Usługi - 34980-2014

Wyświetl widok skrócony

31/01/2014    S22

Polska-Zielona Góra: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

2014/S 022-034980

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Przewozy Regionalne spółka z o.o. Oddział Lubuski z siedzibą w Zielonej Górze
Adres pocztowy: ul. Ułańska 3
Miejscowość: Zielona Góra
Kod pocztowy: 65-033
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Basista
E-mail: przgeka@p-r.com.pl
Tel.: +48 665915407
Faks: +48 684192301

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.przewozyregionalne.pl

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Usługi kolejowe
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykonanie poziomu utrzymania P4 autobusu szynowego SA 133-003.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Siedziba Wykonawcy.
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Usługa wykonania poziomu utrzymania P4 (naprawy rewizyjnej) autobusu szynowego typu 218Mc, SA 133-003 oraz wykonanie prac dodatkowych:
a) wymiana przekaźników ciśnieniowych typu WDM na typ Moller, wymiana zaworów typu EV-3 ( SHP, CA, RADIOSTOP) - na zawory bezpieczeństwa firmy Knorr, lub równoważne, wymiana zaworu EV-5 hamulca sprężynowego na zawór z reduktorem firmy Dako lub równoważne,
b) wymiana instalacji pneumatycznej na pojeździe oraz wózkach (orurowanie + złączki typu Parker),
c) montaż osuszaczy powietrza (po jednym na człon),
d) wymiana systemu monitoringu (sterownik monitoringu, rejestrator 8 kanałowy, monitor kontrolny min przekątna ekranu 19”, panel sterowania, kamera wewnętrzna, kamera obserwacji szlaku, kamera kolorowa zewnętrzna podgrzewana, mikrofon),
e) przebudowa odpływów wody z dachu,
f) wymiana rur układu ogrzewania i wykonania ich zabudowy (osłony),
g) montaż manometrów drugiego wózka napędowego oraz tocznego w każdej z kabin,
h) wymiana nagrzewnic na nagrzewnice o większej mocy w kabinie maszynisty,
i) montaż hamulca bezpieczeństwa na pulpicie każdej kabiny,
k) dostosowanie pojazdu do obowiązujących przepisów prawa w zakresie Systemu Informacji Pasażerskiej i tablic kierunkowych.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50222000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 2 800 000 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w przypadkach wymienionych w sekcji 2 w załączniku D2)
Przedmiotowe zamówienie służy wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie: nie
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn: związanych z ochroną wyłącznych praw
Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności związanej z wydarzeniami, których podmiot zamawiający nie mógł przewidzieć oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie: nie
Dodatkowe roboty budowlane/dostawy/usługi są zamawiane zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie: nie
Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie: nie
Zamówienie na usługi udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców przeprowadzonego konkursu: nie
Dostawy towarów notowanych i nabywanych na giełdzie towarowej: nie
Zamówienia udzielane w ramach umowy ramowej zgodnie z dyrektywą: nie
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.11.2013
V.1.2)Informacje o ofertach
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA
Adres pocztowy: ul. Zygmunta Augusta 11
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod pocztowy: 85-082
Państwo: Polska

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 800 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 800 000 PLN
Bez VAT
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29.1.2014