Usługi - 352407-2014

Wyświetl widok skrócony

17/10/2014    S200

Belgia-Bruksela: Analiza wartości usług administracji elektronicznej nowej generacji oraz analiza sposobów, które pozwolą sektorowi publicznemu pełnić rolę propagatora innowacji za pośrednictwem ICT — SMART 2014/0066

2014/S 200-352407

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, DG ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii, Dział H3 — Usługi Publiczne
Adres pocztowy: BU 31, biuro 02/066
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Rohen Mechthild, kierownik działu
E-mail: cnect-smart-2014-0066_analysis-egov-services@ec.europa.eu
Tel.: +32 22963674
Faks: +32 22961740

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Adres profilu nabywcy: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/all/1374

Dostęp elektroniczny do informacji: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=627

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=627

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: sieci komunikacyjne, treści i technologie.
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Analiza wartości usług administracji elektronicznej nowej generacji oraz analiza sposobów, które pozwolą sektorowi publicznemu pełnić rolę propagatora innowacji za pośrednictwem ICT — SMART 2014/0066
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 11: Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: siedziba wykonawcy.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest badanie mające na celu analizę wartości usług administracji elektronicznej nowej generacji oraz analizę sposobów, które pozwolą sektorowi publicznemu pełnić rolę propagatora innowacji za pośrednictwem ICT. Badanie obejmie:
(i) stworzenie taksonomii (skategoryzowanie) usług administracji elektronicznej nowej generacji w oparciu o aspekty otwartego rządu;
(ii) dokonanie analizy wartości, z uwzględnieniem kosztów i korzyści różnych grup usług administracji elektronicznej nowej generacji, w tym również korzyści niepieniężnych; oraz
(iii) przeprowadzenie analizy sposobów, które pozwolą sektorowi publicznemu pełnić rolę propagatora innowacji za pośrednictwem ICT, oraz przedstawienie zaleceń w tym zakresie.
Wyniki badania dostarczą organom administracji publicznej i osobom odpowiedzialnym za wyznaczanie kierunków polityki dowodów, które ułatwią powstawanie usług administracji elektronicznej nowej generacji, przyczyniając się do realizacji kilku celów planu działania w obszarze administracji elektronicznej na lata 2011–2015, zwłaszcza pod względem delegowania obowiązków. Ponadto badanie dostarczy organom administracji publicznej wytycznych dotyczących sposobów wykorzystania innowacji za sprawą ICT w celu zwiększenia wartości publicznej.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79419000 Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji, 73200000 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Maksymalna wartość: 350 000 EUR.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Jak określono w specyfikacji przetargowej i projekcie umowy o usługi.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Jak określono w specyfikacji przetargowej i projekcie umowy o usługi.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Jak określono w specyfikacji przetargowej.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: jak określono w specyfikacji przetargowej.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: jak określono w specyfikacji przetargowej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: jak określono w specyfikacji przetargowej.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
jak określono w specyfikacji przetargowej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
jak określono w specyfikacji przetargowej.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
SMART 2014/0066.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 252-441252 z dnia 31.12.2013

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
26.11.2014 - 12:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Dowolny język urzędowy UE
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 28.11.2014 - 13:00

Miejscowość:

BU 31 (biuro 0/84).

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak

Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: w elektronicznej sesji otwarcia ofert może uczestniczyć 1 należycie upoważniony przedstawiciel każdego oferenta. Oferenci planujący uczestnictwo w sesji otwarcia proszeni są o przesłanie informacji na nazwisko Caroline Loquerie pocztą elektroniczną (cnect-smart-2014-0066_analysis-egov-services@ec.europa.eu), faksem (+32 22961740) lub listownie z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): „Horyzont 2020” — program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji.
VI.3)Informacje dodatkowe
Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona pod adresem wskazanym w pkt I.1. Witryna internetowa będzie regularnie aktualizowana, a oferenci są zobowiązani zapoznawać się z aktualizacjami i zmianami w trakcie procedury przetargowej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli oferenci nie zapoznają się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi zaproszenia do składania ofert, umieszczonymi w witrynie internetowej.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia uzyskania tej wiadomości przez stronę skarżącą. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii, Dział H3 — Usługi Publiczne, do kontaktów: Rohen Mechthild — kierownik działu
Adres pocztowy: BU 31, biuro 02/066
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: cnect-smart-2014-0066_analysis-egov-services@ec.europa.eu
Tel.: +32 22963674
Faks: +32 22961740
Adres internetowy: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
7.10.2014