Dostawy - 352322-2017

08/09/2017    S172    - - Dostawy - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Katowice: Odczynniki i środki kontrastowe

2017/S 172-352322

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
000289035
Poniatowskiego 15
Katowice
40-055
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Standerska
Tel.: +48 322083547
E-mail: dzp@sum.edu.pl
Faks: +48 322083568
Kod NUTS: PL22

Adresy internetowe:

Główny adres: www.sum.edu.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa odczynników chemicznych dla jednostki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Numer referencyjny: RZP/WR/102/17
II.1.2)Główny kod CPV
33696000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa odczynników chemicznych dla jednostki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 21 901.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Katedra i Zakład Biochemii w Katowicach,ul. Medyków 18, 40-752 Katowice.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik do zaproszenia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Postulowanym trybem udzielenia zamówienia jest tryb z wolnej ręki, o którym mowa w art. 66 ustawy Prawo zamówień publicznych zastosowanym na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a), gdyż przedmiotowa dostawa może być świadczona przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

Zgodnie z przedłożonym przez Użytkownika uzasadnieniem zestawy odczynników: MassTrak Vit D First Time Order nr 176003845IVD oraz MTVitD Sample Prep Kit nr 186008441IVD firmy Waters Sp. z o.o. niezbędne są do oznaczenia witaminy D i jej metabolitów w ramach realizowanego projektu z użyciem chromatografii cieczowej w połączeniu ze spektrometrią mas. Znajdujący się w posiadaniu Zamawiającego spektrometr mas, którego producentem jest firma Waters Sp. z o.o. umożliwia oznaczanie witaminy D i jej metabolitów oraz uzyskanie protokołów wyłącznie w oparciu o produkowane przez siebie zestawy odczynników. Stosowanie ww. zestawów umożliwia uzyskanie wiarygodnych wyników, które można odnieść do badań. Obecnie na rynku żadna inna firma nie sprzedaje zestawów odczynników do znaczeń witaminy D z protokołami dostosowanymi do spektrometru mas firmy Waters Sp. z o.o.

Jedynym Wykonawcą, który może realizować dostawę powyższych zestawów jest firma Waters

Sp. z o.o. ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 061-113581

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Nazwa:

Dostawa odczynników chemicznych dla jednostki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
05/09/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Waters Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 44c
Warszawa
01-797
Polska
Kod NUTS: PL911
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 21 901.00 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 21 901.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający wskazuje, że data wskazana jako data decyzji o udzieleniu zamówienia (data zawarcia umowy)jest jedynie datą wysłania ogłoszenia, zaś przewidywana data zawarcia umowy będzie odpowiednio późniejsza.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/09/2017