Roboty budowlane - 348123-2017

06/09/2017    S170

Polska-Krapkowice: Roboty budowlane w zakresie budynków

2017/S 170-348123

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Krapkowice
Krajowy numer identyfikacyjny: 531413099
Adres pocztowy: ul. 3 Maja 17
Miejscowość: Krapkowice
Kod NUTS: PL524 Not specified
Kod pocztowy: 47-303
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Irena Wójcik
E-mail: i.wojcik@krapkowice.pl
Tel.: +48 774466862
Faks: +48 774466888
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.krapkowice.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Chrząstowice
Krajowy numer identyfikacyjny: 531413018
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 38
Miejscowość: Chrząstowice
Kod NUTS: PL524 Not specified
Kod pocztowy: 46-053
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Daria Pawlak
E-mail: srodowisko@chrzastowice.pl
Tel.: +48 774219613-103
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.chrzastowice.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Izbicko
Krajowy numer identyfikacyjny: 531413219
Adres pocztowy: ul. Powstańców Śląskich 12
Miejscowość: Izbicko
Kod NUTS: PL524 Not specified
Kod pocztowy: 47-180
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Adamiec
E-mail: przetargi@izbicko.pl
Tel.: +48 774617221-124
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.izbicko.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Komprachcice
Krajowy numer identyfikacyjny: 531413082
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 3
Miejscowość: Komprachcice
Kod NUTS: PL524 Not specified
Kod pocztowy: 46-070
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Raida
E-mail: skarbnik.komprachcice@gmail.com
Tel.: +48 774031706
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.komprachcice.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Prószków
Krajowy numer identyfikacyjny: 531413248
Adres pocztowy: ul. Opolska 17
Miejscowość: Prószków
Kod NUTS: PL524 Not specified
Kod pocztowy: 46-060
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Szylar
E-mail: przetargi@proszkow.pl
Tel.: +48 774013727
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.proszkow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Tarnów Opolski
Krajowy numer identyfikacyjny: 531413283
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 6
Miejscowość: Tarnów Opolski
Kod NUTS: PL524 Not specified
Kod pocztowy: 46-050
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Kazin
E-mail: promocja@tarnowopolski.pl
Tel.: +48 774640880
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.tarnowopolski.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Turawa
Krajowy numer identyfikacyjny: 531413320
Adres pocztowy: ul. ul. Opolska 39c
Miejscowość: Turawa
Kod NUTS: PL524 Not specified
Kod pocztowy: 46-045
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartłomiej Kita
E-mail: promocja@turawa.pl
Tel.: +48 774212012-124
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.turawa.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień.

I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.krapkowice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Krapkowice, Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski i Turawa w formule partnerstwa publicz.

Numer referencyjny: PiRG.271.4.22.2017
II.1.2)Główny kod CPV
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wybór partnera prywatnego dla Przedsięwzięcia, któremu nadano nazwę: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Krapkowice, Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski i Turawa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”.

W ramach Przedsięwzięcia obowiązkiem wykonawcy (partnera prywatnego) będzie zaprojektowanie, sfinansowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksową modernizacją energetyczną budynków, jak również zarządzanie gospodarką energetyczną budynków przez pozostały okres obowiązywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w celu uzyskania efektu energetycznego, ekonomicznego i środowiskowego Przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 696 ze zm., dalej Uppp.

Przedmiot zamówienia obejm.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Krapkowice.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
45321000 Izolacja cieplna
45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
71314200 Usługi zarządzania energią
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zamówienie będzie realizowane w Gminie Krapkowice.

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach Przedsięwzięcia obowiązkiem wykonawcy (partnera prywatnego) będzie zaprojektowanie, sfinansowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksową modernizacją energetyczną budynków, jak również zarządzanie gospodarką energetyczną budynków przez pozostały okres obowiązywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w celu uzyskania efektu energetycznego, ekonomicznego i środowiskowego Przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w rozumieniu przepisów Uppp. Pomiędzy zamawiającym (Gminą Krapkowice) a wykonawcą zawarta zostanie umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego w odniesieniu do Przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia. Zakres obowiązków wykonawcy w odniesieniu do niniejszej części zamówienia wskazany został w pkt 2.1 Opisu potrzeb i wymagań zamawiającego.

Ostateczny zakres rzeczowy zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie doprecyzowany w trakcie dialogu konkurencyjnego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 1
Kryterium kosztu - Nazwa: Poziom gwarantowanych oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej. / Waga: 2
Kryterium kosztu - Nazwa: Podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym. / Waga: 3
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Maksymalna liczba: 3
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

1. Zamawiający zaprosi do dialogu 3 wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu

2. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż 3, zamawiający zaprasza do dialogu wszystkich wykonawców spełniających te warunki.

3. Wykonawca nie może powołać się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków selekcji.

4. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż 3, zamawiający zaprasza do dialogu wykonawców wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji.

5. Wykonawcę niezaproszonego do dialogu traktuje się jak wykluczonego z postępowania.

6. Pierwszym kryterium selekcji są środki finansowe / zdolność kredytowa wykonawcy – max. 10 pkt. Zamawiający w sposób proporcjonalny wg poniższego wzoru, przyzna punkty za wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, poza podstawowymi wymogami kwalifikującymi do udziału w postępowaniu, zgodnie z punktem III. 1.2 lit. A pkt 1) lit. a) ogłoszenia.

łączna wartość ŚF lub ZK ponad wymagane minimum, w badanym wniosku

Środki finansowe (ŚF) / zdolność kredytowa (ZK) = ------------------------------------ X 10

najwyższa łączna wartość ŚF lub ZK ponad wymagane minimum, wśród złożonych wniosków

7. W przypadku, gdy nie będzie można wyłonić 3 wykonawców zgodnie z punktem 6 powyżej, ponieważ dwóch lub więcej wykonawców uzyska taką samą ilość punktów, o kolejności tych wykonawców zdecyduje drugie kryterium selekcji – doświadczenie zawodowe wykonawcy – max. 10 pkt. W takiej sytuacji zamawiający w sposób proporcjonalny wg poniższego wzoru, przyzna punkty za łączną wartość brutto wszystkich wykazanych przez wykonawcę zrealizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, spełniających wymogi określone punktem III. 1.3 lit. A pkt 1) lit. a) ogłoszenia, poza podstawowymi wymogami kwalifikującymi do udziału w postępowaniu.

łączna wartość przedsięwzięć termomodernizacyjnych, ponad wymagane minimum, w badanym wniosku

doświadczenie zawodowe = ------------------------------------ x 10

najwyższa łączna wartość przedsięwzięć termomodernizacyjnych, ponad wymagane minimum, wśród złożonych wniosków.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), dalej Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Chrząstowice.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45321000 Izolacja cieplna
45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
71314200 Usługi zarządzania energią
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zamówienie będzie realizowane w Gminie Chrząstowice.

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach Przedsięwzięcia obowiązkiem wykonawcy (partnera prywatnego) będzie zaprojektowanie, sfinansowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksową modernizacją energetyczną budynków, jak również zarządzanie gospodarką energetyczną budynków przez pozostały okres obowiązywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w celu uzyskania efektu energetycznego, ekonomicznego i środowiskowego Przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w rozumieniu przepisów Uppp. Pomiędzy zamawiającym (Gminą Chrząstowice) a wykonawcą zawarta zostanie umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego w odniesieniu do Przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia. Zakres obowiązków wykonawcy w odniesieniu do niniejszej części zamówienia wskazany został w pkt 2.2 Opisu potrzeb i wymagań zamawiającego.

Ostateczny zakres rzeczowy zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie doprecyzowany w trakcie dialogu konkurencyjnego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena. / Waga: 1
Kryterium kosztu - Nazwa: Poziom gwarantowanych oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej / Waga: 2
Kryterium kosztu - Nazwa: Podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym / Waga: 3
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Maksymalna liczba: 3
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

1. Zamawiający zaprosi do dialogu 3 wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu

2. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż 3, zamawiający zaprasza do dialogu wszystkich wykonawców spełniających te warunki.

