Dostawy - 349035-2020

Submission deadline has been amended by:  403884-2020
24/07/2020    S142

Polska-Warszawa: Stacje robocze

2020/S 142-349035

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Apelacyjny w Warszawie
Adres pocztowy: pl. Krasińskich 2/4/6
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-207
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karina Borkowska
E-mail: zamowienia@waw.sa.gov.pl
Tel.: +48 222798528
Faks: +48 222798552

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.waw.sa.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.ms.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: sąd powszechny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wymiar sprawiedliwości

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby sądów apelacji warszawskiej

II.1.2)Główny kod CPV
30214000 Stacje robocze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby sądów apelacji warszawskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa 510 sztuk komputerów stacjonarnych standardowych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30214000 Stacje robocze
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30230000 Sprzęt związany z komputerami
30237200 Akcesoria komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 510 sztuk komputerów stacjonarnych standardowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania Zamawiającego) stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zobowiązanie do wymiany sprzętu na nowy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Zainstalowana pamięć RAM / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Pojemność dysku twardego SSD / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Obudowa beznarzędziowa / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Dysk beznarzędziowy / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Nagrywarka DVD / Waga: 4
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy.

2) Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości sprzętu w ramach zawartej umowy, do maksymalnie 100 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia-zamówienia w formie pisemnej. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy.

3) Uprawnienie, o którym mowa w pkt 2, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości 100 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z dnia złożenia oświadczenia-zamówienia.

4) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie do 11 miesięcy od dnia podpisania umowy, w ramach której prawo opcji jest wykonywane.

5) Wykonawca każdorazowo zrealizuje zamówienie w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia-zamówienia, o którym mowa w pkt 2.

6) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

7) Z prawa opcji w ramach zawartej umowy mogą skorzystać wszystkie jednostki z obszaru apelacji warszawskiej.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium obejmujące okres związania ofertą w wysokości w zakresie części nr 1 – 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100). Dowód wniesienia wadium należy złożyć wraz z ofertą.

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem platformy zakupowej wskazanej pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa 177 sztuk komputerów stacjonarnych typu All-In-One

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30214000 Stacje robocze
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30230000 Sprzęt związany z komputerami
30237200 Akcesoria komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 177 sztuk komputerów stacjonarnych typu All-In-One. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania Zamawiającego) stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zobowiązanie do wymiany sprzętu na nowy / Waga: 12
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości / Waga: 12
Kryterium jakości - Nazwa: Zainstalowana pamięć RAM / Waga: 6
Kryterium jakości - Nazwa: Pojemność dysku twardego SSD / Waga: 6
Kryterium jakości - Nazwa: Regulacja kąta nachylenia / Waga: 4
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy.

2) Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości sprzętu w ramach zawartej umowy, do maksymalnie 100 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia-zamówienia w formie pisemnej. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy.

3) Uprawnienie, o którym mowa w pkt 2, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości 100 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z dnia złożenia oświadczenia-zamówienia.

4) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie do 11 miesięcy od dnia podpisania umowy, w ramach której prawo opcji jest wykonywane.

5) Wykonawca każdorazowo zrealizuje zamówienie w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia-zamówienia, o którym mowa w pkt 2.

6) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

7) Z prawa opcji w ramach zawartej umowy mogą skorzystać wszystkie jednostki z obszaru apelacji warszawskiej.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium obejmujące okres związania ofertą w wysokości w zakresie części nr 2 – 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Dowód wniesienia wadium należy złożyć wraz z ofertą.

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem platformy zakupowej wskazanej pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa 454 sztuk komputerów przenośnych standardowych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30237200 Akcesoria komputerowe
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 454 sztuk komputerów przenośnych standardowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania Zamawiającego) stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zobowiązanie do wymiany sprzętu na nowy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości dla komputera / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości dla baterii / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Zainstalowana pamięć RAM / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Pojemność dysku twardego SSD / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Klawiatura / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Waga komputera / Waga: 4
Kryterium jakości - Nazwa: Czytnik linii papilarnych / Waga: 1
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy.

2) Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości sprzętu w ramach zawartej umowy, do maksymalnie 100 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia – zamówienia w formie pisemnej. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy.

3) Uprawnienie, o którym mowa w pkt 2, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości 100 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z dnia złożenia oświadczenia-zamówienia.

4) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie do 11 miesięcy od dnia podpisania umowy, w ramach której prawo opcji jest wykonywane.

5) Wykonawca każdorazowo zrealizuje zamówienie w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia-zamówienia, o którym mowa w pkt 2.

6) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

7) Z prawa opcji w ramach zawartej umowy mogą skorzystać wszystkie jednostki z obszaru apelacji warszawskiej.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium obejmujące okres związania ofertą w wysokości w zakresie części nr 3 – 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Dowód wniesienia wadium należy złożyć wraz z ofertą.

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem platformy zakupowej wskazanej pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa 525 sztuk monitorów komputerowych standardowych

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300 Monitory ekranowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 525 sztuk monitorów komputerowych standardowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania Zamawiającego) stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zobowiązanie do wymiany sprzętu na nowy / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Regulacja wysokości monitora / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy.

2) Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości sprzętu w ramach zawartej umowy, do maksymalnie 100 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia-zamówienia w formie pisemnej. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy.

3) Uprawnienie, o którym mowa w pkt 2, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości 100 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z dnia złożenia oświadczenia-zamówienia.

4) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie do 11 miesięcy od dnia podpisania Umowy, w ramach której prawo opcji jest wykonywane.

