Usługi - 359377-2018

17/08/2018    S157

Belgia-Bruksela: Umowa ramowa o dostarczenie opracowania zatytułowanego „Krajobraz technologiczny cyberobrony”

2018/S 157-359377

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Obrony
Adres pocztowy: Rue des Drapiers 17-23
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1050
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Procurement and Contract Unit
E-mail: procurement@eda.europa.eu
Faks: +32 25042975

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.eda.europa.eu

Adres profilu nabywcy: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3941
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3941
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa ramowa o dostarczenie opracowania zatytułowanego „Krajobraz technologiczny cyberobrony”

Numer referencyjny: 18.CAT.OP.137
II.1.2)Główny kod CPV
73000000 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem badania jest dostarczenie dogłębnej analizy technologii cyberobrony podlegającym działaniom badawczym oraz uzupełnienie programu badań nad cyberstrategiami ze szczegółami aż do poziomu konkretnych działań projektowych, co do których państwa członkowskie mogą zdecydować o wzięciu pod uwagę wspólnych projektów w ramach EDA lub jakichkolwiek innych mechanizmów finansowania badań UE, w których EDA może działać jako podmiot wspomagający.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 470 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
75220000 Usługi w zakresie obrony
72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
72222000 Usługi w zakresie systemów informacji lub strategicznej analizy technologicznej oraz usługi w zakresie planowania
72222100 Usługi w zakresie systemów informacji lub strategicznej analizy technologicznej
72222200 Usługi w zakresie systemów informacji lub usługi w zakresie planowania technologii
72223000 Usługi w zakresie wymogów technologii informacji
72246000 Usługi doradcze w zakresie systemów
73200000 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
73210000 Usługi doradcze w zakresie badań
73410000 Badania wojskowe i technologia wojskowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba EDA, siedziba wykonawcy i pozostałe miejsca wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zob. dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem platformy elektronicznych zamówień publicznych (eTendering) podanym w pkt I.3 „Komunikacja”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość proponowanej metodologii (w odpowiedzi na specyfikacje techniczne) / Waga: 50
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość zaproponowanego zarządzania harmonogramem / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość zaproponowanego zarządzania zasobami / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość zaproponowanego zarządzania jakością / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość zaproponowanego zarządzania ryzykiem / Waga: 10
Cena - Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 470 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem platformy elektronicznych zamówień publicznych (eTendering) podanym w pkt I.3 „Komunikacja”.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/10/2018
Czas lokalny: 17:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/10/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Europejska Agencja Obrony (EDA)

Rue des Drapiers 17-23

B-1050 Brussels, Belgia

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/08/2018