Usługi - 348011-2020

23/07/2020    S141

Polska-Gdańsk: Usługi opracowywania oprogramowania zdalnego dostępu

2020/S 141-348011

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 110-268217)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
Adres pocztowy: ul. Zamknięta 18
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-955
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Raczyńska
E-mail: joanna.raczynska@portgdansk.pl
Tel.: +48 587379263
Faks: +48 587379332

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.portgdansk.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie systemu rozliczania mediów wraz z systemem monitoringu ciepłomierzy w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Numer referencyjny: NPR/FIT/2020/024
II.1.2)Główny kod CPV
72212514 Usługi opracowywania oprogramowania zdalnego dostępu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. wykonanie systemu rozliczania mediów wraz z systemem monitoringu ciepłomierzy w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A.;

2. usługi serwisu (opieki serwisowej) w ciągu 24 miesięcy od daty zakończenia gwarancji (w ramach prawa opcji);

3. usługi rozwoju w okresie 48 miesięcy od daty odbioru wdrożenia (w ramach prawa opcji).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji określone są w załączniku nr 1, który stanowi integralną część SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/07/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 110-268217

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert
Zamiast:
Data: 23/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 28/07/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 20/09/2020
Powinno być:
Data: 25/09/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 23/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 28/07/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: