Dostawy - 351317-2020

27/07/2020    S143

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe

2020/S 143-351317

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Poznańska
Adres pocztowy: pl. M. Skłodowskiej-Curie 5
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 60-965
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: dr Jakub Ławniczak
E-mail: jakub.lawniczak@put.poznan.pl
Tel.: +48 616653538
Faks: +48 616653738

Adresy internetowe:

Główny adres: www.put.poznan.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.put.poznan.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Politechnika Poznańska, Dział Zamówień Publicznych, Gmach Główny, pok. 102
Adres pocztowy: pl. M. Skłodowskiej-Curie 5
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 60-965
Państwo: Polska
Tel.: +48 616653538
E-mail: jakub.lawniczak@put.poznan.pl
Kod NUTS: PL POLSKA

Adresy internetowe:

Główny adres: www.put.poznan.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Politechniki Poznańskiej.

Numer referencyjny: AD/ZP/49/2020
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Politechniki Poznańskiej.

Parametry techniczne zamawianego sprzętu zostały szczegółowo określone w załączniku B do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30230000 Sprzęt związany z komputerami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Poznańska, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Politechniki Poznańskiej.

Parametry techniczne zamawianego sprzętu zostały szczegółowo określone w załączniku B do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przy dostawie przedmiotu zamówienia przewiduje skorzystanie z prawa opcji. W ramach realizacji zamówienia zamawiający zobowiązuje się do zakupu całości asortymentu określonego w szczegółowych formularzach cenowych stanowiących załączniki do SIWZ (zamówienie podstawowe).

Zamówienie objęte prawem opcji stanowić będzie maksymalnie 30 % wartości brutto zamówienia, o której mowa w § 5 ust. 1. W ramach zamówienia objętego prawem opcji zamawiający może zamówić wybrany przez siebie asortyment spośród asortymentu określonego w szczegółowym formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ. Z prawa opcji zamawiający będzie korzystał w czasie obowiązywania umowy w zależności od jego potrzeb i posiadanych środków finansowych przez poszczególne jednostki na zrealizowanie zamówienia.

W przypadku nie zamawiania przez zamawiającego dodatkowej ilości asortymentu, o którym mowa powyżej, wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Zapłata zostanie dokonana za faktycznie dokonaną dostawę (ilość zamawianego asortymentu).

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane;

2) dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert spełniających minimalne warunki określone w pkt 2.1 pkt 2 litera c SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje dostawy na sprzęt komputerowy (np.: komputery stacjonarne, laptopy, serwery, monitory, drukarki, oprogramowania), tj. co najmniej 3 dostawy o wartości co najmniej 350 000,00 PLN brutto dla każdej wykonanej dostawy wraz z załączeniem dowodów, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dołączył wzór umowy, na podstawie którego zostanie podpisana umowa z wybranym wykonawcą. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie określonym w SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/09/2020
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/10/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 01/09/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w Gmachu Głównym Politechniki Poznańskiej, Dział Zamówień Publicznych, pokój 103, 60-965 Poznań, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, POLSKA.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie, przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do czasu wyczerpania asortymentu określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie pobierał wadium.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Waluty obce – zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w innych walutach niż PLN.

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

Zamawiający informuje, że wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania publikowane będą na stronie internetowej (www.put.poznan.pl).

Zamawiający nie precyzuje wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia opisanych w art. 29 ust. 4.

Zamawiający nie wymaga składania ofert w postaci katalogów elektronicznych.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dostępna pod adresem:

(https://info.put.poznan.pl/sites/default/files/20180605%20UZP%20Klauzula_obowiazek_informacyjny_dla_zamawiajacego_art.13-Na%20stron%C4%99%20int..pdf).

VI.4...

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w literze a i b wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/07/2020