Prekės - 35857-2020

24/01/2020    S17

Lenkija-Proszowice: Maisto ruošimo paslaugos

2020/S 017-035857

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
Adresas: ul. Kopernika 13
Miestas: Proszowice
NUTS kodas: PL214 Krakowski
Pašto kodas: 32-100
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Marianna Maj
El. paštas: dzp@spzoz.proszowice.pl
Telefonas: +48 123865214
Faksas: +48 123865258

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://spzoz.proszowice.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: www.spzoz.proszowice.pl
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Pagrindinė veikla
Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji posiłków dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Nuorodos numeris: 04/ZP/2020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
55321000 Maisto ruošimo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kompleksowego całodobowego żywienia pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach we wszystkie dni tygodnia.

Posiłki należy dostarczać w bemarowym systemie dystrybucji zapewniającym szczelność mikrobiologiczną i termiczną posiłków.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
55322000 Maisto gaminimo paslaugos
55320000 Maisto tiekimo paslaugos
55520000 Pagaminto valgio tiekimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL214 Krakowski
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

ul. Kopernika 13

32-100 Proszowice

POLSKA

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Wykonywanie usługi żywienia pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice, POLSKA, w tym:

1) zapewnienie całodziennego wyżywienia pacjentów poprzez przygotowywanie oraz dystrybucję posiłków do oddziałów oraz do łóżek pacjentów we wszystkie dni tygodnia z podziałem na diety według zamówień z poszczególnych oddziałów:

Całodobowe żywienie gwarantuje minimum 3, 5 i 6 posiłków dziennie (śniadanie,

II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja oraz II kolacja dla diet z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów) w zależności od rodzaju diety oraz 7 karmień dziennie dla niemowląt. Posiłki podstawowe obejmują: śniadania, obiady i kolacje. Ilość diet zależeć będzie codziennie od ruchu chorych, tj. przyjęć i wypisów pacjentów. Szacunkowa ilość zamawianych posiłków w czasie trwania umowy: 130 000 śniadań, 130 000 obiadów i 130 000 kolacji; 30 000 II śniadań; 30 000 podwieczorków; 16 000 II kolacji; 9 000 karmień.

Całodobowe żywienie dzieci i niemowląt poprzez przygotowywanie mieszanek według załącznika nr 3 z uwzględnieniem przygotowania mieszanek bezpośrednio przed spożyciem.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianych posiłków in minus – 20 %, in plus – 20 %, które nie będą powodowały zmiany treści zawieranej umowy oraz zmiany ceny;

2) odbiór oraz mycie i dezynfekcja naczyń będących własnością Wykonawcy po zakończonym posiłku;

3) mycie, dezynfekcja pojemników i wózków transportowych;

4) utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych.

2. Usługa żywieniowa będzie realizowana w 8 oddziałach szpitalnych zlokalizowanych w Proszowicach ul. Kopernika 13.

Oddziały zlokalizowane w Budynku Głównym SP ZOZ: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Noworodków, Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Dziecięcy, Oddział Neurologii.

Oddziały zlokalizowane poza Budynkiem Głównym: Oddział Pulmonologii, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny.

Ilość pacjentów przebywających w szpitalu to ok. 130 osób dorosłych dziennie i ok. 20 niemowląt i dzieci dziennie (10 niemowląt, 10 dzieci powyżej 1 rż).

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Atrakcyjność jadłospisu dekadowego / Lyginamasis svoris: 40
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże że, zgodnie z art. 61 i 62 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25.8.2006 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) posiada aktualny wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego w sprawie zatwierdzenia zakładu prowadzącego działalność związaną z produkcją i obrotem żywnością w zakresie przygotowania posiłków od surowca do gotowej potrawy.

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inny dokument potwierdzający w sposób wystarczający Przedmiotowy wpis (np. decyzja o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej);

b) Aktualna decyzja właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego w sprawie zatwierdzenia zakładu prowadzącego działalność związaną z produkcją i obrotem żywnością w zakresie przygotowywania posiłków od surowca do gotowej potrawy – dotycząca kuchni ogólnej i kuchni mlecznej, w której będą przygotowywane posiłki;

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

a) Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 1 000 000,00 PLN (jeden milion złotych).

b) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 1 000 000,00 PLN (jeden milion złotych).

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

1) Wykonawca powinien wykazać należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 usług w zakresie całodobowego żywienia pacjentów w formie cateringu w zakładach opieki zdrowotnej o liczbie min. 200 łóżek, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (jeden milion złotych) każda usługa. Okres świadczenia usługi nie krótszy niż 12 miesięcy i w ramach usługi realizowana była dystrybucja posiłków.

2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lokalem kuchennym wyposażonym w niezbędne urządzenia zapewniające przygotowanie posiłków, oraz dysponuje co najmniej dwoma środkami transportu, posiadającymi pozytywną opinię Państwowego Inspektora Sanitarnego.

3) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, które posiadają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie do wykonywania usług objętych przedmiotem zamówienia, tj.:

— Kierownikiem lub szefem kuchni – co najmniej jedna osoba posiadająca min. 3-letnie doświadczenie zawodowe na ww. stanowisku;

— Dietetykiem – co najmniej jedna osoba, która będzie odpowiedzialna za przygotowywanie jadłospisów dekadowych po stronie Wykonawcy, posiadająca wykształcenie kierunkowe i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie dietetyk oraz doświadczenie min. 1 rok w zakresie żywienia szpitalnego;

— Przeszkolonymi pracownikami do dystrybucji posiłków (odpowiednia liczba osób).

4) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie całodobowego żywienia pacjentów w zakładach opieki zdrowotnej o liczbie min. 200 łóżek, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN każda usługa wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

5) Dowodami, o których mowa w pkt 4 (powyżej) są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń określonych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6) Dokument potwierdzający dysponowanie lokalem kuchennym wyposażonym w niezbędne urządzenia zapewniające przygotowanie posiłków.

7) Wykaz środków transportu wraz z numerami rejestracyjnymi, aktualnymi dowodami rejestracyjnymi i ubezpieczeniem pojazdów. Wykonawca musi dysponować min. 2 środkami transportu, spełniającymi wymogi sanitarno-epidemiologiczne.

8) Aktualne decyzje Państwowej Inspekcji Sanitarnej dopuszczające środki transportu (zawarte w wykazie – pkt 7) do przewożenia posiłków.

9) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

1. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) Dokument potwierdzający wdrożony i funkcjonujący, certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000:2005 ze wskazaniem adresu zakładu produkcyjnego, w którym wdrożono certyfikat tj. miejsce przygotowywania posiłków.

b) Procedury dotyczące:

— Procedura dystrybucji posiłków;

— Procedura mycia i dezynfekcji sprzętu dystrybucyjnego;

— Procedura mycia i dezynfekcji pojemników GN i termosów;

— Procedura mycia i dezynfekcji zmywarko-wyparzacza;

— Zasady higieny personelu;

— Procedury mycia i dezynfekcji pomieszczeń dzierżawionych;

— Wykaz stosowanych preparatów do mycia i dezynfekcji rąk personelu;

— Wykaz preparatów myjących i dezynfekcyjnych do powierzchni mających kontakt z żywnością.

c) Dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę wdrożonego i funkcjonującego, certyfikowanego systemu zarządzania jakością w zakresie żywienia szpitalnego, catering – jeżeli Wykonawca posiada.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu; z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy.

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

a) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późniejszymi zmianami).

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Warunki realizacji umowy zostały określone w projekcie umowy – załącznik nr 7 do SIWZ

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 26/02/2020
Vietos laikas: 11:30
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 26/02/2020
Vietos laikas: 12:00
Vieta:

1) Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortal i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie oraz otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2) Otwarcie nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Kopernika 13

32-100 Proszowice

POLSKA

Sekcja Zamówień Publicznych

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Kwota wadium wynosi 62 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).

Wniesienie wadium jest wymagane przed upływem terminu składania ofert na okres związania ofertą.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Getin Noble Bank S.A. Numer 44 1560 0013 2991 7050 3000 0003. Tytuł wpłaty: „Przetarg – Usługi żywienia pacjentów”. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Dowód wniesienia wadium powinien być dołączony do oferty.

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z późniejszymi zmianami)

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie dział VI ustawy przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

13. Do postępowania odwoławczego mają zastosowanie przepisy art. 180–198 ustawy Pzp.

14. Na orzeczenie Izby przysługuje skarga do sądu.

15. Do skargi mają zastosowanie przepisy art. 198a–198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Departament Krajowej Izby Odwoławczej
Adresas: ul. Postępu 17 a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Telefonas: +48 224587801

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
21/01/2020