Dostawy - 351369-2022

30/06/2022    S124

Polska-Puchaczów: Wyroby konstrukcyjne i części, z wyjątkiem budynków z gotowych elementów

2022/S 124-351369

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
Krajowy numer identyfikacyjny: PL 7130005784
Adres pocztowy: Bogdanka 21-013 Puchaczów Polska
Miejscowość: Puchaczów
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 21-013
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Rubaszko
E-mail: mrubaszko@lw.com.pl
Tel.: +48 814625132
Faks: +48 814625007
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lw.com.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.lw.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej specjalnej z kształtownika V36 lub TH 70/36 lub z innych równoważnych kształtowników, z podziałem na zadania (3 zadania)

Numer referencyjny: 4700/EZP/MRU/2020
II.1.2)Główny kod CPV
44212000 Wyroby konstrukcyjne i części, z wyjątkiem budynków z gotowych elementów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odrzwia obudowy chodnikowej typoszeregów ŁPSC, ŁPS/C

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44212000 Wyroby konstrukcyjne i części, z wyjątkiem budynków z gotowych elementów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn w Bogdance, Nadrybiu i Stefanowie.

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odrzwi obudowy chodnikowej typoszeregów ŁPSC, ŁPS/C - w ilości szacunkowej 16249,6 Mg, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poszczególne ilości wyrobów dla poszczególnych Zadań określone powyżej mają charakter wyłącznie szacunkowy i podawane są na potrzeby oceny ofert oraz określenia minimalnej wartości umowy.

Minimalna wartość umowy netto na Zadanie 1 zostanie określona jako iloczyn ilości szacunkowej 16249,6 Mg oraz ceny jednostkowej za 1 Mg odrzwi obudowy chodnikowej typoszeregów ŁPSC, ŁPS/C [w zł netto] określonej w ofercie wybranej jako najkorzystniejsza w Zadaniu 1.

Umowa będzie określać również maksymalną wartość umowy stanowiącą 125% minimalnej wartości umowy obliczonej w powyższy sposób.

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 18
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 148-395192

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Odrzwia obudowy chodnikowej typoszeregów ŁPSC, ŁPS/C

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
30/06/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: HUTA ŁABĘDY Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: PL 631-020-08-31
Adres pocztowy: ul. Anny Jagiellonki 45
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 44-109
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 85 208 230.64 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587701
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w Części I SIWZ Rozdział XX -odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587701
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/06/2022

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
44212000 Wyroby konstrukcyjne i części, z wyjątkiem budynków z gotowych elementów
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL8 Makroregion wschodni
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

VII.1.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odrzwi obudowy chodnikowej typoszeregów ŁPSC, ŁPS/C - w ilości szacunkowej 16249,6 Mg, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poszczególne ilości wyrobów dla poszczególnych Zadań określone powyżej mają charakter wyłącznie szacunkowy i podawane są na potrzeby oceny ofert oraz określenia minimalnej wartości umowy.

Minimalna wartość umowy netto na Zadanie 1 zostanie określona jako iloczyn ilości szacunkowej 16249,6 Mg oraz ceny jednostkowej za 1 Mg odrzwi obudowy chodnikowej typoszeregów ŁPSC, ŁPS/C [w zł netto] określonej w ofercie wybranej jako najkorzystniejsza w Zadaniu 1.

Umowa będzie określać również maksymalną wartość umowy stanowiącą 125% minimalnej wartości umowy obliczonej w powyższy sposób.

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 18
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 127 812 345.96 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: HUTA ŁABĘDY Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: ul. Anny Jagiellonki 45
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 44-109
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

1) Umowa nr 492/ZA/DNW/2021/4700/EZP/MRU:

- zwiększania stawki jednostkowej określonej w załączniku nr 1 do umowy „Cennik do umowy”, z kwoty

4 194,97 zł netto/Mg do kwoty 6850,00 zł netto/Mg

- przyjęcie terminu waloryzacji ceny od zamówienia nr 269/IZ1/22 z dnia 22 marca 2022 r.,

- podwyższenia minimalnej wartości umowy określonej w § 4 ust. 1 z kwoty 68 166 584,51 zł netto do kwoty

102 249 876,77 złotych netto oraz maksymalnej wartości umowy określonej w § 4 ust. 2 z kwoty 85 208 230,60 zł netto do kwoty 127 812 345,96 złotych netto

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Dostawca przedstawił stanowisko dot. wystąpienia okoliczności siły wyższej w postaci agresji Federacji Rosyjskiej i wojny w Ukrainie, której następstwem jest przerwanie globalnych łańcuchów dostaw i problemów z dostępnością surowców m.in. z podstawowym surowcem, którym są dla Huty kęsiska, a w celu ich produkcji żelazostopy, dodatki stopowe itp. Huta poinformowała, iż nastąpiła nadzwyczajna zmiana okoliczności wykonania kontraktu w postaci załamania sytuacji na światowym rynku stali z uwagi, iż ceny stali notują historycznie wysokie poziomy i obecnie nie ma możliwości określenia ceny wyrobów stalowych, po której dystrybutorzy w tym i dostawcy Huty, mogą dostarczać je w późniejszym terminie.Dopuszczono zmianę umowy, jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, o ile wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej.

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 85 208 230.64 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 127 812 345.96 PLN