Prekės - 35840-2020

24/01/2020    S17

Lenkija-Szczecin: Įvairi kompiuterių įranga

2020/S 017-035840

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Adresas: al. Piastów 17
Miestas: Szczecin
NUTS kodas: PL424 Miasto Szczecin
Pašto kodas: 70-310
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Katarzyna Zielonka
El. paštas: dzp@zut.edu.pl
Telefonas: +48 914494042

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.zut.edu.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://www.zut.edu.pl
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: uczelnia wyższa
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: nauka i edukacja

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania edycja V/II/2020

Nuorodos numeris: ZP/SK/V/II/2020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
30236000 Įvairi kompiuterių įranga
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, wolnego od wad prawnych sprzętu komputerowego i oprogramowania. Przedmiot zamówienia jest wyodrębniony na 2 części (każda zwana „zadaniem”). Dalsze informacje co do zamówienia w ramach poszczególnych zadań (w tym rodzaje sprzętu i oprogramowania składających się na dane zadanie) podane są poniżej w ogłoszeniu, a w pełni szczegółowo i wyczerpująco informacje we wskazanym zakresie podaje SIWZ. Przez określenie „SIWZ” używane w ogłoszeniu należy rozumieć dokumenty niniejszego zamówienia składające się na specyfikację, o której mowa w art. 36 polskiej ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”). Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu ustawy Pzp. W postępowaniu nie przewiduje się (nie ma zamiaru) ani zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Nie przewiduje się też stosowania aukcji elektronicznej przy wyborze oferty najkorzystniejszej.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
Maksimalus vienam konkurso dalyviui skirtinų pirkimo dalių skaičius: 2
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Zadanie nr 1

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30236000 Įvairi kompiuterių įranga
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL424 Miasto Szczecin
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Pomieszczenia instytucji zamawiającej (Zamawiającego) znajdujące się w budynku Uczelnianego Centrum Informatyki przy ul. Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie, POLSKA

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Dostawa fabrycznie nowego i wolnego od wad prawnych i fizycznych sprzętu komputerowego oprogramowania ed. V/II – całość zwana dalej łącznie jako „sprzęt z zadania nr 1”. Opis techniczny przedmiotu niniejszego zamówienia [wyszczególnienie rodzaju sprzętu komputerowego i wyposażenia w ramach zadania nr 1, jego ilość oraz właściwości techniczne lub funkcjonalne i inne wymagane przez Zamawiającego minimalne właściwości dla zadania nr 1 składających się na przedmiot zamówienia określa załącznik nr 2 SIWZ. Sprzęt komputerowy opisany w załączniku nr 2 SIWZ został opisany również z dodatkowym wyodrębnieniem pod nazwą „podzadanie”. Ilość podzadań – zwanych w SIWZ „podzadaniami” – w ramach zadania nr 1 określa załącznik nr 2 SIWZ.

2. W zakres niniejszego zamówienia (realizacji dostawy, o której mowa w powyżej) wchodzi minimum:

1) sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego sprzętu z zadania nr 1 (w tym w razie potrzeby również dokonanie jego zgłoszenia celnego w celu wprowadzenia i korzystania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej);

2) zapewnienie Zamawiającemu licencji bezterminowej, pełnej w odniesieniu do programów komputerowych wskazanych w SIWZ (jako część opisu przedmiotu zamówienia dla wskazanego tam zadania nr 1), jak też ewentualnych innych programów komputerowych, jeżeli programy takie stanowić będą przedmiot oferty na sprzęt z zadania nr 1 lub części składowe niezbędne do korzystania z zaoferowanego sprzętu z zadania nr 1;

3) na żądanie Zamawiającego, dostawa sprzętu, obejmuje również wykonanie czynności pierwszego próbnego uruchomienia. Czynności próbnego uruchomienia podlegają wykonaniu w miejscu dostarczenia sprzętu;

4) udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany, dostarczony i wydany Zamawiającemu sprzęt z zadania nr 1, przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od dnia wydania Zamawiającemu sprzętu z zadania nr 1;

5) uzyskanie i wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów związanych z korzystaniem ze sprzętu z zadania nr 1, w tym dochodzeniem uprawnień z tytułu gwarancji, o której mowa w punkcie powyższym.

3. Szczegółowo zakres i sposób spełnienia świadczeń, o których mowa w ust. 2 powyżej oraz rodzaj i sposób przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 5 powyżej – podaje wzór umowy (załącznik nr 7 SIWZ).

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin wykonania zamówienia / Lyginamasis svoris: 40
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė dienomis: 14
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Projekt współfinansowany przez UE w ramach programu Interreg South Baltic – dotyczy ZADANIA 1

II.2.14)Papildoma informacija

Podane w sekcji II.2.5 kryterium pozacenowe, tj. „termin wykonania zamówienia” zostało ujęte jako „kryterium jakości”, gdyż formularz ogłoszenia nie przewiduje możliwości innego ich wskazania. W odniesieniu do wszystkich 2 części (zadań) zamówienia wymagane jest wniesienie wadium dla każdej z części. Informacje o wysokości wadium, terminie i formach jego wniesienia określono w dziale VIIII SIWZ.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Zadanie nr 2

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30236000 Įvairi kompiuterių įranga
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL424 Miasto Szczecin
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Pomieszczenia instytucji zamawiającej (Zamawiającego) znajdujące się w budynku Uczelnianego Centrum Informatyki przy ul. Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie, POLSKA

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Dostawa fabrycznie nowego i wolnego od wad prawnych i fizycznych sprzętu komputerowego i oprogramowania ed. V/II – całość zwana dalej łącznie jako „sprzęt z zadania nr 2”. Opis techniczny przedmiotu niniejszego zamówienia [wyszczególnienie rodzaju sprzętu komputerowego i wyposażenia w ramach zadania nr 2, jego ilość oraz właściwości techniczne lub funkcjonalne i inne wymagane przez Zamawiającego minimalne właściwości dla zadania nr 2 składających się na przedmiot zamówienia określa załącznik nr 2 SIWZ. Sprzęt komputerowy opisany w załączniku nr 2 SIWZ został opisany również z dodatkowym wyodrębnieniem pod nazwą „podzadanie”. Ilość podzadań – zwanych w SIWZ „podzadaniami” – w ramach zadania nr 2 określa załącznik nr 2 SIWZ.

2. W zakres niniejszego zamówienia (realizacji dostawy, o której mowa w powyżej) wchodzi minimum:

1) sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego sprzętu z zadania nr 2 (w tym w razie potrzeby również dokonanie jego zgłoszenia celnego w celu wprowadzenia i korzystania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej);

2) zapewnienie Zamawiającemu licencji bezterminowej, pełnej w odniesieniu do programów komputerowych wskazanych w SIWZ (jako część opisu przedmiotu zamówienia dla wskazanego tam zadania nr 2), jak też ewentualnych innych programów komputerowych, jeżeli programy takie stanowić będą przedmiot oferty na sprzęt z zadania nr 2 lub części składowe niezbędne do korzystania z zaoferowanego sprzętu z zadania nr 2;

3) na żądanie Zamawiającego, dostawa sprzętu, obejmuje również wykonanie czynności pierwszego próbnego uruchomienia. Czynności próbnego uruchomienia podlegają wykonaniu w miejscu dostarczenia sprzętu;

4) udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany, dostarczony i wydany Zamawiającemu sprzęt z zadania nr 2, przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące dla drukarki i nie krótszy niż 36 miesięcy dla komputerów stacjonarnych i monitorów, licząc od dnia wydania Zamawiającemu sprzętu z zadania nr 2;

5) uzyskanie i wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów związanych z korzystaniem ze sprzętu z zadania nr 2, w tym dochodzeniem uprawnień z tytułu gwarancji, o której mowa w punkcie powyższym.

3. Szczegółowo zakres i sposób spełnienia świadczeń, o których mowa w ust. 2 powyżej oraz rodzaj i sposób przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 5 powyżej – podaje wzór umowy (załącznik nr 7 SIWZ).

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin wykonania zamówienia / Lyginamasis svoris: 40
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė dienomis: 14
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Projekt „ZUT 2.0 – Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet, umowa nr POWR.03.05.00-00-Z205/17 – dotyczy ZADANIA 2

II.2.14)Papildoma informacija

Podane w sekcji II.2.5 kryterium pozacenowe, tj. „termin wykonania zamówienia” zostało ujęte jako „kryterium jakości”, gdyż formularz ogłoszenia nie przewiduje możliwości innego ich wskazania. W odniesieniu do wszystkich 2 części (zadań) zamówienia wymagane jest wniesienie wadium dla każdej z części. Informacje o wysokości wadium, terminie i formach jego wniesienia określono w dziale VIIII SIWZ.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Warunek nie jest określony przez Zamawiającego (w postępowaniu nie stawia się żadnych wymogów w zakresie wskazanego warunku).

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Warunek nie jest określony przez Zamawiającego (w postępowaniu nie stawia się żadnych wymogów w zakresie wskazanego warunku).

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Warunek nie jest określony przez Zamawiającego (w postępowaniu nie stawia się żadnych wymogów w zakresie wskazanego warunku).

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Zamawiający zaproponuje zawarcie umowy o zamówienie w danym zadaniu/zadaniach temu Wykonawcy, którego oferta w tym zadaniu/zadaniach będzie wskazana jako najkorzystniejsza w informacji (zawiadomienia) o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej przekazanej Wykonawcom

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Postanowienie niniejsze nie zamyka prawa Zamawiającego do skorzystania (w przypadku uchylania się wezwanego Wykonawcy od zawarcia umowy w zadaniu) z uprawnienia do ponownego badania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej w zadaniu/zadaniach na podstawie art. 24aa ust. 2 ustawy Pzp czy też w trybie wskazanym w art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. Zawarcie umowy nie będzie uzależnione od złożenia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 147 ustawy Pzp.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 02/03/2020
Vietos laikas: 12:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 16/04/2020
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 02/03/2020
Vietos laikas: 12:45
Vieta:

Pomieszczenia Zamawiającego, tj. sala konferencyjna nr 430 znajdującej się na IV piętrze w budynku jednostek międzywydziałowych przy al. Piastów 48 w Szczecinie, POLSKA

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Otwarcie ofert jest jawne. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, stosownie do postanowień w tym zakresie podanych w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Dalsze informacje (w tym sposób otwarcia ofert złożonych w postaci elektronicznej) podaje SIWZ.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:

Podstawy wykluczenia w postępowaniu: O udzielenie zamówienia (tak w części 1, jak i części 2) mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z przyczyn wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia ww. zakresie:

1. Nie później niż w terminie składania ofert każdy Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

2. W terminie wskazanym art. 24 ust. 11 ustawy Pzp każdy Wykonawca składa (na okoliczność braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokument bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu [stosownie do § 5 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z póz. zm.) – które to rozporządzenie dalej (poniżej) zwane jest w skrócie jako RwsRD]. Postanowienia powyższe niniejszego ustępu nie będą miały zastosowania w sytuacji, gdy w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta (oferta 1, tego samego Wykonawcy).

3. Od Wykonawcy oferty najkorzystniejszej (najwyżej ocenionej) w ramach danej części zamówienia wymagane będą do złożenia (w terminie ustalonym stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy Pzp) następujące oświadczenia i dokumenty, aktualne na dzień ich złożenia, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

1) z zastrzeżeniem pkt 2–4 poniżej – informacje Krajowego Rejestru Karnego (KRK), o których mowa w § 5 pkt 1 RwsRD, przy czym w niniejszym postępowaniu wymagane jest przedłożenie informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

2) z zastrzeżeniem pkt 3 i 4 niniejszego ustępu, w przypadku, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (RP), zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 powyżej – informacje lub dokumenty stosownie do § 7 ust. 1 pkt 1 RwsRD (w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp),

3) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 powyżej, zastępuje się je oświadczeniem/oświadczeniami stosownie do § 7 ust. 3 RwsRD (w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp),

4) Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1 powyżej, składa dokument, o którym mowa w pkt 2 powyżej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym stosownie do § 8 ust. 1 RwsRD (zdanie drugie),

5) oświadczenie, o którym mowa w § 5 pkt 5 RwsRD,

6) oświadczenie, o którym mowa w § 5 pkt 6 RwsRD,

Oświadczenia/dokumenty wskazane w ust. 3 pkt 1– 4 powyżej podlegają złożeniu jako wystawione (sporządzone) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. Przytoczenie pełnej treści przywołanych wyżej przepisów RwsRD, a także bliższe informacje co do sposobu (w tym formy) złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 1 –3 powyżej podaje dział VII SIWZ i przepisy prawa tam wskazane.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej (KIO)
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: KIO
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
20/01/2020