Usługi - 358671-2019

Submission deadline has been amended by:  429652-2019
31/07/2019    S146    Agencje - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Austria-Wiedeń: Świadczenie usług sieciowych

2019/S 146-358671

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej
Adres pocztowy: Schwarzenbergplatz 11
Miejscowość: Vienna
Kod NUTS: AT13
Kod pocztowy: 1040
Państwo: Austria
E-mail: procurement@fra.europa.eu
Tel.: +43 158030610
Faks: +43 15031382

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.fra.europa.eu

Adres profilu nabywcy: http://fra.europa.eu/en/about-fra/procurement

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5181
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług sieciowych

Numer referencyjny: F-SE-19-T01
II.1.2)Główny kod CPV
72200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest świadczenie usług sieciowych dla Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA), w tym analiza, projekt i stworzenie oprogramowania.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 050 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług intranetowych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72421000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: AT130
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba wykonawcy lub dowolne inne miejsce wskazane w dokumentacji przetargowej.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi świadczone w ramach tej części obejmują stworzenie oprogramowania i konserwację związane z aplikacjami intranetowymi Agencji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 250 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Umowa ramowa może zostać wznowiona maksymalnie 3 razy na dodatkowy okres wynoszący każdorazowo 12 miesięcy. Umowa zostanie odnowiona automatycznie na takich samych warunkach, chyba że jedna ze stron przekaże pisemne powiadomienie stanowiące inaczej. Maksymalny okres trwania zamówienia wynosi 48 miesięcy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług internetowych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72421000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: AT130
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba wykonawcy lub dowolne inne miejsce wskazane w dokumentacji przetargowej.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi świadczone w ramach tej części obejmują stworzenie oprogramowania i konserwację aplikacji internetowych, takich jak strona instytucji zamawiającej lub inne aplikacje sieciowe dostępne publicznie/dla interesariuszy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 800 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Umowa ramowa może zostać wznowiona maksymalnie 3 razy na dodatkowy okres wynoszący każdorazowo 12 miesięcy. Umowa zostanie odnowiona automatycznie na takich samych warunkach, chyba że jedna ze stron przekaże pisemne powiadomienie stanowiące inaczej. Maksymalny okres trwania zamówienia wynosi 48 miesięcy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

jak określono w dokumentacji przetargowej.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 5
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/09/2019
Czas lokalny: 17:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/10/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Siedziba instytucji zamawiającej

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Jak określono w dokumentacji przetargowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Oferty można składać w dowolnym z języków urzędowych UE, najlepiej jednak w języku angielskim. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona do pobrania pod adresem wskazanym w pkt I.3). Witryna internetowa będzie regularnie aktualizowana, a oferenci są zobowiązani zapoznawać się z aktualizacjami i zmianami w trakcie procedury przetargowej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Adres internetowy: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergruenewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Adres internetowy: http://curia.europa.eu/

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/07/2019