Usługi - 354097-2021

13/07/2021    S133

Polska-Tuchów: Usługi związane z odpadami

2021/S 133-354097

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Tuchów
Krajowy numer identyfikacyjny: 9930336443
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Tuchów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-170
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Mikos
E-mail: e.mikos@tuchow.pl
Tel.: +48 146525474
Faks: +48 146525109
Adresy internetowe:
Główny adres: www.tuchow.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/tuchow
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/tuchow
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/tuchow
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tuchów w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Numer referencyjny: ZP-271-UE/1/2021
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Tuchów oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) i przekazanie ich do odpowiedniej instalacji do przetwarzania odpadów lub instalacji zastępczej.

2. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a. odbieranie odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Tuchów – pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – z pojemników lub worków na odpady komunalne;

b. bieżące wyposażenie właścicieli nieruchomości w worki do gromadzenia odpadów komunalnych;

c. opracowanie, wydrukowanie i dystrybucję harmonogramów odbioru odpadów komunalnych wśród właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami na terenie gminy;

d. przekazywanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości z gminy Tuchów oraz PSZOK do odpowiedniej instalacji.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Tuchów oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ul. Długiej 51D w Tuchowie i przekazanie ich do odpowiedniej instalacji do przetwarzania odpadów lub instalacji zastępczej. 2. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.), ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) oraz obowiązującymi aktami prawa miejscowego (Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchów, zwanym dalej „Regulaminem” oraz uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi).3. Termin wykonania zamówienia ustala się na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) odbieranie odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Tuchów – pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – z pojemników lub worków na odpady komunalne, na zasadach określonych w uchwałach, o których mowa w ust. 4; 2) bieżące wyposażenie właścicieli nieruchomości w worki do gromadzenia odpadów komunalnych; 3) opracowanie, wydrukowanie i dystrybucję harmonogramów odbioru odpadów komunalnych wśród właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tuchów; 4) przekazywanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości z gminy Tuchów oraz z PSZOK do odpowiedniej instalacji do przetwarzania odpadów lub instalacji zastępczej w celu ich zagospodarowania. 5. Przewidywana ilość wytworzonych odpadów komunalnych do odebrania w ramach zamówienia objętego niniejszym postępowaniem to około 3755 Mg. Ilość wytworzonych i odebranych odpadów z terenu gminy Tuchów nie jest zależna od Zamawiającego. Ilości odpadów określone w SWZ należy traktować jako orientacyjne. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 7 do SWZ. Frakcje odpadów komunalnych objętych przedmiotowym zamówieniem: zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne (20 03 01), szkło i opakowania ze szkła (15 01 07, 20 01 02), papier i tektura i opakowania z papieru i tektury (15 01 01, 20 01 01), metale i opakowania z metali, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe (15 01 04, 20 01 40,15 01 02, 20 01 39, 15 01 05), opakowania z drewna (15 01 03), żużel i popiół pochodzący z procesów spalania (20 01 99), meble i inne odpady wielkogabarytowe (20 03 07), tekstylia, odzież (20 01 10, 20 01 11), zużyte opony (16 01 03), odpady budowlane i rozbiórkowe (17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 80), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 35*, 20 01 36), odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (20 01 32, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25), baterie i akumulatory (16 06 01, 16 06 02, 16 06 04, 16 06 05, 20 01 33*, 20 01 34), odpady ulegające biodegradacji (20 02 01, 20 01 08), żelazo i stal (17 04 05).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności faktury VAT obejmujących wynagrodzenie Wykonawcy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 50 000 zł. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona przed udzieleniem zamówienia i przed wyborem oferty najkorzystniejszej, zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowania.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że posiada:

1. wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888);

2. wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779)

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie niższej niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości w ilości nie mniejszej niż 1 000 Mg / rok;

Warunek uważa się za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie wyżej wymienionych usług łącznie w jednym zamówieniu lub oddzielnie w kilku odrębnych zamówieniach,

2. dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. kierowcami w ilości zapewniającej obsługę pojazdów przeznaczonych do wykonywania usługi będącej przedmiotem zamówienia, tj. co najmniej 2 kierowcami będącymi w ruchu, spełniającymi wymagania określone w przepisach Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.) określającej wymagania w stosunku do kierowców;

3. dysponuje co najmniej:

3.1. dwoma pojazdami przystosowanymi do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych,

3.2. dwoma pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

3.3. dwoma pojazdami do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej (tj. samochodami ciężarowymi o ładowności około 2,5 tony, umożliwiającymi odbiór odpadów z miejsc, gdzie obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 3,5 tony – znak B-5),

3.4. jednym pojazdem (np. terenowym) umożliwiającym odbiór odpadów z trudno dostępnych terenów.

3.5. Wszystkie ww. pojazdy muszą być w dyspozycji Wykonawcy, powinny być trwale i czytelnie oznakowane nazwą firmy, danymi adresowymi i nr telefonu, a także muszą być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu;

4. dysponuje bazą magazynowo - transportową wyposażoną w urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed transportem do miejsca przeznaczenia i usytuowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, do której ma tytuł prawny.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 3 do SWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 454-455 ustawy oraz na podstawie postanowień projektu umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/08/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/11/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/08/2021
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:

1. Otwarcie ofert jest niepubliczne.

2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez ich odszyfrowanie na platformie przetargowej: https://platformazakupowa.pl/pn/tuchow.

3. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na platformie zakupowej informacje z otwarcia ofert.

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. W przypadku awarii systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

2. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

III kwartał 2022 r.

VI.3)Informacje dodatkowe:

Realizując obowiązek prawny ciążący na administratorze, w szczególności mając na uwadze wymogi art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tuchów, w imieniu której działa Burmistrz Tuchowa. z Administratorem można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: um@tuchow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora: ul. Rynek 1, 33- 170 Tuchów. 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez pocztę elektroniczną: iod@tuchow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia. 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 9. Posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); - na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);- na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.10. Nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują ̨Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie przysługuje na:

1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się ̨do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy - tj. w przedmiotowym zamówieniu 10 dni.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sadu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy (art. 505–590).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587700
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/07/2021