Dostawy - 352058-2017

08/09/2017    S172    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Olsztyn: Stoły

2017/S 172-352058

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
ul. Saperska 1
Olsztyn
10-073
Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Leśniewska
Tel.: +48 261321600
E-mail: rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl
Faks: +48 261321689
Kod NUTS: PL622

Adresy internetowe:

Główny adres: www.rziolsztyn.wp.mil.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna MON
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu polowego – postępowanie nr 86/D.

Numer referencyjny: 86/D
II.1.2)Główny kod CPV
39121200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

— Stół polowy kwadratowy, składany z metalową podstawą – w ilości 200 szt.,

Blat stołu wykonany z płyty HPL w kolorze brązowym o wymiarach 800x800 mm o grubości 5-6 mm z zaokrąglonymi narożnikami, posiadającej atest na kontakt z żywnością.

— Taboret polowy składany z metalową podstawą – w ilości 500 szt.,

Siedzisko taboretu ma być wykonane z tkaniny brezentowej w kolorze khaki, wodoodpornej i przeciwgnilnej, odpornej na rozrywanie o wymiarach 270x670 mm, brzegi siedziska muszą być obszyte taśmą koloru khaki zachodzącą z góry i dołu od 15 do 20 mm na siedzisko.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ.

2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Magazyn Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie, ul. Saperska 1.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39120000
39113200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie, ul. Saperska 1.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

— Stół polowy kwadratowy, składany z metalową podstawą – w ilości 200 szt.,

Blat stołu wykonany z płyty HPL w kolorze brązowym o wymiarach 800x800 mm o grubości 5-6 mm z zaokrąglonymi narożnikami, posiadającej atest na kontakt z żywnością.

— Taboret polowy składany z metalową podstawą – w ilości 500 szt.,

Siedzisko taboretu ma być wykonane z tkaniny brezentowej w kolorze khaki, wodoodpornej i przeciwgnilnej, odpornej na rozrywanie o wymiarach 270x670 mm, brzegi siedziska muszą być obszyte taśmą koloru khaki zachodzącą z góry i dołu od 15 do 20 mm na siedzisko.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ.

2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Magazyn Rejonowego Zarządu Infrastruktury

w Olsztynie, ul. Saperska 1.

3. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone wyroby na okres: minimum 36 – maksimum 60 miesięcy;

4. Okres rękojmi: w okresie udzielonej gwarancji Wykonawca odpowiada również za wady fizyczne sprzętu z tytułu rękojmi;

5. Wymagany termin wykonania zamówienia z uzyskaniem efektu rzeczowego:

— minimum 30 dni od dnia podpisania umowy,

— maksimum 45 dni od dnia podpisania umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 110-221051
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa sprzętu polowego – postępowanie nr 86/D

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane

w dziale VI ustawy – Środki ochrony prawnej.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zamawiający uzna, iż będzie mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem

terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpi przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni od dnia od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przekazane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a ponieważ postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

a odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza również na stronie internetowej Zamawiającego, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Zgłoszenie opozycji, jaki i skutki dla jego zgłoszenia zawarte są w art. 185 ust. 4 ustawy Pzp.

11. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 8, nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

12. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/09/2017