Dostawy - 351406-2020

27/07/2020    S143

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe

2020/S 143-351406

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy
Adres pocztowy: ul. Kolska 12
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 01-045
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Patrycja Kulikowska-Ogonek
E-mail: zamowienia.publiczne@nask.pl
Tel.: +48 538890532
Faks: +48 223808391

Adresy internetowe:

Główny adres: www.nask.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://nask.eb2b.com.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://nask.eb2b.com.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: telekomunikacja/IT

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego dla pracowników NASK-PIB (3 części)

Numer referencyjny: ZZ.2111.202.2020.PKO[mDok2020][PIA2][EZD PUW2]
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu komputerowego dla pracowników NASK”, dalej zwanym „Sprzętem komputerowym” lub „Sprzętem”.

2. Zamawiający dokonał podziału zamówienia (niniejszego postępowania) na trzy części.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z trzech części zamówienia, określa tom II SIWZ tj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

4. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pełne informacje zawarto w SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego dla pracowników NASK-PIB

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000 Komputery osobiste
30213100 Komputery przenośne
48624000 Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, ul. Kolska 12, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu komputerowego dla pracowników NASK” tj.:

1) Komputer przenośny typu laptop – 11 szt;

2) Oprogramowanie typu system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional x64bit PL lub równoważne, zainstalowane na Laptopach, o których mowa w pkt 1 – 11 szt.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 zamówienia, określa tom II SIWZ dla części nr 1 tj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

3. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, kompletny. Sprzęt komputerowy musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r., wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, sprawny technicznie – w oryginalnych opakowaniach, pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta oraz że nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich. Przez stwierdzenie „fabrycznie nowy” należy rozumieć sprzęt opakowany oryginalnie (opakowanie musi posiadać zabezpieczenie zastosowane przez producenta). Zamawiający dopuszcza naruszenie opakowania lub rozpakowanie Urządzeń w siedzibie Wykonawcy w celu wcześniejszego przygotowania Urządzeń do dostawy, instalacji i konfiguracji. Przez „wadę fizyczną” należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

4. W przypadkach, kiedy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę co prowadziłoby do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.

5. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a wskazane powyżej odniesienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.

6. Pod pojęciem rozwiązań równoważnych Zamawiający rozumie taki Sprzęt, który posiada parametry techniczne i/lub funkcjonalne spełniające co najmniej warunki określone w tomie II SIWZ- SOPZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena oferty brutto / Waga: 100
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin o którym mowa w sekcji II.2.7 dotyczy dni roboczych. Przedmiot zamówienia dla części nr 1 realizowany będzie w zakresie dostarczenia Sprzętu, o którym mowa w rozdziale III pkt 2 tomu I SIWZ-IDW w terminie do 20 dni (roboczych) od dnia zawarcia umowy.

2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych 00/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa Sprzętu komputerowego dla pracowników NASK-PIB

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000 Komputery osobiste
30213100 Komputery przenośne
48624000 Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, ul. Kolska 12, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu komputerowego dla pracowników NASK” tj.:

1) komputer przenośny typu 2w1 – 3 szt;

2) oprogramowanie typu system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro x64 PL lub równoważne, zainstalowane na Laptopach, o których mowa w pkt 1 – 3 szt.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 zamówienia, określa tom II SIWZ dla części nr 2 tj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

3. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, kompletny. Sprzęt komputerowy musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r., wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, sprawny technicznie – w oryginalnych opakowaniach, pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta oraz że nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich. Przez stwierdzenie „fabrycznie nowy” należy rozumieć sprzęt opakowany oryginalnie (opakowanie musi posiadać zabezpieczenie zastosowane przez producenta). Zamawiający dopuszcza naruszenie opakowania lub rozpakowanie Urządzeń w siedzibie Wykonawcy w celu wcześniejszego przygotowania Urządzeń do dostawy, instalacji i konfiguracji. Przez „wadę fizyczną” należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

4. W przypadkach, kiedy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę co prowadziłoby do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.

5. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a wskazane powyżej odniesienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.

6. Pod pojęciem rozwiązań równoważnych Zamawiający rozumie taki Sprzęt, który posiada parametry techniczne i/lub funkcjonalne spełniające co najmniej warunki określone w tomie II SIWZ- SOPZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena oferty brutto / Waga: 100
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin o którym mowa w sekcji II.2.7 dotyczy dni roboczych.

Przedmiot zamówienia dla części nr 2 realizowany będzie w zakresie dostarczenia Sprzętu, o którym mowa w rozdziale III pkt 2 tomu I SIWZ-IDW w terminie do 20 dni (roboczych) od dnia zawarcia umowy.

2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych 00/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa Sprzętu komputerowego dla pracowników NASK-PIB

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000 Komputery osobiste
30213100 Komputery przenośne
48624000 Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, ul. Kolska 12, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu komputerowego dla pracowników NASK” tj.:

1) komputer przenośny typu Laptop DRO – 4 szt;

2) oprogramowanie typu system operacyjny MacOS lub równoważne, zainstalowane na Laptopach 1, o których mowa w pkt 1 – 4 szt.

3) komputer przenośny typu Laptop DZT – 1 szt;

4) oprogramowanie typu system operacyjny MacOS lub równoważne, zainstalowane na Laptopach 2, o których mowa w pkt 3 – 1 szt.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 zamówienia, określa tom II SIWZ dla części nr 3 tj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

3. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, kompletny. Sprzęt komputerowy musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r., wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, sprawny technicznie – w oryginalnych opakowaniach, pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta oraz że nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich. Przez stwierdzenie „fabrycznie nowy” należy rozumieć sprzęt opakowany oryginalnie (opakowanie musi posiadać zabezpieczenie zastosowane przez producenta). Zamawiający dopuszcza naruszenie opakowania lub rozpakowanie Urządzeń w siedzibie Wykonawcy w celu wcześniejszego przygotowania Urządzeń do dostawy, instalacji i konfiguracji. Przez „wadę fizyczną” należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

4. W przypadkach, kiedy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę co prowadziłoby do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.

5. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a wskazane powyżej odniesienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.

6. Pod pojęciem rozwiązań równoważnych Zamawiający rozumie taki Sprzęt, który posiada parametry techniczne i/lub funkcjonalne spełniające co najmniej warunki określone w tomie II SIWZ- SOPZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena oferty brutto / Waga: 100
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin o którym mowa w sekcji II.2.7 dotyczy dni roboczych.

Przedmiot zamówienia dla części nr 3 realizowany będzie w zakresie dostarczenia Sprzętu, o którym mowa w rozdziale III pkt 2 tomu I SIWZ-IDW w terminie do 14 dni (roboczych) od dnia zawarcia umowy.

2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych 00/100).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Szczegółowe warunku realizacji umowy zostały określone w tomie III SIWZ – Wzór umowy dla części nr 1, 2 i 3.

2. Zmiany umowy zostały określone przez Zamawiającego w § 12 tomu III SIWZ – Wzór umowy dla części nr 1, 2 i 3.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/08/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/08/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

1. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy w siedzibie Zamawiającego ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa, POLSKA.

2. Otwarcie ofert na platformie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

— Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp,

— Zamawiający nie przewiduje możliwość korzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp,

— Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

— Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych,

— Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej,

— Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

— Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a i 4 ustawy Pzp dotyczących zatrudnienia osób,

— Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia,

— Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty,

— Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów,

— Zamawiający działając na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz ust. 5 pkt 1–3 i 8 ustawy Pzp.

Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:

1) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków;

3) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445, 1588, 1669).

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej tj. platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Ofertę stanowi wypełniony i podpisany formularz „Oferta” sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do tomu I SIWZ-IDW wraz z formularzem cenowym sporządzonym na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do tomu I SIWZ-IDW.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ oraz pozostałe oświadczenia lub dokumenty o których mowa w SIWZ.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do ogłoszenia pozostałe informacje są w SIWZ dostępnej pod adresem https://nask.eb2b.com.pl/

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5) Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

6) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/07/2020