3. Wykonawca nie może powołać się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków selekcji.

4. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż 3, zamawiający zaprasza do dialogu wykonawców wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji.

5. Wykonawcę niezaproszonego do dialogu traktuje się jak wykluczonego z postępowania.

6. Pierwszym kryterium selekcji są środki finansowe / zdolność kredytowa wykonawcy – max. 10 pkt. Zamawiający w sposób proporcjonalny wg poniższego wzoru, przyzna punkty za wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, poza podstawowymi wymogami kwalifikującymi do udziału w postępowaniu, zgodnie z punktem III. 1.2 lit. A pkt 1) lit. b) ogłoszenia.

łączna wartość ŚF lub ZK ponad wymagane minimum, w badanym wniosku

Środki finansowe (ŚF) / zdolność kredytowa (ZK) = ------------------------------------ X 10

najwyższa łączna wartość ŚF lub ZK ponad wymagane minimum, wśród złożonych wniosków

7. W przypadku, gdy nie będzie można wyłonić 3 wykonawców zgodnie z punktem 6 powyżej, ponieważ dwóch lub więcej wykonawców uzyska taką samą ilość punktów, o kolejności tych wykonawców zdecyduje drugie kryterium selekcji – doświadczenie zawodowe wykonawcy – max. 10 pkt. W takiej sytuacji zamawiający w sposób proporcjonalny wg poniższego wzoru, przyzna punkty za łączną wartość brutto wszystkich wykazanych przez wykonawcę zrealizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, spełniających wymogi określone punktem III. 1.3 lit. A pkt 1) lit. b) ogłoszenia, poza podstawowymi wymogami kwalifikującymi do udziału w postępowaniu.

łączna wartość przedsięwzięć termomodernizacyjnych, ponad wymagane minimum, w badanym wniosku

doświadczenie zawodowe = ------------------------------------ x 10

najwyższa łączna wartość przedsięwzięć termomodernizacyjnych, ponad wymagane minimum, wśród złożonych wniosków.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Izbicko.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
45321000 Izolacja cieplna
45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
71314200 Usługi zarządzania energią
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zamówienie będzie realizowane w Gminie Izbicko.

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach Przedsięwzięcia obowiązkiem wykonawcy (partnera prywatnego) będzie zaprojektowanie, sfinansowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksową modernizacją energetyczną budynków, jak również zarządzanie gospodarką energetyczną budynków przez pozostały okres obowiązywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w celu uzyskania efektu energetycznego, ekonomicznego i środowiskowego Przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w rozumieniu przepisów Uppp. Pomiędzy zamawiającym (Gminą Izbicko) a wykonawcą zawarta zostanie umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego w odniesieniu do Przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia. Zakres obowiązków wykonawcy w odniesieniu do niniejszej części zamówienia wskazany został w pkt 2.3 Opisu potrzeb i wymagań zamawiającego.

Ostateczny zakres rzeczowy zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie doprecyzowany w trakcie dialogu konkurencyjnego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 1
Kryterium kosztu - Nazwa: Poziom gwarantowanych oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej / Waga: 2
Kryterium kosztu - Nazwa: Podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym / Waga: 3
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Maksymalna liczba: 3
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

1. Zamawiający zaprosi do dialogu 3 wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu

2. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż 3, zamawiający zaprasza do dialogu wszystkich wykonawców spełniających te warunki.

3. Wykonawca nie może powołać się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków selekcji.

4. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż 3, zamawiający zaprasza do dialogu wykonawców wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji.

5. Wykonawcę niezaproszonego do dialogu traktuje się jak wykluczonego z postępowania.

6. Pierwszym kryterium selekcji są środki finansowe / zdolność kredytowa wykonawcy – max. 10 pkt. Zamawiający w sposób proporcjonalny wg poniższego wzoru, przyzna punkty za wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, poza podstawowymi wymogami kwalifikującymi do udziału w postępowaniu, zgodnie z punktem III. 1.2 lit. A pkt 1) lit. c) ogłoszenia.

