Dostawy - 348604-2017

06/09/2017    S170    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kielce: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2017/S 170-348604

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 150-310073)

Legal Basis:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Kielce
Rynek 1
Kielce
25-303
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Rylska-Kowalczyk, Lidia Kałuża, Piotr Kuta
Tel.: +48 413676441/ 413676662
E-mail: bzp@um.kielce.pl
Faks: +48 413676141
Kod NUTS: PL721

Adresy internetowe:

Główny adres: www.um.kielce.pl

I.1)Nazwa i adresy
Kieleckie Centrum Kultury
Pl.Moniuszki 2b
Kielce
25-303
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Tel.: +48 413676441/ 413676662
E-mail: bzp@um.kielce.pl
Faks: +48 413676141
Kod NUTS: PL721

Adresy internetowe:

Główny adres: www.kck.pl

I.1)Nazwa i adresy
Muzeum Zabawy i Zabawek
Plac Wolności 2
Kielce
25-367
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Tel.: +48 413676441/ 413676662
E-mail: bzp@um.kielce.pl
Faks: +48 413676141
Kod NUTS: PL721

Adresy internetowe:

Główny adres: www.muzeumzabawek.eu

I.1)Nazwa i adresy
Dom Środowisk Twórczych „Pałac Tomasza Zielińskiego”
Zamkowa 5
Kielce
25-009
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Tel.: +48 413676441/ 413676662
E-mail: bzp@um.kielce.pl
Faks: +48 413676141
Kod NUTS: PL721

Adresy internetowe:

Główny adres: www.palacykzielinskiego.pl

I.1)Nazwa i adresy
Biuro Wystaw Artystycznych
Kapitulna 2
Kielce
25-011
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Tel.: +48 413676441/ 413676662
E-mail: bzp@um.kielce.pl
Faks: +48 413676141
Kod NUTS: PL721

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bwakielce.art.pl

I.1)Nazwa i adresy
Teatr Lalki i aktora „Kubuś”
Duża 9
Kielce
25-304
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Tel.: +48 413676441/ 413676662
E-mail: bzp@um.kielce.pl
Faks: +48 413676141
Kod NUTS: PL721

Adresy internetowe:

Główny adres: www.teatrkubus.pl

I.1)Nazwa i adresy
Miejska Biblioteka Publiczna
M. Konopnickiej 5
Kielce
25-406
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Tel.: +48 413676441/ 413676662
E-mail: bzp@um.kielce.pl
Faks: +48 413676141
Kod NUTS: PL721

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mbp.kielce.pl

I.1)Nazwa i adresy
Dom Kultury „Zameczek”
Słowackiego 23
Kielce
25-365
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Tel.: +48 413676441/ 413676662
E-mail: bzp@um.kielce.pl
Faks: +48 413676141
Kod NUTS: PL721

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zameczek-kielce.pl

I.1)Nazwa i adresy
Muzeum Historii Kielc
Św. Leonarda 4
Kielce
25-303
Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
Tel.: +48 413676441/ 413676662
E-mail: bzp@um.kielce.pl
Faks: +48 413676141
Kod NUTS: PL721

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mhki.kielce.eu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy Kielce.

Numer referencyjny: Or-III.271.31.2017
II.1.2)Główny kod CPV
09300000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup przez okres 24 miesięcy energii elektrycznej czynnej o standardowych parametrach jakościowych, określonych w ustawie z 10.04.1997r. Prawo energetyczne oraz w rozp. Ministra Gospodarki z 04.05.2007 ws.szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa rozp.Ministra Gospodarki z 18.08. 2011.Łączna ilość punktów poboru energii elektrycznej wynosi 886, w tym 324 (obiekty kubaturowe) i 562 (Miejski Zarząd Dróg-oświetlenie uliczne, sygnalizacja świetlna i pozostałe odbiory).Łączna ilość energii elektrycznej czynnej oszacowana z tolerancją +/-10 % w okresie 24 miesięcy wynosi: 56.562 MWh, w tym: dla obiektów kubaturowych – 31.616,2 MWh, dla odbiorów MZD – 25.015,8 MWh. Łączna moc umowna dla wszystkich punktów poboru energii elektrycznej wynosi 16.152 kW, w tym: dla obiektów kubaturowych – 11.353 kW, dla odbiorów MZD – 4.799 kW. Zamówienie podzielone na 2 Części.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/09/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 150-310073

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis:
Zamiast:

Zakup przez okres 24 miesięcy energii elektrycznej czynnej o standardowych parametrach jakościowych,określonych w ustawie z 10.04.1997r. Prawo energetyczne oraz w rozp. Ministra Gospodarki z 04.05.2007ws.szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Zasady kształtowania ikalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa rozp.Ministra Gospodarki z 18.08.2011.Łączna ilość punktów poboru energii elektrycznej wynosi 886, w tym 324 (obiekty kubaturowe) i 562(Miejski Zarząd Dróg-oświetlenie uliczne, sygnalizacja świetlna i pozostałe odbiory).Łączna ilość energiielektrycznej czynnej oszacowana z tolerancją +/-10 % w okresie 24 miesięcy wynosi: 56.562 MWh, w tym:dla obiektów kubaturowych – 31.616,2 MWh, dla odbiorów MZD – 25.015,8 MWh. Łączna moc umowna dla wszystkich punktów poboru energii elektrycznej wynosi 16.152 kW, w tym: dla obiektów kubaturowych – 11.353kW, dla odbiorów MZD – 4.799 kW. Zamówienie podzielone na 2 Części.

