Dostawy - 354818-2016

12/10/2016    S197    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Poznań: Wozy strażackie

2016/S 197-354818

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka
ul. Norwida 14
Poznań
60-867
Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Jankowski
Tel.: +48 618481391
E-mail: poznan@zosprp.pl
Faks: +48 618481391
Kod NUTS: PL41

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zosprp.poznan.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zosprp.poznan.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Stowarzyszenie
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 15 szt. samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Numer referencyjny: ZP-1/2016
II.1.2)Główny kod CPV
34144210
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15 sztuk średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych na podwoziu z napędem uterenowionym 4 x 4, z kabiną załogi 6 osobową, z pompą i zbiornikami środków gaśniczych, z funkcją ograniczania stref skażeń wraz ze zintegrowanym wyposażeniem (CPV – 34144210-3: Wozy strażackie) oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi sprzętu w siedzibie Wykonawcy dla Użytkowników. Użytkownikami będą Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Województwa Wielkopolskiego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 13 414 634.10 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo Wielkopolskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15 sztuk średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych na podwoziu z napędem uterenowionym 4 x 4, z kabiną załogi 6 osobową, z pompą i zbiornikami środków gaśniczych, z funkcją ograniczania stref skażeń wraz ze zintegrowanym wyposażeniem (CPV – 34144210-3: Wozy strażackie) oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi sprzętu w siedzibie Wykonawcy dla Użytkowników. Użytkownikami będą Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Województwa Wielkopolskiego.

2. Szczegółowe parametry techniczno-użytkowe samochodów, wymagane przez Zamawiającego, zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ.

3. Oferowane pojazdy specjalne winny spełniać następujące wymagania:

a) odpowiadać parametrom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwaną SIWZ). Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych.

b) być fabrycznie nowe i opatrzone rokiem produkcji 2016.

c) posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania oferowanych samochodów, wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2007 nr 143 poz. 1002 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 27 kwietnia 2010 roku zmieniającego wyżej podane rozporządzenie (Dz. U. 2010, nr 85 poz. 553). Świadectwo dopuszczenia musi potwierdzać parametry oferowanych pojazdów w zakresie parametrów objętych rozporządzeniem MSWiA.

d) posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP na te elementy wyposażenia pojazdu, na które jest ono wymagane prawem;

e) posiadać aktualne świadectwo homologacji. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy.

f) mieć możliwość stosowania biopaliw lub paliw z dodatkiem biokomponentów w ilości nie mniejszej niż 7 %.

g) Wykonawca musi przedstawić listę autoryzowanych przez producenta podwozia i zabudowy pożarniczej stacji serwisowych (ASO).

4. Wymagany okres gwarancji – minimum 24 miesiące na pojazdy i 12 na wyposażenie. Ustawowa rękojmia na przedmiot umowy zostanie przedłużona na okres równy okresowi gwarancji jakości.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na samochody / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Pojemność zbiornika wody / Waga: 5
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 13 414 634.10 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2016
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.04.01.05-30-0015/15.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ogłoszenie zamieszczone zostało również w Bazie konkurencyjności (system informatyczny, którego właścicielem jest Ministerstwo Rozwoju, wykonany w technologii Web z dostępem przez Internet, o nazwie Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/list/ numer ogłoszenia pod którym można znaleźć ogłoszenie: 1005616.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 3 000 000 PLN (słownie: trzy miliony złotych). Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie dokumentu dostarczonego przez Wykonawcę w ofercie. W zakresie warunku dotyczącego sytuacji finansowej Zamawiający wymaga dostarczenia w ofercie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 3 000 000 PLN (słownie: trzy miliony złotych).

UWAGA: W przypadkach, gdy dokumenty zawierać będą kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przeliczy podane kwoty na PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę minimum 5 samochodów ratowniczo-gaśniczych średnich lub ciężkich, a wartość brutto tego zamówienia nie była niższa niż 3 000 000 PLN. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie dokumentu dostarczonego przez Wykonawcę w ofercie. W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej Zamawiający wymaga dostarczenia w ofercie wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. dowodów, składa stosowne oświadczenie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę minimum 5 samochodów ratowniczo-gaśniczych średnich lub ciężkich, a wartość brutto tego zamówienia nie była niższa niż 3 000 000 PLN.

Uwaga: W przypadkach, gdy dokumenty zawierać będą kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w po-stępowaniu przeliczy podane kwoty na PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki określa umowa stanowiąca załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/11/2016
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/01/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/11/2016
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Oddział Wojewódzki ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego, im. gen. Stanisława Taczaka, Poznań, ul. Norwida 14, sala konferencyjna I piętro.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Procedura jawna. Osoby upoważnione po stronie Zamawiającego – Komisja przetargowa + Kierownik Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

— Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).

— Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, jeżeli Wykonawca lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

e) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

2. Ocena podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów wymienionych w Rozdziale V SIWZ, na zasadzie „spełnia – nie spełnia”.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez więcej niż jednego Wykonawcę, brak podstaw do wykluczenia z postępowania musi wykazać każdy z Wykonawców.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez więcej niż jednego Wykonawcę (konsorcjum), Wykonawcy ci muszą ustanowić pełnomocnika. Pełnomocnik Wykonawców musi posiadać pełnomocnictwo Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga następujących dokumentów od Wykonawców:

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo,

6. Wykonawcy, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 5 lit. a, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka
ul. Norwida 14
Poznań
60-867
Polska
Tel.: +48 618481391
Faks: +48 618481391
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z treścią ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ.

2. Odwołanie powinno wskazać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiające-go, której zarzuca się niezgodność, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazać okoliczności faktyczne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Dyrektora Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka, ul. Norwida 14, 60-867 POZNAŃ, w formie pisemnej albo faksem.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Dyrektor Zarządu Wykonawczego rozpatruje odwołanie w ciągu 10 dni od dnia jego otrzymania i niezwłocznie zamieszcza treść odwołania oraz jego rozpatrzenie na stronie internetowej Zamawiającego.

6. Niezależnie od ww. procedury odwoławczej, Wykonawcy przysługuje droga sądowa w Sądzie Powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oddział Wojewódzki ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka
ul. Norwida 14
Poznań
60-867
Polska
Tel.: +48 618481391
Faks: +48 618481391
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/10/2016