Usługi - 356565-2021

14/07/2021    S134

Polska-Świebodzin: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

2021/S 134-356565

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Klub Przyrodników
Krajowy numer identyfikacyjny: Polska
Adres pocztowy: 1 maja 22
Miejscowość: Świebodzin
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Kod pocztowy: 66-200
Państwo: Polska
E-mail: m.makowska.kp@gmail.com
Tel.: +48 508422776
Faks: +48 683828236
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kp.org.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.kp.org.pl/pl/inna-dzialalnosc/ogloszenia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: organizacja pozarządowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przekształcenie wyrobiska potorfowego w Krakulicach (gm. Wicko, pow. lęborski) w celu umożliwienia rozwoju roślinności bagiennej i zarastania lustra wody

Numer referencyjny: Krakulice zbiornik Z-11
II.1.2)Główny kod CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest ukształtowanie na zbiorniku potorfowym Z-11 w Krakulicach (gm. Wicko, powiat lęborski, woj. pomorskie) półwyspów i wysp z materiału dennego co spowoduje ograniczenie falowania i tym samym szybsze zarośnięcie zbiornika roślinnością bagienną oraz powierzchni wody roślinnością pływającą.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45244000 Wodne roboty budowlane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zbiornik Z-11 w Krakulicach, otulina Słowińskiego Parku Narodowego, działki ewidencyjne nr 147/11, 147/12, 147/14, 147/15, 147/16, 147/17 pozostających w zarządzie Parku i Starostwa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac:

a. zakup niezbędnych materiałów budulcowych oraz konstrukcyjnych tj. maty z włókna kokosowego o grubości 10 mm, paliki drewniane o średnicy 15–18 cm, długości 2,2 m;

b. prace przygotowawcze i ziemne – polegające na odpowiednim przygotowaniu terenu placu budowy oraz jego uporządkowanie (w tym rekultywacja miejsca wodowania sprzętu);

c. zapewnienie odpowiednich maszyn i narzędzi oraz wykonanie właściwych prac ziemnych;

d. wykonanie głównego przedmiotu zamówienia;

e. prace ziemne związane z uporządkowaniem i rekultywacją miejsca wodowania sprzętu pływającego;

f. wykonanie wyczerpującej dokumentacji fotograficznej zbiornika i miejsca wodowania sprzętu przed, w trakcie i po wykonaniu robót.

Szczegóły opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w SIWZ i załącznikach

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/08/2021
Koniec: 20/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków LIFE w ramach projektu pt.: „LIFE PeatRestore. Ograniczenie emisji CO2 poprzez renaturyzację torfowisk na Nizinie Wschodnio- i Środkowoeuropejskiej”, o numerze LIFE15 CCM/DE/138.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 2 do SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki, dotyczące:

a) posiadania wiedzy i doświadczenia – w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie co najmniej 1 pracy związanej z wykonaniem wodnych robót budowanych lub konstrukcji hydrotechnicznych np. groble, wały przeciwpowodziowe lub umocnienia brzegów zbiorników/cieków wodnych itp.

Weryfikacja spełnienia tego kryterium nastąpi na podstawie wykazu takich prac, (wg załącznika nr 3 do SIWZ) wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

b. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, iż posiada na własność lub w dyspozycji pływającą koparkę chwytakową oraz młoty pneumatyczne – weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 2 SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Jw.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia spoczywające na Wykonawcy oraz na Zamawiającym zawiera wzór umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.

2. Wykonawca składa oświadczenie, że wzór umowy został przez niego zaakceptowany i zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty, do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/07/2021
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/07/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Biuro Zarządu Klubu Przyrodników, ul. 1 maja 22, 66-200 Świebodzin, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zakresu umowy, jeśli konieczność taka wyniknie z przyczyn przyrodniczych (np. ujawnienie w toku prac potencjalnie negatywnego wpływu na elementy przyrody) lub formalnych. Zmiany mogą w szczególności polegać zmianie szczegółów wykonania, lub ograniczeniu zakresu prac, lub zwiększeniu zakresu do 30 %. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zakresu, wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie, przy użyciu stawek podanych w ofercie.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, wybranemu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Klub Przyrodników
Miejscowość: Świebodzin
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Przetarg jest prowadzony na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, w związku z czym z obowiązującego prawa nie wynikają środki ochrony prawnej inne niż skarga do sądu na zasadach ogólnych. Jednak, ustaleniem Zamawiającego, oferentom będzie przysługiwało wniesienie wniosku do Zamawiającego o ponowne rozpatrzenie zagadnienia.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/07/2021