Powinno być:

Zakup przez okres 24 miesięcy energii elektrycznej czynnej o standardowych parametrach jakościowych,określonych w ustawie z 10.4.1997 r. Prawo energetyczne oraz w rozp. Ministra Gospodarki z 4.5.2007 ws.szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa rozp.Ministra Gospodarki z 18.08.2011. Łączna ilość punktów poboru energii elektrycznej wynosi 885, w tym 323 (obiekty kubaturowe) i 562(Miejski Zarząd Dróg - oświetlenie uliczne, sygnalizacja świetlna i pozostałe odbiory). Łączna ilość energii elektrycznej czynnej oszacowana z tolerancją +/-10 % w okresie 24 miesięcy wynosi: 56 138 MWh, w tym:dla obiektów kubaturowych – 31 122,2 MWh, dla odbiorów MZD – 25 015,8 MWh. Łączna moc umowna dla wszystkich punktów poboru energii elektrycznej wynosi 16 048 kW, w tym: dla obiektów kubaturowych – 11 249 kW, dla odbiorów MZD – 4.799 kW. Zamówienie podzielone na 2 Części.

Numer sekcji: II.2.4
Część nr: I
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:

Zakup energii elektrycznej czynnej dla obiektów kubaturowych wymienionych w Załączniku nr 1.1 do SIWZ– Zestawienie punktów poboru energii i szacunkowego zużycia energii elektrycznej za okres 12 miesięcy wjednostkach organizacyjnych Gminy Kielce oraz Gminnych Instytucji Kultury. Obiekty kubaturowe.Szczegółowezestawienie punktów poboru energii elektrycznej wraz z wybranymi przez Zamawiającego grupami taryfowymi,szacunkowym rocznym zużyciem energii elektrycznej czynnej i wykazem mocy zamówionej dla każdego punktupoboru energii elektrycznej określono w Załączniku nr 1.1 do SIWZ. Obiekty biurowe (kubaturowe) należące doMiejskiego Zarządu Dróg ujęte zostały w Załączniku nr 1.1 do SIWZ.

Część I dotyczy 324 punktów poboru energii elektrycznej, dla których szacunkowa ilość dostarczanej energiielektrycznej w okresie trwania umowy (24 miesiące) wynosi 31.616,2 MWh. Grupy taryfowe: C11, C12a, C21,C22a, C22b, B21, B22 i B23. Moc zamówiona: 11.353 kW.

Standardy jakościowe energii elektrycznej określone w ustawie z 10.04.1997r. Prawo energetyczne orazw rozp. Ministra Gospodarki z 04.05.2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemuelektroenergetycznego. Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektrycznąokreśla rozp.Ministra Gospodarki z 18.08. 2011.

Szacowana ilość energii elektrycznej stanowi jedynie wartość szacunkową, która w trakcie trwania Umowymoże ulec zmianie. Faktyczne zużycie energii elektrycznej czynnej uzależnione będzie wyłącznie odrzeczywistych potrzeb. Niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadkustosować zaoferowane w przetargu ceny jednostkowe określone w Załącznikach do Formularza oferty,stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych, jeżeli w okresieobowiązywania Umowy Zamawiający zakupi rocznie od Wykonawcy inną ilość energii elektrycznej czynnej niższacowana, wskazana w Załączniku nr 1.1 ido SIWZ

Pozostałe informacje dot. niniejszego postępowania znajdują się w SIWZ wraz załącznikami, zamieszczonejna stronie internetowej Zamawiającego www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne. Pełna informacjao oświadczeniach i dokumentach jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy znajduje się w SIWZzamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Powinno być:

Zakup energii elektrycznej czynnej dla obiektów kubaturowych wymienionych w Załączniku nr 1.1 do SIWZ– Zestawienie punktów poboru energii i szacunkowego zużycia energii elektrycznej za okres 12 miesięcy w jednostkach organizacyjnych Gminy Kielce oraz Gminnych Instytucji Kultury. Obiekty kubaturowe. Szczegółowe zestawienie punktów poboru energii elektrycznej wraz z wybranymi przez Zamawiającego grupami taryfowymi,szacunkowym rocznym zużyciem energii elektrycznej czynnej i wykazem mocy zamówionej dla każdego punktu poboru energii elektrycznej określono w Załączniku nr 1.1 do SIWZ. Obiekty biurowe (kubaturowe) należące do Miejskiego Zarządu Dróg ujęte zostały w Załączniku nr 1.1 do SIWZ.

Część I dotyczy 323 punktów poboru energii elektrycznej, dla których szacunkowa ilość dostarczanej energii elektrycznej w okresie trwania umowy (24 miesiące) wynosi 31.122,2 MWh. Grupy taryfowe: C11, C12a, C21,C22a, C22b, B21 i B23. Moc zamówiona: 11.249 kW.

Standardy jakościowe energii elektrycznej określone w ustawie z 10.4.1997 r. Prawo energetyczne oraz w rozp. Ministra Gospodarki z 4.5.2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa rozp. Ministra Gospodarki z 18.8.2011.

Szacowana ilość energii elektrycznej stanowi jedynie wartość szacunkową, która w trakcie trwania Umowy może ulec zmianie. Faktyczne zużycie energii elektrycznej czynnej uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb. Niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny jednostkowe określone w Załącznikach do Formularza oferty,stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych, jeżeli w okresie obowiązywania Umowy Zamawiający zakupi rocznie od Wykonawcy inną ilość energii elektrycznej czynnej niż szacowana, wskazana w Załączniku nr 1.1 ido SIWZ

Pozostałe informacje dot. niniejszego postępowania znajdują się w SIWZ wraz załącznikami, zamieszczonejna stronie internetowej Zamawiającego www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne. Pełna informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy znajduje się w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:
Zamiast:
Data: 14/09/2017
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 19/09/2017
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert:
Zamiast:
Data: 14/09/2017
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 19/09/2017
Czas lokalny: 12:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: