W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Usługi - 346186-2018

08/08/2018    S151    Agencje - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Belgia-Bruksela: Plan współpracy sektorowej na rzecz umiejętności: W kierunku strategii UE odpowiadającej na zapotrzebowanie na umiejętności i rekrutację w ramach łańcucha wartości opartego na papierze (produkcja masy papierniczej i papieru oraz druk papierowy)

2018/S 151-346186

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME)
Adres pocztowy: Avenue du Bourget 1
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100
Kod pocztowy: 1140
Państwo: Belgia
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu

Adresy internetowe:

Główny adres: http://ec.europa.eu/EASME

Adres profilu nabywcy: https://ec.europa.eu/easme/en

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3899
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3899
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Plan współpracy sektorowej na rzecz umiejętności: W kierunku strategii UE odpowiadającej na zapotrzebowanie na umiejętności i rekrutację w ramach łańcucha wartości opartego na papierze (produkcja masy papierniczej i papieru oraz druk papierowy)

Numer referencyjny: EASME/COSME/2018/023
II.1.2)Główny kod CPV
79000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert ma formę procedury otwartej wszczętej w celu zawarcia umowy o świadczenie usług o następującym przedmiocie: „W kierunku strategii UE odpowiadającej na zapotrzebowanie na umiejętności i rekrutację w ramach łańcucha wartości opartego na papierze (produkcja masy papierniczej i papieru oraz druk papierowy)”.

Ogólnym celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest stworzenie ram dla opracowania sektorowej strategii w zakresie umiejętności i rekrutacji na potrzeby unijnego łańcucha wartości opartego na papierze, uwzględniającego zarówno obecne, jak i prawdopodobne przyszłe zapotrzebowanie na umiejętności, a także treści dotyczące kształcenia i szkolenia oraz kwestie związane z rekrutacją, celem stworzenia podstawy dla pomocy sektorowej w staraniach o utrzymanie konkurencyjności w skali światowej w obliczu zmian technologicznych i zmian polityki stanowiących odpowiedź na wyzwania społeczne.

Pakiety prac i usługi, które mają być świadczone przez wykonawcę, zostały wymienione w pkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 800 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79600000
79810000
03460000
30197630
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zadania będą wykonywane w miejscach wyznaczonych przez wykonawcę, z wyłączeniem przypadków, w których spotkania będą odbywać się w EASME lub siedzibie Komisji Europejskiej.

II.2.4)Opis zamówienia:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert ma formę procedury otwartej wszczętej w celu zawarcia umowy o świadczenie usług o następującym przedmiocie: „W kierunku strategii UE odpowiadającej na zapotrzebowanie na umiejętności i rekrutację w ramach łańcucha wartości opartego na papierze (produkcja masy papierniczej i papieru oraz druk papierowy)”.

Ogólnym celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest stworzenie ram dla opracowania sektorowej strategii w zakresie umiejętności i rekrutacji na potrzeby unijnego łańcucha wartości opartego na papierze, uwzględniającego zarówno obecne, jak i prawdopodobne przyszłe zapotrzebowanie na umiejętności, a także treści dotyczące kształcenia i szkolenia oraz kwestie związane z rekrutacją, celem stworzenia podstawy dla pomocy sektorowej w staraniach o utrzymanie konkurencyjności w skali światowej w obliczu zmian technologicznych i zmian polityki stanowiących odpowiedź na wyzwania społeczne.

Pakiety prac i usługi, które mają być świadczone przez wykonawcę, zostały wymienione w pkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 800 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Program prac w ramach COSME na 2017. Program GRO/SME/17/C/07 — plan współpracy sektorowej na rzecz umiejętności. 8. Przemysł papierniczy.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zob. adres internetowy podany w pkt I.3.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. adres internetowy podany w pkt I.3.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/09/2018
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/09/2018
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:

Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Covent Garden 2

Place Charles Rogier 16

1210 Brussels, Belgia

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zob. adres internetowy podany w pkt I.3

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zob. adres internetowy podany w pkt I.3.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +35 243031
Faks: +35 243032100

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zob. adres internetowy podany w pkt I.3.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/08/2018