Servicii - 351641-2017

08/09/2017    S172

Luxemburg-Luxemburg: BEI - Asigurări și asistență medicală pentru resurse umane în favoarea Grupului BEI

2017/S 172-351641

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Banca Europeană de Investiții
Adresă: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Cod poștal: 2950
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Armand Marie-Helene
E-mail: cs-procurement@eib.org
Telefon: +352 4379-1
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.bei.org
Adresa profilului cumpărătorului: http://www.eib.org/about/procurement/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2875
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Afaceri economice și financiare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Asigurări și asistență medicală pentru resurse umane în favoarea Grupului BEI.

Număr de referinţă: MHA-1414.
II.1.2)Cod CPV principal
66510000 Servicii de asigurare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Grupul BEI (Banca Europeană de Investiții și Fondul european de investiții) intenționează să selecteze prestatori de servicii care să furnizeze asigurări de grup pentru o serie de categorii de risc în numele membrilor personalului Grupului BEI și asistență medicală și repatriere pentru membrii personalului și persoanele aflate în întreținerea acestora.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 16 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Asigurarea costurilor medicale în caz de boală profesională și accident; sume forfetare pentru deces accidental și invaliditate în caz de deces sau invaliditate ca urmare a unui accident sau a unei boli profesionale

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
66512000 Servicii de asigurare contra accidentelor şi de asigurare de sănătate
66512220 Servicii de asigurare medicală
66511000 Servicii de asigurare de viaţă
75313000 Indemnizaţii de invaliditate
75311000 Indemnizaţii de boală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
Locul principal de executare:

Asigurare la nivel mondial.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Grupul BEI dorește să încheie o asigurare împotriva riscurilor în numele personalului său și a altor beneficiari, conform definiției din caietul de sarcini, care să acopere accidentele (indiferent dacă aceste sunt de natură profesională sau nu), precum și bolile profesionale care apar la orice locație de la nivel mondial.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 11 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Indemnizații plătibile în caz de deces din cauze naturale

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
66510000 Servicii de asigurare
66511000 Servicii de asigurare de viaţă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
Locul principal de executare:

Asigurare la nivel mondial.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ca parte a acordului său de asigurare colectivă, Grupul BEI dorește să ofere membrilor personalului său indemnizații în caz de deces din cauze naturale. Decesul ca urmare a sinuciderii trebuie, de asemenea, să fie acoperit.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 600 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Asistență medicală și repatriere pentru membrii personalului și persoanele aflate în întreținerea acestora

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
66512220 Servicii de asigurare medicală
85141000 Servicii furnizate de personalul medical
85142000 Servicii paramedicale
60443000 Servicii de transport aerian pentru acordarea ajutorului
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
Locul principal de executare:

Prestare de servicii la nivel mondial.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Serviciul constă în consiliere medicală, asistență medicală și organizarea repatrierii în toate situațiile, cu excepția unui membru al personalului și/sau persoanele aflate în întreținerea acestora care se află în misiune pentru Grupul BEI.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 400 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 10/10/2017
Ora locală: 23:59
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 13/10/2017
Ora locală: 11:00
Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La cerere, procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor va fi pus la dispoziția operatorilor economici care au depus o ofertă.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
29/08/2017