Dostawy - 346800-2020

23/07/2020    S141

Polska-Białystok: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 141-346800

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 119-288700)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Białostocka
Adres pocztowy: ul. Wiejska 45A
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 15-351
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Mierzyński
E-mail: zampubl@pb.edu.pl
Tel.: +48 857469753
Faks: +48 857469752

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.pb.edu.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Dostawa, wdrożenie i wsparcie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP dla Politechniki Białostockiej”.

Numer referencyjny: ZK-DZP.262.9.2020
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wykonanie usługi instalacji i konfiguracji zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP (Enterprise Resource Planning, dalej „system ERP”), wspomagającego procesy występujące w działalności Politechniki Białostockiej w obszarach: „Ogólny obszar systemu ERP”, „Finansowo-księgowy”, „Kadry i płace”, „Zarządzanie majątkiem trwałym”, „Gospodarka magazynowa”, „Kontrola budżetowa”, „Zarządzanie projektami”, „Zakup”, „Sprzedaż”, „Portal pracownika”, oprogramowania standardowego i pozostałych komponentów oraz wdrożenia wymienionych komponentów w postaci platformy ERP na potrzeby Politechniki Białostockiej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/07/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 119-288700

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 28/07/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 28/08/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 28/07/2020
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 28/08/2020
Czas lokalny: 09:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: