Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice eForms de pe 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate.

Servicii - 348686-2019

25/07/2019    S142

Belgia-Bruxelles: Asistență în favorarea rețelei europene a administratorilor de infrastructură (PRIME) în activitățile sale

2019/S 142-348686

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană — Directorate General for Mobility and Transport
Adresă: Avenue du Bourget 1
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1140
Țară: Belgia
Persoană de contact: Ms Annika Kroon
E-mail: MOVE-PRIME-KPIS@ec.europa.eu
Telefon: +32 22964493
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu
Adresa profilului cumpărătorului: https://ec.europa.eu/transport/index_en
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5064
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Asistență în favorarea rețelei europene a administratorilor de infrastructură (PRIME) în activitățile sale

II.1.2)Cod CPV principal
71311200 Servicii de consultanţă în domeniul sistemelor de transport
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul acestei licitații este de a furniza Comisiei Europene o expertiză externă de înaltă calificare în sprijinul PRIME (Rețeaua de administratori de infrastructură feroviară europeană) în timp util în punerea în aplicare a activităților prevăzute la articolul 7f din Directiva 2012/34/UE de instituire a unui spațiu feroviar unic european, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2016/2370. Sarcinile vizate de prezenta invitație la licitație pot consta în asistență tehnică, analitică, legate de comunicare și administrativă în 3 domenii:

1) Sprijinirea analizei comparative a performanței administratorilor de infrastructură feroviară;

2) Studii tematice și proiecte ad-hoc legate de gestionarea infrastructurii;

3) Asistență în pregătirea evenimentelor și comunicarea.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 550 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 550 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Valoarea totală estimată a contractului-cadru este de 1 550 000 EUR pentru o durată de 4 ani. Această sumă va constitui plafonul pentru contractul-cadru. Valoarea totală estimată pentru primii 2 ani este de 800 000 EUR, cu opțiunea de a reînnoi contractul cu încă 2 ani cu valoarea adăugată estimată de 750 000 EUR.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Acțiunea de sprijinire a programului MIE

II.2.14)Informații suplimentare

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 02/09/2019
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 03/09/2019
Ora locală: 14:30
Locul:

Rue de Mot 28 — 1040 Brussels, BELGIA

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/07/2019