5) Wykonawca każdorazowo zrealizuje zamówienie w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia-zamówienia, o którym mowa w pkt 2.

6) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

7) Z prawa opcji w ramach zawartej umowy mogą skorzystać wszystkie jednostki z obszaru apelacji warszawskiej.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium obejmujące okres związania ofertą w wysokości w zakresie części nr 4 – 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). Dowód wniesienia wadium należy złożyć wraz z ofertą.

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem platformy zakupowej wskazanej pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa 105 sztuk monitorów komputerowych powiększonych

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300 Monitory ekranowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 105 sztuk monitorów komputerowych powiększonych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania Zamawiającego) stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zobowiązanie do wymiany sprzętu na nowy / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Regulacja wysokości monitora / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy.

2) Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości sprzętu w ramach zawartej umowy, do maksymalnie 100 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia-zamówienia w formie pisemnej. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy.

3) Uprawnienie, o którym mowa w pkt 2, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości 100 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z dnia złożenia oświadczenia-zamówienia.

4) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie do 11 miesięcy od dnia podpisania Umowy, w ramach której prawo opcji jest wykonywane.

5) Wykonawca każdorazowo zrealizuje zamówienie w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia-zamówienia, o którym mowa w pkt 2.

6) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

7) Z prawa opcji w ramach zawartej umowy mogą skorzystać wszystkie jednostki z obszaru apelacji warszawskiej.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium obejmujące okres związania ofertą w wysokości w zakresie części nr 5 – 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Dowód wniesienia wadium należy złożyć wraz z ofertą.

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem platformy zakupowej wskazanej pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa 160 sztuk monitorów komputerowych powiększonych z kamerą internetową

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300 Monitory ekranowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 160 sztuk monitorów komputerowych powiększonych z kamerą internetową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania Zamawiającego) stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zobowiązanie do wymiany sprzętu na nowy / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Regulacja wysokości monitora / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy.

2) Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości sprzętu w ramach zawartej umowy, do maksymalnie 100 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia-zamówienia w formie pisemnej. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy.

3) Uprawnienie, o którym mowa w pkt 2, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości 100 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z dnia złożenia oświadczenia-zamówienia.

4) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie do 11 miesięcy od dnia podpisania umowy, w ramach której prawo opcji jest wykonywane.

5) Wykonawca każdorazowo zrealizuje zamówienie w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia-zamówienia, o którym mowa w pkt 2.

6) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

7) Z prawa opcji w ramach zawartej umowy mogą skorzystać wszystkie jednostki z obszaru apelacji warszawskiej.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium obejmujące okres związania ofertą w wysokości w zakresie części nr 6 – 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Dowód wniesienia wadium należy złożyć wraz z ofertą.

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem platformy zakupowej wskazanej pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 umowy (zamówienia) obejmujące realizację dostaw sprzętu komputerowego* o wartości dostawy sprzętu komputerowego co najmniej:

a) w części nr 1: 800 000,00 PLN brutto każda;

b) w części nr 2: 400.000,00 PLN brutto każda;

c) w części nr 3: 1.000.000,00 PLN brutto każda;

d) w części nr 4: 150.000,00 PLN brutto każda;

e) w części nr 5: 50.000,00 PLN brutto każda;

f) w części nr 6: 80.000,00 PLN brutto każda.

Przez sprzęt komputerowy* Zamawiający rozumie komputery, stacje robocze, terminale komputerowe, monitory komputerowe, laptopy, serwery, macierze.

2. W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta w ocenie Zamawiającego została oceniona najwyżej, zobowiązany będzie do złożenia wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch umów (zamówień) obejmujących realizację dostaw odpowiadających wymaganiom określonym w ust. 1, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, z załączeniem dowodów określających, czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami w powyższym zakresie są:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;

b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a.W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego, powinien złożyć zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zasoby się powołuje, do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów do realizacji zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ciąg dalszy wykazu i opisu kryteriów kwalifikacji

4. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. IV ust. 3 pkt 3.1 ppkt 1 SIWZ.

5. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. IV ust. 3 pkt 3.1 ppkt 2 SIWZ.

6. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Wykonawca, którego oferta została w ocenie Zamawiającego oceniona najwyżej, na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do złożenia dokumentów wskazanych w rozdz. IV ust. 3 pkt 3.1 ppkt 3–9 SIWZ, tj.:

1) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, z zastrzeżeniem rozdz. IV ust. 3 pkt 3.13 SIWZ;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności, wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ;

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ;

7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.), wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ.

8. Uwaga:

1) w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu polega na zasobach innego podmiotu zobowiązany jest do złożenia oświadczeń i dokumentów wskazanych w ust. 7 dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby;

2) w przypadku składania oferty wspólnej oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 7, muszą złożyć (oddzielnie) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Umowa zawarta z wybranym Wykonawcą będzie zawierać wszystkie postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy zgodnie z zapisami rozdz. X ust. 3–5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/08/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Sąd Apelacyjny w Warszawie, ul. Miodowa 10, 00-251 Warszawa, POLSKA (wejście od ul. Podwale 7).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi w budynku Sądu w dniu upływu terminu składania ofert, początek o godzinie 10.15 poprzez rozszyfrowanie ofert. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert – zebranie na parterze przy recepcji o godz. 10.10.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III.1.3 ust. 7:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych;

2) pkt 2–4 –składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w sekcji III.1.3 ust. 7 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Oferta musi zawierać oświadczenia i dokumenty określone w rozdz. III ust. 3 pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/07/2020