Servicii - 357697-2017

13/09/2017    S175

Luxemburg-Luxemburg: Analiză pentru a susține punerea în aplicare a articolelor 8a-8c din Directiva 2014/87/Euratom a Consiliului

2017/S 175-357697

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Energy, Directorate D — Nuclear Energy, Safety and ITER
Adresă: 1, rue Henri Schnadt, Zone d'activité Cloche d'Or
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Cod poștal: 2530
Țară: Luxemburg
E-mail: bharat.patel@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/energy/en
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2846
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Analiză pentru a susține punerea în aplicare a articolelor 8a-8c din Directiva 2014/87/Euratom a Consiliului.

Număr de referinţă: ENER/D3/2017-209-2.
II.1.2)Cod CPV principal
79000000 Servicii pentru întreprinderi: drept, marketing, consultanţă, recrutare, tipărire şi securitate
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Acest proiect este parte integrantă a activităților Comisiei de susținere a statelor membre ale UE, a autorităților de reglementare competente și a deținătorilor de licență în ceea ce privește punerea în aplicare efectivă a articolelor 8a-8c din Directiva 2014/87/Euratom a Consiliului prin facilitarea schimbului de experiență, precum și a activităților de promovare a unei implementări mai consecvente și mai ambițioase a acestor dispoziții la nivelul UE. În acest scop, Comisia colaborează deja cu statele membre și autoritățile de reglementare competente (în special prin ENSREG) pentru a discuta abordările naționale și a identifica alte activități de susținere a unei mai mari convergențe în ceea ce privește implementarea obiectivului de siguranță nucleară. Acest proiect este complementar activităților desfășurate împreună cu ENSREG și este conceput pentru a documenta și a identifica viitoare domenii de activitate și priorități ale Comisiei Europene în acest context.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
Locul principal de executare:

Sediul contractantului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Proiectul va evalua în detaliu cerințele tehnice și juridice abordate de dispozițiile de la articolele 8a-8c, va examina orientările internaționale și europene relevante pentru a stabili dacă acestea susțin în mod adecvat nevoile autorităților naționale, ale autorităților de reglementare competente și ale deținătorilor de licență și le va evalua din punctul de vedere al utilității pentru punerea în aplicare a strategiilor și a procesului decizional; pe baza unei analize a practicilor naționale va examina modul în care cerințele din cadrele existente de reglementare și de acordare a licențelor sunt aplicate în practică la nivelul instalațiilor și unităților reactoarelor din UE. În contextul acestor dispoziții, proiectul va examina în continuare procesele și criteriile pentru a decide cu privire la actualizările relevante în materie de siguranță și va oferi situația actuală a implementării la nivelul reactoarelor nucleare existente. Acesta are ca obiectiv să identifice orice lacună în orientările și standardele actuale, iar în vederea furnizării de asistență viitoarelor planuri și strategii ale statelor membre privind aplicarea tehnică a dispozițiilor, vor fi formulate recomandări pentru acțiuni la nivelul UE și la nivel internațional pentru a realiza o implementare mai consecventă și mai practică a dispozițiilor directivei la un standard înalt. Pentru a asigura participarea deplină a părților interesate și transparența activității, rezultatele activității vor fi discutate cu o gamă largă de părți interesate, iar concluziile și recomandările vor fi publicate într-un raport final destinat distribuției generale.

Concluziile și recomandările proiectului vor fi utilizate pentru a identifica teme prioritare care ar trebui să fie analizate mai în detaliu în domeniul monitorizării transpunerii și punerii în aplicare a directivei de către Comisia Europeană, după transpunerea acesteia, și pentru a documenta activitățile viitoare ale Comisiei în acest domeniu, de exemplu, domeniul în care ar fi adecvate activități de cercetare comunitare suplimentare pe teme de securitate nucleară.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 300 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 20
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 17/10/2017
Ora locală: 23:59
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 27/10/2017
Ora locală: 10:00

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu/
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
01/09/2017