkt 2.3.2 SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ad. 1. Wykaz należycie wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami (dokumentami) potwierdzającymi należyte wykonanie wszystkich dostaw, wskazanych przez Wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Ad. 2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (personel kluczowy Wykonawcy), wskazanych przez Wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji umowy zostały zawarte w istotnych postanowieniach umowy (IPU), stanowiących załącznik do SIWZ.

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa się na 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 039-091670
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/08/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Składanie ofert będzie odbywać się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej, znajdującej się pod adresem: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl

Otwarcie ofert odbędzie się w Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, POLSKA, pok. 113 (I piętro).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Członkowie komisji przetargowej, biegli rzeczoznawcy oraz inni uczestnicy postępowania przetargowego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

I.

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, 4, 5, 6, 10 w związku z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

II.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium, o którym mowa w rozdziale IV pkt 1 SIWZ.

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do upływu terminu składania ofert wyznaczonego w SIWZ. Kwoty wymaganego wadium w odniesieniu do każdej części zamówienia zostały zawarte w rozdz. IV pkt 1.1 SIWZ.

Zamawiający dopuszcza dowolną formę wniesienia wadium – zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

III.

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

W nawiązaniu do sekcji IV.2.6 „Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą” Zamawiający informuje, że za 3 (trzy miesiące) należy przyjąć 90 dni.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania zapisów art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

IV.

Zgodnie z art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

V.

Zamawiający oświadcza, iż będąc administratorem danych oraz mając na względzie przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”), wdrożył środki bezpieczeństwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz dające rękojmie należytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach postępowania. Szczegółowa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/07/2020