Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicii - 359377-2018

17/08/2018    S157

Belgia-Bruxelles: Contract-cadru pentru furnizarea unui studiu intitulat „Tehnologii de amenajare a teritoriului pentru apărarea cibernetică”

2018/S 157-359377

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană de Apărare
Adresă: Rue des Drapiers 17-23
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Cod poștal: 1050
Țară: Belgia
Persoană de contact: Procurement and Contract Unit
E-mail: procurement@eda.europa.eu
Fax: +32 25042975
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.eda.europa.eu
Adresa profilului cumpărătorului: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3941
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3941
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Apărare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract-cadru pentru furnizarea unui studiu intitulat „Tehnologii de amenajare a teritoriului pentru apărarea cibernetică”

Număr de referinţă: 18.CAT.OP.137
II.1.2)Cod CPV principal
73000000 Servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii conexe de consultanţă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul studiului este de a furniza o analiză în profunzime a tehnologiilor de apărare cibernetică și de a completa constatările din Agenda strategică de cercetare cibernetică care furnizează detalii până la nivelul activităților concrete din cadrul proiectelor, în situațiile în care statele membre pot decide să aibă în vedere proiecte colaborative în cadrul AEA sau oricare alte mecanisme de finanțare acordate de UE pentru cercetare, în cazul în care AEA acționează în calitate de facilitator.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 470 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
75220000 Servicii de apărare
72220000 Servicii de consultanţă privind sistemele informatice şi servicii de consultanţă tehnică
72222000 Servicii de analiză strategică şi de planificare a sistemelor sau a tehnologiei informaţiilor
72222100 Servicii de analiză strategică a sistemelor sau a tehnologiei informaţiilor
72222200 Servicii de planificare a sistemelor sau a tehnologiei informaţiilor
72223000 Servicii de analiză a cerinţelor tehnologiei informaţiilor
72246000 Servicii de consultanţă privind sistemele
73200000 Servicii de consultanţă în cercetare şi în dezvoltare
73210000 Servicii de consultanţă în cercetare
73410000 Cercetare şi tehnologie militare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Locul principal de executare:

Sediul AEA, sediul contractantului și alte locații indicate în caietul de sarcini al licitației.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa e-tendering specificată mai sus în secțiunea I.3) „Comunicare”.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea metodologiei propuse (pentru a adresa sarcinile descrise în specificațiile tehnice) / Pondere: 50
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea gestionării calendarului propus / Pondere: 15
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea gestionării resurselor propuse / Pondere: 15
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea gestionării calității propuse / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea gestionării riscurilor propuse / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 470 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa e-tendering specificată mai sus în secțiunea I.3) „Comunicare”.

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 04/10/2018
Ora locală: 17:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 05/10/2018
Ora locală: 10:00
Locul:

Agenția Europeană de Apărare (AEA)

Rue des Drapiers 17-23

B-1050 Brussels, Belgia

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/08/2018