łączna wartość ŚF lub ZK ponad wymagane minimum, w badanym wniosku

Środki finansowe (ŚF) / zdolność kredytowa (ZK) = ------------------------------------ X 10

najwyższa łączna wartość ŚF lub ZK ponad wymagane minimum, wśród złożonych wniosków

7. W przypadku, gdy nie będzie można wyłonić 3 wykonawców zgodnie z punktem 6 powyżej, ponieważ dwóch lub więcej wykonawców uzyska taką samą ilość punktów, o kolejności tych wykonawców zdecyduje drugie kryterium selekcji – doświadczenie zawodowe wykonawcy – max. 10 pkt. W takiej sytuacji zamawiający w sposób proporcjonalny wg poniższego wzoru, przyzna punkty za łączną wartość brutto wszystkich wykazanych przez wykonawcę zrealizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, spełniających wymogi określone punktem III. 1.3 lit. A pkt 1) lit. c) ogłoszenia, poza podstawowymi wymogami kwalifikującymi do udziału w postępowaniu.

łączna wartość przedsięwzięć termomodernizacyjnych, ponad wymagane minimum, w badanym wniosku

doświadczenie zawodowe = ------------------------------------ x 10

najwyższa łączna wartość przedsięwzięć termomodernizacyjnych, ponad wymagane minimum, wśród złożonych wniosków.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Komprachcice.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
45321000 Izolacja cieplna
45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
71314200 Usługi zarządzania energią
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zamówienie będzie realizowane w Gminie Komprachcice.

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach Przedsięwzięcia obowiązkiem wykonawcy (partnera prywatnego) będzie zaprojektowanie, sfinansowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksową modernizacją energetyczną budynków, jak również zarządzanie gospodarką energetyczną budynków przez pozostały okres obowiązywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w celu uzyskania efektu energetycznego, ekonomicznego i środowiskowego Przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w rozumieniu przepisów Uppp. Pomiędzy zamawiającym (Gminą Komprachcice) a wykonawcą zawarta zostanie umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego w odniesieniu do Przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia. Zakres obowiązków wykonawcy w odniesieniu do niniejszej części zamówienia wskazany został w pkt 2.4 Opisu potrzeb i wymagań zamawiającego.

Ostateczny zakres rzeczowy zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie doprecyzowany w trakcie dialogu konkurencyjnego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 1
Kryterium kosztu - Nazwa: Poziom gwarantowanych oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej / Waga: 2
Kryterium kosztu - Nazwa: Podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym / Waga: 3
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Maksymalna liczba: 3
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

1. Zamawiający zaprosi do dialogu 3 wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu

2. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż 3, zamawiający zaprasza do dialogu wszystkich wykonawców spełniających te warunki.

3. Wykonawca nie może powołać się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków selekcji.

4. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż 3, zamawiający zaprasza do dialogu wykonawców wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji.

5. Wykonawcę niezaproszonego do dialogu traktuje się jak wykluczonego z postępowania.

6. Pierwszym kryterium selekcji są środki finansowe / zdolność kredytowa wykonawcy – max. 10 pkt. Zamawiający w sposób proporcjonalny wg poniższego wzoru, przyzna punkty za wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, poza podstawowymi wymogami kwalifikującymi do udziału w postępowaniu, zgodnie z punktem III. 1.2 lit. A pkt 1) lit. d) ogłoszenia.

