Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Dostawy - 355635-2020

28/07/2020    S144

Polska-Katowice: Kabel niskiego napięcia

2020/S 144-355635

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Wituś
E-mail: b.witus@pgg.pl
Tel.: +48 327161489
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 284-6.

Numer referencyjny: Nr postępowania: 701903734-1
II.1.2)Główny kod CPV
31321210 Kabel niskiego napięcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz.1843 t.j.) zwanej w treści SIWZ ustawą Pzp. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Szczegółowy sposób składania ofert na platformie EFO jest dostępny na stronie: https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja

Zamówienie obejmuje dostawę przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.–nr grupy 284-6. Liczba części zamówienia (zadań) wynosi: 49. Szacunkowa ilość dostaw wynosi ogółem 162 419,000 m.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 16 681 345.50 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 284-6

Część nr: 1-49
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31321210 Kabel niskiego napięcia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych.Liczba części zamówienia (zadań) wynosi 49.

Nr części Przedmiot zamówienia Ilość Jedn.

1 przewód ONG 3X2,5+2,5 1KV oponowy górniczy 3 919,000 m

2 przewód ONG-CEKŻ-G 3X25+16+3X2,5 0,6/1KV oponowy górniczy 1 150,000 m

3 przewód ONG-CEKŻ-G 3X35+16+3X2,5 1KV oponowy górniczy 600,000 m

4 przewód ONG-CEKŻ-G 3X35+16+6X2,5 1KV oponowy górniczy 1 800,000 m

5 przewód ong-cekż-g 3x50+25+3x4 1kv oponowy górniczy 900,000 m

6 przewód ONG-CEKŻ-G 3X50+25+6X2,5 0,6/1KV oponowy górniczy 3 700,000 m

7 przewód ONG-CEKŻ-G 3X70+35+6X2,5 1KV oponowy górniczy 1 200,000 m

8 przewód ONG-CEKŻ-G 3X70+35+6X4 0,6/1KV oponowy górniczy 1 420,000 m

9 przewód ONG-CEKŻ-G 3X95+35+6X4 0,6/1KV oponowy górniczy 1 410,000 m

10 przewód ONG-CEKŻ-GW 3X25+16+3X2,5 1KV oponowy górniczy 200,000 m

11 przewód ONG-CEKŻ-GW 3X70+35+6X2,5 1KV oponowy górniczy 410,000 m

12 przewód ONG-CEKŻ-GW 3X95+35+6X4 1KV oponowy górniczy 600,000 m

13 przewód ONG-CEKŻI-G 3X1,5+1,5+2X1,5 1KV oponowy górniczy 500,000 m

14 przewód ONG-CEKŻI-G 3X2,5+2,5 1KV oponowy górniczy 1 100,000 m

15 przewód ONG-CEKŻI-G 3X2,5+2,5 0,6/1KV oponowy górniczy 1 630,000 m

16 przewód ONG-CEKŻI-G 3X2,5+2,5+2,5 0,6/1KV oponowy górniczy 2 150,000 m

17 przewód ONG-CEKŻI-G 3X2,5+2,5+2,5 0,6/1KV oponowy górniczy 1 600,000 m

18 przewód ONG-CEKŻI-G 3X10+10+1X2,5 1KV oponowy górniczy 250,000 m

19 przewód ONG-CEKŻI-G 3X16+10+3X2,5 1Kv oponowy górniczy 550,000 m

20 przewód ONG-CEKŻI-G 3X16+10+3X2,5 0,6/1Kv oponowy górniczy 150,000 m

21 przewód O2NG-CEKŻ-G2 6X70+25+6X2,5 0,6/1Kv oponowy górniczy 1 950,000 m

22 przewód O2NG-CEKŻ-G2 6X70+25+6x4 0,6/1KV oponowy górniczy 300,000 m

23 przewód O2NG-CEKŻ-G2 6X95+25+7X4 0,6/1KV oponowy górniczy 4 180,000 m

24 przewód O2NG-CEKŻ-GW 3X25+16+3X2,5 0,6/1KV oponowy górniczy 1 500,000 m

25 przewód O2NG-CEKŻ-GW 3X35+16+6X2,5 0,6/1KV oponowy górniczy 1 400,000 m

26 przewód O2NG-CEKŻ-GW 3X50+25+6X2,5 0,6/1KV oponowy górniczy 200,000 m

27 przewód O2NG-CEKŻ-GW 3X70+35+6X4 1KV oponowy górniczy 1 400,000 m

28 przewód O2NG-CEKŻ-GW 3X95+35+6X4 0,6/1KV oponowy górniczy 590,000 m

29 przewód ONZG-CEKŻ-GW (A) 3X35+16+6X2,5 0,6/1KV oponowy górniczy kombajnowy 460,000 m

30 przewód ONZG-CEKŻ-GW (A) 3X70+35+6X4 0,6/1KV oponowy górniczy kombajnowy 200,000 m

31 przewód O2NG-CEKŻ/W-GW 3X70+25+3X2X6 3,6/6KV oponowy górniczy 500,000 m

32 przewód ONG-CEKŻ-G2 6X95+25+7X4 0,6/1KV oponowy górniczy 100,000 m

33 przewód ONG-CEKŻI-GW 3X35+16+6X2,5 0,6/1KV oponowy górniczy 1 170,000 m

34 przewód OPNZGCEKŻ-GW(A) 3X35+16+3X2,5 0,6/1KV górniczy do odbiorników ruchomych i przenośnych 100,000 m

35 przewód OPNZGCEKŻ-GW(A) 3X50+25+6X4 0,6/1KV górniczy do odbiorników ruchomych i przenośnych 300,000 m

36 przewód YNOGY-EKM 3X2,5+2,5+2,5 0,6/1KV oponowy górniczy polwinitowy 11 030,000 m

37 przewód YNOGY-EKM 3X4+4+4 0,6/1KV oponowy górniczy polwinitowy 63 360,000 m

38 przewód YNOGY-EKM 3X10+10+6 0,6/1KV oponowy górn polwinitowy 28 090,000 m

39 przewód YNHOGY 3X6+6+4 0,6/1KV oponowy górn. 3 500,000 m

40 przewód NSSHOEU 3X6+3X6/3E+3X1,5ST 0,6/1KV oponowy górn. protomont 3 900,000 m

41 przewód NSSHOEU 3X10+3X10/3E+3X2,5ST 0,6/1KV oponowy górn. protomont 2 900,000 m

42 przewód NSSHOEU 3X70+3X35/3E+3X2,5ST 0,6/1KV oponowy górn. protomont 500,000 m

43 przewód (V)NTSKCGECWOEU 3X35+3X(1,5ST KON+25/3KON)+UEL KON 3,6/6,0KV górn. kombaj. protomont 800,000 m

44 przewód NTSKCGECWOEU 3X50+3X(1,5ST KON+25/3KON)+6UEL KON 3,6/6,0KV oponowy górn. protomont 1 550,000 m

45 przewód(V)NTSKCGECWOEU 3X70+3X(1,5ST KON+35/3KON)+UEL KON 3,6/6,0KV górn. kombaj. protomont 4 540,000 m

46 przewód(V)NTSKCGECWOEU 3X95+3X(1,5ST KON+50/3KON)+UEL KON 3,6/6,0 górn. kombaj. protomont 1 610,000 m

47 przewód NTSKCGECWOEU 3X95+3X(1,5ST KON+50/3KON)+6UEL KON 3,6/6,0KV oponowy górn. protomont 450,000 m

48 przewód(Z)NSSHCGEOEU 3X50/25KON+3X(1,5ST KON+1,5UEL KON) 0,6/1KV górn. kombaj. protomont 200,000 m

49 przewód (V) (N)SSHCGEOEU (3+3)X70/35KON+3X(2X1,5ST KON)+3X1,5UEL KON 0,6/1KV górn. kombaj. protomont 400,000 m

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 249-619625
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1-49
Nazwa:

Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 284-6.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Konsorcjum – lider – Węglokoks Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 29
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-085
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Uczestnik – MAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Rybnicka
Miejscowość: Mikołów
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 43-190
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 17 335 622.16 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 214 503.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. KOVA–TEX Gabryś i wspólnicy Spółka Jawna, 26-600 Radom, ul. Plac Stare Miasto 11 w części zamówienia nr 1, 3, 6, 8, 11, 12, 21, 23, 24, 25, 28, 33, 34, 35

Wykonawca jest MŚP – tak

Całkowita końcowa wartość umowy: 6 371 526,50 PLN netto

Data zawarcia umowy: 6.7.2020.

2. Konsorcjum – lider – Węglokoks Spółka Akcyjna, 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29; uczestnik – MAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 43-190 Mikołów ul. Rybnicka 42 w części zamówienia nr 2, 4, 5, 7, 31, 37, 38

Wykonawca jest MŚP – nie/ nie

Całkowita końcowa wartość umowy: 4 214 503,00 PLN netto

Data zawarcia umowy: 15.07.2020 r.

3. Elektrable Rogum Śląsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 41-800 Zabrze, ul. Alojzego Pawliczka 25 w części zamówienia nr 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 32

Wykonawca jest MŚP - tak

Całkowita końcowa wartość umowy: 464 050,00 PLN netto

Data zawarcia umowy: 6.7.2020.

4. Konsorcjum – lider – Petek i wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 41-800 Zabrze ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 2; Uczestnik - MAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 43-190 Mikołów, ul. Rybnicka 42 w części zamówienia nr 36, 39

Wykonawca jest MŚP – tak/ nie

Całkowita końcowa wartość umowy: 379 308,00 PLN netto

Data zawarcia umowy: 6.07.2020 r.

5. Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjno – Usługowe “IZOL – PLAST” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 44-362 Rogów, ul. Raciborska 79 w części zamówienia nr 40, 43, 46, 47, 48, 49

Wykonawca jest MŚP - tak

Całkowita końcowa wartość umowy: 1 993 341,00 PLN netto

Data zawarcia umowy: 6.7.2020.

6. Konsorcjum – lider – Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” Spółka Akcyjna, 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30 – Uczestnicy: – Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe „IZOL-PLAST" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 44-362 Rogów, ul. Raciborska 79; – MAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 43-190 Mikołów, ul. Rybnicka 42 w części zamówienia nr 41, 44, 45

Wykonawca jest MŚP – nie/ nie/ tak

Całkowita końcowa wartość umowy: 3 258 617,00 PLN netto

Data zawarcia umowy: 6.7.2020.

Części zamówienia nr 9, 16, 20, 26, 27, 29, 30, 42 zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

1. Umowa obowiązywać będzie od dnia zawarcia do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym upływa termin 12 miesięcy od dnia jej zawarcia z zastrzeżeniem ust. 2 (np. umowa obowiązująca od 20.2.2020 będzie obowiązywać do 31.1.2021).

2. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50 % wartości udzielonego zamówienia, okres obowiązywania umowy ulega wydłużeniu o 3 miesiące (np. umowa, której termin realizacji upływa 31.1.2021 będzie obowiązywać do 30.4.2021).

3. Zamówienie nie może być doręczone później niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy.

W przypadku przekazywania zamówień drogą elektroniczną, data otrzymania zamówienia przez Wykonawcę to data opublikowania zamówienia w „Portalu dostawcy”. Operacja ta połączona jest z automatycznym wysłaniem Wykonawcy informacji na adres poczty elektronicznej o opublikowaniu zamówienia w „Portalu Dostawcy”.

4. Wymagany termin realizacji dostawy:

— do 60 dni od daty otrzymania zamówienia – w zakresie części zamówienia nr 1÷39,

— do 90 dni od daty otrzymania zamówienia – w zakresie części zamówienia nr 40÷49.

5. Próby zmiany terminu realizacji zamówienia w sposób inny niż wyżej opisany Zamawiający uzna za bezskuteczne.

6. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 t.j.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/07/2020