Usługi - 357683-2019

30/07/2019    S145

Polska-Ustroń: Usługi udzielania kredytu

2019/S 145-357683

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Ustroń
Adres pocztowy: Rynek 1
Miejscowość: Ustroń
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-450
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Józef Kuczera
E-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl
Tel.: +48 338579300
Faks: +48 338579330
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ustron.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 6 000 000,00 PLN.

Numer referencyjny: ZP.271.1.13.2019
II.1.2)Główny kod CPV
66113000 Usługi udzielania kredytu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 6 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na:

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 400 000,00 PLN;

b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4 600 000,00 PLN.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 065 123.69 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Ustroń

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego PLNotowego w wysokości 6 000 000,00 PLN.

1. Cel kredytowania: kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na:

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 400 000,00 PLN;

b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4 600 000,00 PLN.

2. Kwota kredytu: 6 000 000,00 PLN.

3. Okres kredytowania: 2019–2029.

4. Okres spłaty: 10 lat, tj. 2020–2029.

5. Uruchomienie kredytu: przewiduje się jedną transzę - w wysokości 6.000.000,00 PLN w dniu 26.7.2019 r., przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, ilości i kwot uruchomienia transz, jak również prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu lub części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

O zamiarze uruchomienia transz kredytu z podaniem kwot i terminu, zamawiający drogą faksową lub drogą elektroniczną e-mail zawiadomi Bank.

6. Spłata kapitału w następujących okresach: kwartalnych, w ostatnim dniu każdego kwartału kalendarzowego począwszy od dnia 30.6.2020 r. w 39 ratach:

a) raty 1–11 po 10 000,00 PLN każda,

b) raty 12–27 po 100 000,00 PLN każda,

c) raty 28–39 po 357 500,00 PLN każda.

W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu kwoty spłacanych rat ulegną proporcjonalnemu zmniejszeniu.

7. Spłata odsetek: w okresach kwartalnych, ostatniego dnia każdego kwartału kalendarzowego.

8. Oprocentowanie: WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów międzybankowych + niezmienna marża banku.

9. Zabezpieczenie: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

10. Inne warunki:

1) wadium w wysokości 20 000,00 PLN;

2) możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez dodatkowych opłat i prowizji;

3) możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu lub części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów;

4) możliwość prolongaty spłaty rat kredytu;

5) odsetki będą naliczane od kwoty aktualnego zadłużenia począwszy od dnia wpływu na rachunek bankowy Kredytobiorcy nr 71 1050 1070 1000 0024 2580 5971 pierwszej transzy kredytu lub całego kredytu w przypadku uruchomienia kredytu w jednej transzy do dnia poprzedzającego spłatę kredytu włącznie;

6) zamawiający nie przewiduje prowizji od zaciągniętego kredytu oraz innych opłat dotyczących przedmiotowego kredytu w trakcie całego okresu kredytowania;

7) informacje (zestawienia) dotyczące aktualnego zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń i gwarancji, jak również udzielonych przez Miasto pożyczek — zostaną udostępnione wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas uruchomienia kredytu / Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 099-240045
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 6 000 000,00 PLN

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
24/07/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach
Adres pocztowy: ul. Bytomska 6
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Kod pocztowy: 42-600
Państwo: Polska
E-mail: bank@bstg.pl
Tel.: +48 323939040
Faks: +48 322854306
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 065 123.69 PLN
Najtańsza oferta: 1 079 517.25 PLN / Najdroższa oferta: 1 108 304.38 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/07/2019