Servicii - 346200-2017

02/09/2017    S168    - - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Bucuresti: Servicii de întreţinere şi reparaţii de software

2017/S 168-346200

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Institutul Clinic Fundeni
Sos. Fundeni nr. 258, sector 2
În atenția: Parvulescu Adrian
022322 Bucuresti
România
Telefon: +40 213172194
E-mail: achizitii@fundeni.ro
Fax: +40 213180444

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: icfundeni.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Altele: institutul clinic Fundeni
I.3)Activitate principală
Sănătate
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Servicii de mentenanta sistem informatic Hipocrate.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: IC Fundeni.

Cod NUTS RO321

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic

Durata acordului-cadru

Durata în luni: 24

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA: 1 056 000 RON
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: Estimat a se incheia trimestrial /semestrial in functie de fondurile alocate:
Cantitate min. contract subsecvent: 3 luni (valoare estimata min. ctr. subsecvent: 132 000 RON);
Cantitate max. contract subsecvent: 6 luni (valoare estimata max. ctr. subsecvent: 264 000 RON).
Cantitate min. acord-cadru: 12 luni. Valoare estimata min. acord-cadru 528 000 RON.
Camtitate max. acord-cadru: 24 luni. Valoare estimata max. acord-cadru 1 056 000 RON.
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Servicii de mentenanta sistem informatic Hipocrate.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

72267000

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Cantitate min. acord-cadru – 12 luni;
Cantitate max. acord-cadru -24 luni;
Cantitate min. contract subsecvent – 3 luni;
Cantitate max. contract subsecvent – 6 luni.
Valoarea estimată fără TVA: 1 056 000 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Valoarea garantiei de participare este de: 2 640 RON.
Garantia poate fi constituita cf. art. 36 din HG 395/2016; perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.
— virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in consitiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in lei, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea sau supravegherea in conditiile legii, cont RO35TREZ70220F332100XXXX, Trezoreria Sector 2, cod fiscal: 4204003, documentul care reprezinta garantia de participare se va scana si se va atasa in SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor in SEAP. Cuantumul garantiei de buna executie va fi 5 % din valoarea fara TVA a contractului subsecvent, iar aceasta va fi constituita printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in favoarea autoritatii contractante, conform art. 40 din HG 395/2016. Se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, în favoarea autoritatii ontractante. Înstrumentul de garantare de buna executie se va prezenta autoritatii contractante conform clauzelor contractuale. Garantia de buna executie se constituie în termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului subsecvent.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Sursa de finantare a contractului ce urmeaza a fi atribuit: este asigurata din fonduri provenind de la Bugetul de stat – Fondul National al Asigurarilor de Sanatate.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. 2 .Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. 3. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.Încadrarea în situatia prevazuta la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice.
Aceste documente pot fi: Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor,taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local,buget de stat etc.) la momentul prezentarii; Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare,de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare,de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; dupa caz,documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare,eliberate de autoritatile din tara in care acestia sunt rezidenti prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local,in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Certificatele trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. 4. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si art. 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va prezenta formularul DUAE completat. Aceasta cerinta va indeplinita de fiecare ofertant, tert sustinator, subcontractant participant la procedura de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 59 si a art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: comitet director:
1. Orban Carmen – manager;
2. Grigore Emilia – director financiar contabil;
3. Iliescu Laura – director medical;
4. Niculita Oana – Otilia – director de Ingrijiri;
5. Sandu Andreea – sef Serv. Aprovizionare;
6. Parvulescu Adrian – sef Serv. Achizitii Publice;
Membrii comisie evaluare:
1. Mandrescu Radu – economist;
2. Penciu Iulian – referent;
3. Patruta Constantina – economist;
4. Parvulescu Adrian – sef Serv. Achizitii Publice;
5. Trifu Elena – referent.
Se va completa Documentul Unic de Achizitie European – DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I, dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire.
a) Certificat constatator, în original/copie legalizata, sau xerocopie semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea „conform cu originalul’’ emis de Oficiul Registrului Comertului, informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii.
Mod de dovedire:
Se va atasa original, copie legalizata, sau copie xerox stampilata si semnata cu mentiunea ,,conform cu originalul’’ dupa Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte:
a. denumirea operatorului economic si toate datele de identificare;
b. codul unic de înregistrare;
c. sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adrese);
d. structura actionariatului;
e. numele reprezentantilor legali ai operatorului economic;
f. domeniul de activitate principal;
g. domeniile de activitate secundare;
h. situatia societatii (ex: daca este în stare de functionare, dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii).
Documentele care nu vor contine toate aceste date vor fi considerate incomplete.
Documentul va fi utilizat si la verificarea situatiei personale a ofertantului.
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica sau de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care candidatul/ofertantul este rezident sau are domiciliul.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Media cifrei de afaceri anuale care vizeaza activitatea din ultimii 3 ani (2014, 2015, 2016) trebuie sa fie cel putin egala cu suma de 264 000 RON.
Pentru echivalenta leu/valuta se va tine cont de cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): Se va completa Documentul Unic de Achizitie European – DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I, dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire.
— bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2014, 2015, 2016) (vizate si inregistrate de organele competente) din care rezulta cifra de afaceri, sau, dupa caz, alte documente edificatoare (audituri financiare, alte documente care sustin cerinta privind cifra de afaceri), cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea sa economico-financiara (situatii financiare sau extrase din situatiile financiare, in cazul in care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit operatorul economic din care rezulta cifra de afaceri, cnf. art. 177 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016).
Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Ofertantul va prezenta o lista a principalelor servicii de natura celor care fac obiectul achizitiei, prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt publici sau privati. Astfel, ofertantul va face dovada faptului ca a realizat in ultimii 3 ani activitati similare celor care fac obiectul achizitiei, respectiv: servicii de mentenata / servicii de intretinere si reparatii de software (gestiune baze de date, suport tehnic, instruire, update legislativ) pentru o solutie informatica de tip web.
Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent, pentru activitatea principala care face obiectul contractului.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Se va completa Documentul Unic de Achizitie European- DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I, dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire.
— certificari/documente/contracte/sau parti relevante ale contractelor / procese verbale de receptie partiala sau la terminarea prestarii serviciilor etc., emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, din cadrul carora sa rezulte prestarea serviciilor similare.
Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.
Se va completa Documentul Unic de Achizitie European - DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I, dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire.
Ofertantul trebuie sa detina certificat ISO 9001 sau echivalent (certificarea sistemului de management al calitatii) valabil la momentul prezentarii, în domeniul ce face obiectul contractului. Totodata, ca documente justificative se pot prezenta alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii pentru cazurile in care operatorul economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum a fost solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine in termenul stabilit.
Ofertantul va depune în original/copie legalizata, sau xerocopie semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea „conform cu originalul’’
În cazul în care exista asociati, toti operatorii economici implicati trebuie sa detina acest certificat sau echivalent, în functie de partea de contract pe care o vor îndeplini conform acordurilor sau contractelor prezentate odata cu oferta. Nu se accepta certificat în curs de atestare.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: da
Informații suplimentare despre licitația electronică: Au dreptul sa participe la faza finala de licitatie electronica doar ofertantii inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice:
a) Elementul ofertei care va face obiectul procesului de reofertare: valoare maxima fara TVA.
b) Informatiile la care vor avea acces ofertantii in cursul licitatiei electronice: da – ofertantii pot vedea cea mai buna oferta; da- ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie; nu – licitatia se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului; nu – se va utiliza pasul de licitatie; da – poate fi oprita desfasurarea urmatoarelor runde, in cazul in care nu se imbunatateste oferta.
c) Conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: licitatia electronica runda 1; licitatia electronica va incepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei de participare; durata rundei este de 1 zi.
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de informare prealabilă

Numărul anunțului în JOUE: 2017/S 043-079538 din 28.2.2017

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 12.10.2017 - 10:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
6.11.2017 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 5.12.2017 - 18:00

Locul:

In SEAP

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: Comisia de evaluare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare

DUAE se poate accesa la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

Se va complecta: declaratia privind calitatea de participant la procedura. In cazul in care exista oferte clasate pe primul loc ce prezinta pret egal in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea „Intrebari”) va solicita reofertarea,prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante. Preturile vor fi calculate cu maxim 2 zecimale. Va fi declarat castigator ofertantul care are pretul cel mai scazut.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Institutul Clinic Fundeni
Sos. Fundeni nr. 258, sector 2
022322 Bucuresti
România
E-mail: achizitii@icfundeni.ro
Telefon: +40 213172194

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
30.8.2017