Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 3498-2017

05/01/2017    S3

Polska-Zebrzydowice: Usługi związane z odpadami

2017/S 003-003498

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Zebrzydowice
Adres pocztowy: ul. ks. Antoniego Janusza 6
Miejscowość: Zebrzydowice
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-410
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kazimierz Herman
E-mail: k.herman@zebrzydowice.pl
Tel.: +48 324755151
Faks: +48 324693266
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.zebrzydowice.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 1.1.2017 r do 31.12.2017 r.

Numer referencyjny: IR.271.11.2016
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice z wyłączeniem odpadów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w szczególności:

— zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z segregacji odpadów, – papieru i tektury,- szkła,- tworzyw sztucznych, metali, odpadów wielomateriałowych,- odpadów ulegających biodegradacji,- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,- odpadów wielkogabarytowych,- zużytych opon itp / katalog odpadów jest otwarty / – w ramach realizacji usług wykonawca będzie zobowiązany do odbioru wyłącznie odpadów komunalnych podlegających wpisowi do rejestru działalności regulowanej zgodnie z interpretacją Ministra Środowiska. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe na obszarz.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 1 056 375.00 PLN / Najdroższa oferta: 1 520 907.00 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Zebrzydowice.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice z wyłączeniem odpadów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w szczególności w tym:

— zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z segregacji odpadów

— papieru i tektury

— szkła

— tworzyw sztucznych, metali, odpadów wielomateriałowych, odpadów ulegających biodegradacji

— zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

— odpadów wielkogabarytowych

— zużytych opon itp. / katalog odpadów jest otwarty / – w ramach realizacji usług wykonawca będzie zobowiązany do odbioru wyłącznie odpadów komunalnych podlegających wpisowi do rejestru działalności regulowanej zgodnie z interpretacją Ministerstwa Środowiska. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe na.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia, wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia / Waga: 0
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 186-333825
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 1.1.2017 r do 31.12.2017 r.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/12/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 6
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PHU Operatus Marian Krajewski
Adres pocztowy: ul. Cyniarska 38
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-300
Państwo: Polska
E-mail: biuro@operatus.pl
Tel.: +48 338168482
Faks: +48 338150380
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 111 111.12 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 056 375.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/01/2017