łączna wartość ŚF lub ZK ponad wymagane minimum, w badanym wniosku

Środki finansowe (ŚF) / zdolność kredytowa (ZK) = ------------------------------------ X 10

najwyższa łączna wartość ŚF lub ZK ponad wymagane minimum, wśród złożonych wniosków

7. W przypadku, gdy nie będzie można wyłonić 3 wykonawców zgodnie z punktem 6 powyżej, ponieważ dwóch lub więcej wykonawców uzyska taką samą ilość punktów, o kolejności tych wykonawców zdecyduje drugie kryterium selekcji – doświadczenie zawodowe wykonawcy – max. 10 pkt. W takiej sytuacji zamawiający w sposób proporcjonalny wg poniższego wzoru, przyzna punkty za łączną wartość brutto wszystkich wykazanych przez wykonawcę zrealizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, spełniających wymogi określone punktem III. 1.3 lit. A pkt 1) lit. d) ogłoszenia, poza podstawowymi wymogami kwalifikującymi do udziału w postępowaniu.

łączna wartość przedsięwzięć termomodernizacyjnych, ponad wymagane minimum, w badanym wniosku

doświadczenie zawodowe = ------------------------------------ x 10

najwyższa łączna wartość przedsięwzięć termomodernizacyjnych, ponad wymagane minimum, wśród złożonych wniosków.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Prószków.

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
45321000 Izolacja cieplna
45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
71314200 Usługi zarządzania energią
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zamówienie będzie realizowane w Gminie Prószków.

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach Przedsięwzięcia obowiązkiem wykonawcy (partnera prywatnego) będzie zaprojektowanie, sfinansowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksową modernizacją energetyczną budynków, jak również zarządzanie gospodarką energetyczną budynków przez pozostały okres obowiązywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w celu uzyskania efektu energetycznego, ekonomicznego i środowiskowego Przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w rozumieniu przepisów Uppp. Pomiędzy zamawiającym (Gminą Prószków) a wykonawcą zawarta zostanie umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego w odniesieniu do Przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia. Zakres obowiązków wykonawcy w odniesieniu do niniejszej części zamówienia wskazany został w pkt 2.5 Opisu potrzeb i wymagań zamawiającego.

Ostateczny zakres rzeczowy zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie doprecyzowany w trakcie dialogu konkurencyjnego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 1
Kryterium kosztu - Nazwa: Poziom gwarantowanych oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej / Waga: 2
Kryterium kosztu - Nazwa: Podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym. / Waga: 3
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Maksymalna liczba: 3
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

1. Zamawiający zaprosi do dialogu 3 wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu

2. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż 3, zamawiający zaprasza do dialogu wszystkich wykonawców spełniających te warunki.

3. Wykonawca nie może powołać się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków selekcji.

4. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż 3, zamawiający zaprasza do dialogu wykonawców wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji.

5. Wykonawcę niezaproszonego do dialogu traktuje się jak wykluczonego z postępowania.

6. Pierwszym kryterium selekcji są środki finansowe / zdolność kredytowa wykonawcy – max. 10 pkt. Zamawiający w sposób proporcjonalny wg poniższego wzoru, przyzna punkty za wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, poza podstawowymi wymogami kwalifikującymi do udziału w postępowaniu, zgodnie z punktem III. 1.2 lit. A pkt 1) lit. e) ogłoszenia.

łączna wartość ŚF lub ZK ponad wymagane minimum, w badanym wniosku

Środki finansowe (ŚF) / zdolność kredytowa (ZK) = ------------------------------------ X 10

najwyższa łączna wartość ŚF lub ZK ponad wymagane minimum, wśród złożonych wniosków

7. W przypadku, gdy nie będzie można wyłonić 3 wykonawców zgodnie z punktem 6 powyżej, ponieważ dwóch lub więcej wykonawców uzyska taką samą ilość punktów, o kolejności tych wykonawców zdecyduje drugie kryterium selekcji – doświadczenie zawodowe wykonawcy – max. 10 pkt. W takiej sytuacji zamawiający w sposób proporcjonalny wg poniższego wzoru, przyzna punkty za łączną wartość brutto wszystkich wykazanych przez wykonawcę zrealizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, spełniających wymogi określone punktem III. 1.3 lit. A pkt 1) lit. e) ogłoszenia, poza podstawowymi wymogami kwalifikującymi do udziału w postępowaniu.

łączna wartość przedsięwzięć termomodernizacyjnych, ponad wymagane minimum, w badanym wniosku

doświadczenie zawodowe = ------------------------------------ x 10

najwyższa łączna wartość przedsięwzięć termomodernizacyjnych, ponad wymagane minimum, wśród złożonych wniosków.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Tarnów Opolski.

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
45321000 Izolacja cieplna
45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
71314200 Usługi zarządzania energią
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zamówienie będzie realizowane w Gminie Tarnów Opolski.

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach Przedsięwzięcia obowiązkiem wykonawcy (partnera prywatnego) będzie zaprojektowanie, sfinansowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksową modernizacją energetyczną budynków, jak również zarządzanie gospodarką energetyczną budynków przez pozostały okres obowiązywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w celu uzyskania efektu energetycznego, ekonomicznego i środowiskowego Przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w rozumieniu przepisów Uppp. Pomiędzy zamawiającym (Gminą Tarnów Opolski) a wykonawcą zawarta zostanie umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego w odniesieniu do Przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia. Zakres obowiązków wykonawcy w odniesieniu do niniejszej części zamówienia wskazany został w pkt 2.6 Opisu potrzeb i wymagań zamawiającego.

Ostateczny zakres rzeczowy zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie doprecyzowany w trakcie dialogu konkurencyjnego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 1
Kryterium kosztu - Nazwa: Poziom gwarantowanych oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej / Waga: 2
Kryterium kosztu - Nazwa: Nazwa: Podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym / Waga: 3
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Maksymalna liczba: 3
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

1. Zamawiający zaprosi do dialogu 3 wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu

2. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż 3, zamawiający zaprasza do dialogu wszystkich wykonawców spełniających te warunki.

3. Wykonawca nie może powołać się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków selekcji.

4. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż 3, zamawiający zaprasza do dialogu wykonawców wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji.

5. Wykonawcę niezaproszonego do dialogu traktuje się jak wykluczonego z postępowania.

6. Pierwszym kryterium selekcji są środki finansowe / zdolność kredytowa wykonawcy – max. 10 pkt. Zamawiający w sposób proporcjonalny wg poniższego wzoru, przyzna punkty za wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, poza podstawowymi wymogami kwalifikującymi do udziału w postępowaniu, zgodnie z punktem III. 1.2 lit. A pkt 1) lit. f) ogłoszenia.

łączna wartość ŚF lub ZK ponad wymagane minimum, w badanym wniosku

Środki finansowe (ŚF) / zdolność kredytowa (ZK) = ------------------------------------ X 10

najwyższa łączna wartość ŚF lub ZK ponad wymagane minimum, wśród złożonych wniosków

7. W przypadku, gdy nie będzie można wyłonić 3 wykonawców zgodnie z punktem 6 powyżej, ponieważ dwóch lub więcej wykonawców uzyska taką samą ilość punktów, o kolejności tych wykonawców zdecyduje drugie kryterium selekcji – doświadczenie zawodowe wykonawcy – max. 10 pkt. W takiej sytuacji zamawiający w sposób proporcjonalny wg poniższego wzoru, przyzna punkty za łączną wartość brutto wszystkich wykazanych przez wykonawcę zrealizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, spełniających wymogi określone punktem III. 1.3 lit. A pkt 1) lit. f) ogłoszenia, poza podstawowymi wymogami kwalifikującymi do udziału w postępowaniu.

łączna wartość przedsięwzięć termomodernizacyjnych, ponad wymagane minimum, w badanym wniosku

doświadczenie zawodowe = ------------------------------------ x 10

najwyższa łączna wartość przedsięwzięć termomodernizacyjnych, ponad wymagane minimum, wśród złożonych wniosków.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Turawa

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
45321000 Izolacja cieplna
45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
71314200 Usługi zarządzania energią
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zamówienie będzie realizowane w Gminie Turawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach Przedsięwzięcia obowiązkiem wykonawcy (partnera prywatnego) będzie zaprojektowanie, sfinansowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksową modernizacją energetyczną budynków, jak również zarządzanie gospodarką energetyczną budynków przez pozostały okres obowiązywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w celu uzyskania efektu energetycznego, ekonomicznego i środowiskowego Przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w rozumieniu przepisów Uppp. Pomiędzy zamawiającym (Gminą Turawa) a wykonawcą zawarta zostanie umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego w odniesieniu do Przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia. Zakres obowiązków wykonawcy w odniesieniu do niniejszej części zamówienia wskazany został w pkt 2.7 Opisu potrzeb i wymagań zamawiającego.

Ostateczny zakres rzeczowy zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie doprecyzowany w trakcie dialogu konkurencyjnego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 1
Kryterium kosztu - Nazwa: Poziom gwarantowanych oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej / Waga: 2
Kryterium kosztu - Nazwa: Podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym / Waga: 3
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Maksymalna liczba: 3
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

1. Zamawiający zaprosi do dialogu 3 wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu

2. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż 3, zamawiający zaprasza do dialogu wszystkich wykonawców spełniających te warunki.

3. Wykonawca nie może powołać się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków selekcji.

4. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż 3, zamawiający zaprasza do dialogu wykonawców wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji.

5. Wykonawcę niezaproszonego do dialogu traktuje się jak wykluczonego z postępowania.

6. Pierwszym kryterium selekcji są środki finansowe / zdolność kredytowa wykonawcy – max. 10 pkt. Zamawiający w sposób proporcjonalny wg poniższego wzoru, przyzna punkty za wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, poza podstawowymi wymogami kwalifikującymi do udziału w postępowaniu, zgodnie z punktem III. 1.2 lit. A pkt 1) lit. g) ogłoszenia.

łączna wartość ŚF lub ZK ponad wymagane minimum, w badanym wniosku

Środki finansowe (ŚF) / zdolność kredytowa (ZK) = ------------------------------------ X 10

najwyższa łączna wartość ŚF lub ZK ponad wymagane minimum, wśród złożonych wniosków

7. W przypadku, gdy nie będzie można wyłonić 3 wykonawców zgodnie z punktem 6 powyżej, ponieważ dwóch lub więcej wykonawców uzyska taką samą ilość punktów, o kolejności tych wykonawców zdecyduje drugie kryterium selekcji – doświadczenie zawodowe wykonawcy – max. 10 pkt. W takiej sytuacji zamawiający w sposób proporcjonalny wg poniższego wzoru, przyzna punkty za łączną wartość brutto wszystkich wykazanych przez wykonawcę zrealizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, spełniających wymogi określone punktem III. 1.3 lit. A pkt 1) lit. g) ogłoszenia, poza podstawowymi wymogami kwalifikującymi do udziału w postępowaniu.

łączna wartość przedsięwzięć termomodernizacyjnych, ponad wymagane minimum, w badanym wniosku

doświadczenie zawodowe = ------------------------------------ x 10

najwyższa łączna wartość przedsięwzięć termomodernizacyjnych, ponad wymagane minimum, wśród złożonych wniosków.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

Szczegółowy opis warunków znajduje się w załączniku nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego – Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego w związku z zamówieniem w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Krapkowice, Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski i Turawa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że odpowiednio do danej części zamówienia objętej wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż

a) Cześć I (Krapkowice) – 5 000 000 PLN (słownie: pięć milionów złotych),

b) Cześć II (Chrząstowice) – 3 000 000 PLN (słownie: trzy miliony złotych),

c) Cześć III (Izbicko) – 3 500 000 PLN (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych),

d) Część IV (Komprachcice) – 1 500 000 PLN (słownie: milion pięćset tysięcy złotych),

e) Cześć V (Prószków) – 1 800 000 PLN (słownie: milion osiemset tysięcy złotych),

f) Cześć VI (Tarnów Opolski) – 800 000 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych),

g) Cześć VII (Turawa) – 400 000 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych),

2) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej:

a) Cześć I (Krapkowice) – 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych),

b) Cześć II (Chrząstowice) – 1 500 000 PLN (słownie: milion pięćset tysięcy złotych),

c) Cześć III (Izbicko) – 1 500 000 PLN (słownie: milion pięćset tysięcy złotych),

d) Część IV (Komprachcice) – 750 000 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych),

e) Cześć V (Prószków) – 750 000 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych),

f) Cześć VI (Tarnów Opolski) – 400 000 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych),

g) Cześć VII (Turawa) – 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).

B. W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów kwalifikacji Wykonawca, na podstawie art. 26 ust. 2f Pzp, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć:

1) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji.

W przypadku, gdy wykonawca dołączy do oferty dokumenty zawierające wartości w walucie innej niż złoty polski (PLN), zamawiający przeliczy te wartości na złote polskie (PLN) według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) danej waluty z dnia ogłoszenia niniejszego postępowania.

C. Jeżeli wykonawca złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w odniesieniu do więcej niż jednej części, to zobowiązany jest wykazać, że spełnia warunki wynikające z sumy kwot, o których mowa w pkt A 1) i 2) powyżej, dla wszystkich części zamówienia objętych wnioskiem (Przykład: jeżeli wykonawca złożył wniosek na Części I i II, to zobowiązany jest wykazać, że: 1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 8 000 000 PLN, 2) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 3 500 000 PLN).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej jedno przedsięwzięcie termomodernizacyjne.

2. Wykonawca w kresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej jedną usługę, która polegała na zarządzaniu energią w obiektach budowlanych.

3.Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonania przedmiotu zamówienia

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Szczegółowy opis warunków znajduje się w załączniku nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego – Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego w związku z zamówieniem w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Krapkowice, Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski i Turawa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki umowy wskazane zostaną w załączniku do SIWZ – wzorze umowy, którego treść zostanie ukształtowana w toku dialogu konkurencyjnego.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Dialog konkurencyjny
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/10/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Data: 24/10/2017
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Każdy wykonawca może złożyć w ramach niniejszego postępowania tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, przy czym we wniosku wykonawca zobowiązany jest wskazać, której lub których części zamówienia dotyczy wniosek. Wykonawca może złożyć wniosek w odniesieniu do wszystkich części zamówienia. Oferta wykonawcy w odniesieniu do części zamówienia nieobjętej wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu będzie odrzucona.

2. Wniosek składa się z:

1) Formularza wniosku (załącznik nr 2 do ogłoszenia),

2) Pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (jeśli dotyczy).

3) Pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawcy (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem), o ile uprawnienie do reprezentacji wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego.

4) Zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wraz z wymaganymi informacjami potwierdzającymi rzeczywisty dostęp do tych zasobów i dokumentami potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia z postępowania (jeśli dotyczy).

5) Oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, złożonych na formularzu JEDZ;

6) Dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, wymienionych w pkt III. 1.1) lit. B, III. 1.2) lit. B oraz III. 1.3) do złożenia których zamawiający wzywa na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, na podstawie art. 26 ust. 2f Pzp.

3. Załączniki do ogłoszenia o nr 1-7 (wzory dokumentów) zostały opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: http://www. krapkowice.pl. Jeżeli wykonawca przy składaniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie posługuje się udostępnionymi przez zamawiającego formularzami, zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów których treść jest zgodna z treścią zawartą w ww. formularzach.

4. Wniosek należy złożyć w formie papierowej, w zamkniętej kopercie na adres wskazany w pkt I.3, w siedzibie zamawiającego z dopiskiem „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Krapkowice, Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski i Turawa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”.

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania przez zamawiającego informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków, o której mowa w art. 60d ust. 1 Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu. Wzór takiego oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 7 do Ogłoszenia o zamówieniu.

a) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

c) Oświadczenie składa się w oryginale.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania (przy użyciu środków komunikacji elektronicznej)informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia (art. 182 ust. 1 pkt 1 Pzp).

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec treści SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz. U. UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej (art. 182 ust. 2 pkt 1Pzp).

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-627
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/09/2017