Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 352504-2020

27/07/2020    S143

Polska-Warszawa: Usługi analizy

2020/S 143-352504

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 122-299680)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Krajowy numer identyfikacyjny: 363189625
Adres pocztowy: ul. Nowy Świat 6/12
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Gałecka
E-mail: zamowieniapubliczne@mgm.gov.pl
Faks: +48 225838850
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mgm.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie ekspertyzy pt. „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych”

Numer referencyjny: BA.WZP.2611.4.2020.MC
II.1.2)Główny kod CPV
71620000 Usługi analizy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy Wisły (Dz.U. z 2016 r. poz. 1841) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy Odry (Dz.U. z 2016 r. poz. 1938), w odniesieniu do zagrożenia powodzią od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, oraz opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym w zakresie wynikającym z przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/07/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 122-299680

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 30/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 07/08/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 30/07/2020
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 07/08/2020
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: