Usługi - 346931-2021

09/07/2021    S131

Polska-Rudniki: Usługi związane z odpadami

2021/S 131-346931

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Rudniki
Krajowy numer identyfikacyjny: 5761495213
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 12A
Miejscowość: Rudniki
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-325
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Gajda
E-mail: przetargi@rudniki.pl
Tel.: +48 343595072/93
Faks: +48 343595013
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.rudniki.pl
Adres profilu nabywcy: www.rudniki.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/rudniki
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/rudniki
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości pozostających w zorganizowanym przez Gminę Rudniki systemie odbioru odpadów komunalnych w latach 2022–2023

Numer referencyjny: Or.271.3.2021
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości pozostających w zorganizowanym przez Gminę Rudniki systemie odbioru odpadów komunalnych w latach 2022–2023”, polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych oraz wyposażeniu nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rudniki w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych oraz obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 929 255.17 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90512000 Usługi transportu odpadów
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
90514000 Usługi recyklingu odpadów
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Rudniki

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości pozostających w zorganizowanym przez Gminę Rudniki systemie odbioru odpadów komunalnych w latach 2022–2023”, polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych oraz wyposażeniu nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rudniki w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych oraz obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Charakterystyka gminy:

Gmina Rudniki jest gminą wiejską, położoną w powiecie oleskim, województwie opolskim.

Powierzchnia gminy Rudniki wynosi 100,52 km2.

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy, wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 8 082.

Szacowana ilość nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy 2 150. Liczba osób zamieszkałych na terenie gminy w roku 2020 na podstawie złożonych deklaracji o gospodarowaniu odpadami komunalnymi wynosiła 7 010.

Teren gminy Rudniki stanowią wsie i przysiółki: Banasiówka, Bliźniaki, Bobrowa, Borek, Brzeziny Cieciułowskie, Chwiły, Cieciułów, Dalachów, Faustianka, Hajdamaki, Ignachy, Janinów, Jaworek, Jaworzno, Jaworzno Bankowe, Jelonki, Julianpol, Kuźnica, Łazy, Mirowszczyzna, Młyny, Mostki, Nowy Bugaj, Odcinek, Pieńki, Polesie, Porąbki, Rudniki, Słowików, Stary Bugaj, Stawki Cieciułowskie, Stawki Żytniowskie, Teodorówka, Wytoka, Żurawie, Żytniów.

Rozmieszczenie punktów adresowych oraz stopień zagęszczenia zabudowy mieszkaniowej w poszczególnych miejscowościach w Gminie Rudniki jest przedstawione na ogólnodostępnym portalu internetowym: www.geoportal.gov.pl.

W trakcie realizacji niniejszego zamówienia liczba mieszkańców oraz liczba nieruchomości zamieszkałych może zmienić się w granicach od -15 % do +15 %.

Odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych odbywał się będzie z podziałem na:

1) zmieszane odpady komunalne;

2) metale, tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe;

3) papier i tekturę;

4) szkło;

5) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony samochodowe; (tzw. „zbiórka przy krawężniku”).

Przewidywana, szacowana ilość pojemników/worków niezbędna do realizacji usługi to:

1) pojemniki na odpady zmieszane:

a) 120 l – 875 sztuk pojemników;

b) 240 l – 1 253 sztuk pojemników;

2) pojemniki na odpady zbierane selektywnie z przeznaczeniem na metale i tworzywa sztuczne:

a) 120 l – 871 sztuk pojemników;

b) 240 l – 755 sztuk pojemników;

c) 360 l – 496 sztuk pojemników;

3) pojemniki na szkło:

a) 120 l – 2128 sztuk pojemników;

4) pojemniki na odpady zbierane selektywnie z przeznaczeniem na bioodpady:

a) 120 l – 17 sztuk pojemników;

5) worki na odpady zbierane selektywnie z przeznaczeniem na papier:

a) 120 l – 20 000/rok.

Ilości pojemników i worków podane wyżej są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w czasie trwania umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy w zakresie obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rudnikach (PSZOK) zlokalizowanego w Rudnikach, ul. Dąbrówki 6 (projekt umowy stanowi załącznik nr 12) i prowadzenia przedmiotowego punktu wyłącznie w celu wykonywania usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych a także prowadzenia punktu przyjmowania rzeczy używanych tzw. „kącik rzeczy używanych”.

Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji określają:

— Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ,

— Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 5 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty ekologiczne (przeprowadzenie akcji promującej selektywna zbiórkę odpadów dla dzieci/uczniów placówek oświatowych w Gminie Rudniki) / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający, przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.tj zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług dotychczasowemu Wykonawcy w wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego.

W przedmiotowym postępowaniu wymagane jest wniesienie:

— wadium w wysokości 40 000 PLN,

— zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał następujące warunki:

— posiadał aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Rudniki,

— posiadał aktualne zezwolenie na transport i zbieranie odpadów zezwolenie na transport objętych przedmiotem zamówienia wydane w drodze decyzji przez właściwy organ, w tym odpadów niebezpiecznych wyłonionych ze strumienia odpadów komunalnych,

— posiadał aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub zapewnienie gotowości przyjęcia odpadów przez przedsiębiorcę posiadającego wpis, o którym mowa wyżej.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych 00/100).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1.1. w art. 108 ust. 1 Pzp tj.:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego;

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego;

c) o którym mowa w art. 228 – 230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego;

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa;

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769);

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270 – 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe;

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

1.2. w art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, tj.:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy (związku międzygminnego) lub jej/jego sektora zamieszkałych co najmniej przez 7 000 *osób, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (jeden milion złotych 00/100) brutto oraz w okresie świadczenia usługi nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy (wymagane jest zachowanie ciągłości świadczenia usługi)

*Wartość ustalona w oparciu o dane GUS właściwe dla okresu świadczenia usług, a w przypadku braku stosownych danych w oparciu o dane wynikające z dokumentów sporządzonych na potrzeby udzielenia lub realizacji zamówienia (np. SWZ, umowa w sprawie zamówienia publicznego, wykaz miejsc gromadzenia odpadów itp.).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projekt umowy stanowi zał. nr 5 do SWZ. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w zakresie:

1) zmiany danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

2) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany – w przypadku zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy;

3) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, zmiany Podwykonawcy lub wprowadzenia Podwykonawcy, przy czym ww. zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia;

4) w zakresie zmiany częstotliwości odbioru odpadów, rodzaju i ilości frakcji odbieranych odpadów oraz ilości pojemników odebranych odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w przypadku zmiany Regul. utrzymania czystości i porządku na terenie gm. Rudniki.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/08/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/11/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/08/2021
Czas lokalny: 09:10
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert za pośrednictwem platformazakupowa: http://platformazakupowa.pl/pn/rudniki .pl. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osobą upoważnioną do przeprowadzenia procedury otwarcia jest Małgorzata Gajda i Daniel Pilak.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 Pzp i dotyczące złożonych ofert.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Na pods. art. 95 Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podst. um. o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. pracowników wykonujących następujące czynności: kierowanie pojazdami wykorzystywanymi do realizacji zamówienia, załadunek zebranych odpadów komunalnych, nadzorowanie wykonywania usług objętych przedmiotem zamówienia przez cały okres wykonywania tych czynności

W związku zastosowaniem procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający będzie żądał oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. Ww. oświadczenie Wykonawca składa na formularzu Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

1. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

Wykonawca z ofertą zobowiązany jest złożyć:

— formularz ofertowy,

— aktualne dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez Wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO,

— zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby, na które Wykonawca będzie się powoływał w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu (j.d.),

— pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),

— oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp (j.d.),

— wadium w wysokości 40 000,00 PLN.

Wykonawcy nie są zobowiązani do złożenia JEDZ wraz z ofertą.

Dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:

1) informacja z KRK w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp – sporządz. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) ośw. Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

3) odpis lub informacja z KRS lub z CEIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządz. nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

4) ośw. Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp;

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp;

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp;

e) art. 109 ust. 1 pkt 4 – wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ – zał. nr 9 do SWZ.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) dokumenty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę:

a) aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Rudniki;

b) aktualnego zezwolenia na transport i zbieranie odpadów zezwolenie na transport objętych przedmiotem zamówienia wydane w drodze decyzji przez właściwy organ, w tym odpadów niebezpiecznych wyłonionych ze strumienia odpadów komunalnych;

c) aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub zapewnienie gotowości przyjęcia odpadów przez przedsiębiorcę posiadającego wpis, o którym mowa wyżej;

2) Inf. banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN;

3) Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat /co najmniej jedna usługa odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy (związku międzygminnego) lub jej/jego sektora sektora zamieszkałych co najmniej przez 7 000 *osób, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

1. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/07/2021